صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فردی به جرم انتقال غیرقانونی پول به هفت ماه زندان و مصادره وجه قاچاق شده محکوم شد

-

فردی به جرم انتقال غیرقانونی پول به هفت ماه زندان و مصادره وجه قاچاق شده محکوم شد

لویسارنوالی کشور میگوید که یک تن را به اتهام انتقال غیر قانونی پول به خارج از کشور، به هفت ماه زندان و مصادره وجه قاچاق شده، محکوم کرده است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز دوشنبه نهم حمل سال ۱۴۰۰ خورشیدی، محکمه اکبر کاظمی فرزند غلام حسین را به اتهام انتقال غیر قانونی پول به خارج از کشور برگزار کرد.
اکبر کاظمی حین انتقال مبلغ ۸۶ هزار و ۹۰۰ دالر امریکایی، ۱۰ هزار و ۴۴۰ درهم امارات، ۱۵۰ دالر کانادایی، ۹ هزار و ۹۰۰ تومان ایرانی و ۱۹ هزار افغانی، به کشور جمهوری اسلامی ایران، در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به تاریخ ۱۵ قوس سال ۱۳۹۹ خورشیدی، از سوی موظفان مدیریت عمومی مسافرین گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت و دوسیۀ آن جهت پیگرد عدلی و قضایی به لوی سارنوالی فرستاده شد.
لویسارنوالی روز دوشنبه 9 حمل با نشر خبرنامهای نوشته است که سارنوال مؤظف قضیه، در جلسۀ محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری بر اساس اسناد و مدارک علیه اکبر کاظمی در اتهام انتقال غیرقانونی پولهای فوق الذکر از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق مادۀ ۵۰۵ کودجزا را مطالبه کرده بود.
در خبرنامه آمده: هیأت قضایی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، اکبر کاظمی را در اتهام انتقال غیر قانونی پول، مطابق مادۀ ۵۰۵ کودجزا، به هفت ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرد. همچنین هیأت قضایی این محکمۀ بر مصادرۀ مبلغ ۸۶ هزار و ۹۰۰ دالر امریکایی، ۱۰ هزار و ۴۴۰ درهم امارات، ۱۵۰ دالر کانادایی، ۹ هزار و ۹۰۰ تومان ایرانی و ۱۹  هزار افغانی، بربنیاد مادۀ ۵۰۵ کودجزا، نیز حکم صادر کرد.
کاظمی در ۲۳ جدی سال ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، به هفت ماه حبس تنفیذی و مصادرۀ مبلغ فوقالذکر محکوم شده بود.
گفتنی است که حکومت برای جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، قانونی را طرح کرده است که بر اساس آن مسافران حق حمل بیشتر از ده هزار دالر امریکایی یا معادل آن را ندارند.

دیدگاه شما