صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیروهای امنیتی، بن مایه‌های اقتدار و عزت افغانستان

-

نیروهای امنیتی، بن مایه‌های اقتدار و عزت افغانستان

نهم حوت به عنوان روز سرباز در تقویم رسمی کشور درج گردیده است، به یادبود از شهدای نیروهای امنیتی و ارج گزاری به ارزش والای سرباز همه ساله از این روز بزرگداشت به عمل میآید. سربازان تنها امیدهای نظم و اقتدار یک کشور اند. چنانچه از نام اش پیدا است، سرباز بخاطر حفظ و نگهداری جغرافیای کشور از شر هرنوع نیروهای مزاحم سر خود را در این راه گذاشته است، کشور و سرزمین که حیثیت ناموس مردم را دارا میباشد، حفظ و اقتدار آن وابسته به وجود سربازان است. در واقع سربازان است که شهروندان چندین میلیونی، شب را با آسایش و آرامی در کانون گرم خانواده سپری نموده و روزها به سمت فعالیتهای اقتصادی در محل کسب و کار شان میروند. نیروهای امنیتی، شبها را در سنگرهای دفاع و تأمین امنیت نموده و روزها در قلب اجتماع جهت حفظ نظم عامه در حال گشتزنی اند.
انجام وظایف فراتر از مسئولیت
از آنجایی که افغانستان یک کشور جنگی است و حدود 22 گروه تروریستی از سراسر جهان در کشور ما به فعالیتهای تخریبکارانه رو آورده اند، در این گیر و دار مسئولیت نیروهای امنیتی کشور را مضاعف نموده است. نیروهای مسلح کشور که در قالب سه نهاد رسمی هرکدام وظایف و مکلفیتهای مختص به خود را در پرتو قوانین نافذه کشور دارند، در بسا موارد مسئول اند پا را وسیعتر از دایرهی بگذارند که قانون به آنان تعیین نموده است. لذا قابل یاد آوری است که هرکدام از سه نهادهای امنیتی کشور وظایف جداگانه دارند که در این کوتاه نوشته به صورت فشرده از آن یاد آوری میگردد.
1- اردوی ملی: این نیروها که تحت زعامت وزارت دفاع ملی به سر میبرند، مسئولیت حفاظت از مرزها و جغرافیای کشور را به عهده دارند، اردوی ملی مکلف است هرگونه تهدیداتی که خارج از مرزها متوجه کشور میگردد در برابر آن واکنش نشان داده و در راستای حفاظت مرزها و قلمرو افغانستان، به متجاوزان و عوامل تهدید کننده جواب به مثل ارائه بدهند، اردوی ملی بیشتر در خارج از شهرها، در دل صحراها و کوههای پر پیچ و خم کشور مسکن گزین اند و به سان عقابهای تیزبین، از هوا و زمین هرگونه تهدیدات احتمالی را رصد مینمایند، این نیروها تنها امید مردم افغانستان است که از آنان انتظار میرود تا متجاوزین به تمامیت ارضی را سرکوب نموده و از وجب وجب خاک کشور محافظت نمایند، نیروهای اردوی ملی با تمام چالشهای امنیتی چند بُعدی که تا کنون متوجه کشور بوده است طی بیست سال اخیر خوش درخشیده اند و هر روز بیشتر از قبل تواناییها و جان نثاریهای شان ورد زبان شهروندان گردیده و حتی در خارج از مرزها نیز اقرار میدارند که افغانستان با موجودیت اردوی توانمند کنونی، هیچگاه در کام نیروهای نیابتی طالبان سقوط نخواهند کرد؛ در واقع چنین اعتراف مقامات نظامی پاکستان واقعبینانه ترین اعترافی است که در تاریخ افغانستان شاهد آن نبودیم.
2- امنیت ملی: این نهاد نظامی - استخباراتی با ماهیت کشفی و استخباراتی در چارچوب قوانین نافذه کشور در شناسایی عوامل و عناصر تهدید کننده منافع ملی به کشف و خنثی نمودن آن مسئولیت دارند، عوامل و کتلههایی که در داخل و خارج از مرزها به غارت سرمایههای ملی نقشههای شوم در سر دارند و به پیاده سازی آن در داخل کشور میکوشند، از مسئولیتهای این نهاد است که نقشههای شان را نقش بر آب نموده و عاملین آن را به سزای اعمال شان برساند، در عموم تهدیداتی که به صورت نرم در قبال کشور جریان دارد اعم از تهدید منابع زیرزمینی، تهدید آبدات و آثار تاریخی کشور، شناسایی و رفع تهدیدات تروریستی و ... از مسئولیت این نهاد پر ابهت میباشد تا در اقدام بازدارنده دست هرگونه مغرضین و دشمنان این سرزمین را از موارد یاد شده کوتاه نمایند، در شرایط جنگی، وظایف و مسئولیتهای نهاد امنیت ملی بیشتر به گونهی تبارز یافته است که دستگیری و مقابله با انتحاریها و عوامل مسلحی که با جلیقههای محترقه قلب اجتماع را مورد هدف قرار میدهند خلاصه گردد؛ مسئولیت امنیتی که هم اکنون یکی از معضلات برجسته کنونی میباشد، در نوع خودش مهمترین مسئولیتهای حال حاضر میباشد؛ زیرا تروریزم بین المللی چنان وضعیت عموم را آشفته نموده است که سرخط خبرهای بیست سال اخیر اکثرا در قالب امنیت و تهدیدات امنیتی ذهن اجتماع را آشفته نموده است، نیروهای امنیت ملی هم اکنون برعلاوه مسئولیتهای کشفی، در امر مبارزات مسلحانه با تروریزم بین المللی در میدانهای نبرد دوشادوش اردوی ملی میرزمند و در فعالیت زنجیرهی هم و غم آنان سرکوب تروریزم در این آب و خاک میباشد.
3- پولیس ملی: پولیس به مثابه طبیب جامعه میباشد، نیروهای پولیس در چارچوب قوانین، مسئولیت تنظیم نظم و ارتباطات جمعی را به عهده دارند، آنان روزانه در میان اجتماع دغدغهی برقراری نظم حاکم در جامعه را در سر دارند، مسائلی همچون حل اختلافات خانوادگی، مقابله با عناصر خرد و ریز اراذیل و اوباش، جلوگیری از نزاعها و کشمکشهای اجتماعی در قالب مسئولیت پولیس تحلیل و ارزیابی میگردد، در واقع هر آنچه مربوط به نظام داخلی میگردد و آنانی که در صدد برهم زدن این نظم میباشند، پولیس مسئول است تا آن را اعاده نموده و عناصر مخرب را بازداشت و اصلاح نماید؛ اما در افغانستان خلط مسئولیتهای نهادهای نظامی و امنیتی به گونهی سامان یافته است که فلسفه وجودی آنان صرفا در قالب جنگهای مسلحانه قابل تحلیل و بررسی است، پولیس ملی نیز همانند سائر ارگانهای نظامی بر علاوه مبادرت به وظیفهی اصلی، در برابر نیروهای نیابتی که خارج از مرزهای افغانستان دستور میگیرند در میدان جنگ قرار داشته و فراتر از وظایف تعریف شدهی شان مصدر خدمت به این آب و خاک میباشند.
4. چنبرهی واحد در دفاع از تمامیت ارضی
وضعیت در افغانستان به گونهی است که هرسه قوای نظامی ناگزیر اند بر علاوه توجه به مسئولیتهای تعریف شده شان، در بسا موارد به جهت حفظ امنیت و تأمین آسایش و ثبات جمعی در چنبرهی واحد دفاعی قرار گرفته و در هماهنگی با همدیگر مسئولیتهای خطیر مبارزه با تروریزم را ایفا نمایند، ایفای چنین نقش به گونهی بوده است که روحیه وطندوستی و عشق به مردم آنان را واداشته است تا از حصار مرزکشی قانون با دید وسیعتر، زمینههای رفاه عامه را برای شهروندان فراهم نمایند، چنانچه نمونههای زیادی از جان نثاریهای آنان در فرایند زمان شاهد بودیم؛ اما به عنوان نمونه یاد آوری یکی از مصادیق حس خدمتگزاری نیروهای مسلح، فراتر از مسئولیت قانونی شان خارج از حسن نخواهد بود، چنانچه در دوران موج سرسام آور ویروس کرونا که همگی در قرنطین خانگی به سر میبردند به یاد داریم که نیروهای اردوی ملی در ولایت ننگرهار بر علاوه مقابله با ویروس اجتماعی « طالب و داعش» با موترهای دواپاش وارد شهر ننگرهار گردیدند و در تمام کوچه پس کوچههای این شهر با اقدام اردوی ملی کشور با مایع ضد عفونی به هدف محو ویروس نامرئی کرونا به مقابله برخواستند، این اقدام اردوی ملی تا حدی جنبه اخلاقی و از خود گذری داشت که در بسا رسانهها تیتر گزارش و سرخط خبرها گردیده بود، به یاد دارم یکی از رسانهها تیتر خبری اش را در وصف عملکرد اردوی ملی چنین نوشته بود: « کرونا در افغانستان، ارتش در مقابله با این اپیدمی وارد معرکه شد».
با این حال بازوان توانمند و صداقت در عملکرد این نیروها است که افغانستان پس از بیست سال جنگهای خونین، حیثت و وقار بین المللی کسب نمود، ابتدا نیروهای نیابتی کشورهای بیرونی با باداران شان به این باور بودند که با ادامه جنگها، توان برهم زدن نظام و استقرار حاکمیت تروریزم در افغانستان را دارند؛ اما رشادت و جوانمردی نیروهای امنیتی چنان پاسخ مستحکم و کوبندهی به تروریزم و حامیان شان داد که اکنون خودشان اعتراف دارند که افغانستان در موجودیت نیروهای امنیتی توانمندی که دارد امکان شکست در آن وجود ندارد، ارتش پاکستان پس از بیست سال اعتراف نمود طالبان توانایی تصرف افغانستان را ندارند، بابر افتخار سخنگوی ارتش این کشور گفت که وضعیتی همانند دهه در افغانستان قابل تکرار نیست؛ زیرا نیروهای امنیتی افغان از تواناییهای رزمی بالایی برخوردار است که طالبان از راه جنگ نمیتواند بر این نیروها غلبه نماید، این اعتراف از سوی عالی ترین نهاد نظامی پاکستان، محصول تلاش و جان نثاری سربازانی است که با تمام محدودیتها و کاستیهایی که دارند عاشقانه از آب و خاک شان دفاع نمودند و تروریزم را با اهدافی که فراتر از تصرف خاک افغانستان میجنگیدند در همین جغرافیا زمینگیر نمود؛ بنا بر این بزرگداشت از روز سرباز در افغانستان فراتر از هر کشور دیگری معنی و مفهوم مییابد، ما این روز را به پاس خدمات ارزندهی نیروهای امنیتی گرامی میداریم و فرد فرد مردم افغانستان، تمام دستاوردهای فردی و جمعی شان را مدیون این نیروها میپندارند؛ بنا بر این انتظار میرود که مقامات مسئول در امر توجه به این نیروها، بیشتر از نیروهای خدمات ملکی مبادرت ورزیده و در جهت معاشات و امتیازات آنان پرنسیبی را روی دست گیرند که محرک و تشویق کننده مضاعف آنان در امر خدمتگزاری بیشتر به مردم افغانستان باشد، در پایان، روز سرباز را به عموم نیروهای امنیتی افغانستان که مصادیق واقعی عشق به وطن و خدمتگزاری به مردم اند تبریک عرض نموده و به شهدای این نیروها که طی بیست سال اخیر جان شان را در جهت عزت و اقتدار افغانستان هدیه نمودند غفران و رحمت الهی را خواهانیم.

 

دیدگاه شما