صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جمهوری و مطالبات نسل نوین افغانستان

-

جمهوری و مطالبات نسل نوین افغانستان

هرجامعه بشری متشکل از اقشار سنی و نیروهای انسانی است، عمده ترین و مؤثر ترین قشر برای کار و توسعه جامعه نیروی جوان است. این بخشی از اجتماع بشری دارای طاقت کار و هم توانای تحمل رنجهای ناشی از کار را دارد. اما برای ظرفیت سازی این نیرو، جامعه نیاز مند نظام با ثبات و معتدل سیاسی است که بتوند زمینههای آموزش و پرورش را برای نسل جوان مهیا سازد. در شرایط امروز جهان شکی نیست که بیشترین هزینه را بر نسل نو جامعه در نظر دارد و سرمایه گزاری در این عرصه بازدهی اساسی و بنیادین برای جامعه در پی داشته است. جامعه افغانستان به تأسی از این اصل، همانند سایر جوامع بشری دارای نسل جوان هست که تقریبا قسمت قابل ملاحظه¬ی نفوس آن را شکل می دهد. قشر جوان افغانستان یکی از ثروتهای قوی در کشور است. برای اینکه این نیرو به صورت مثبت و درست به نیروی محرک ثبات بخش و توسعه ساز برای افغانستان تبدیل شود، ضرورت دارد به مساعد نمودن جؤ سیاسی افغانستان که در آن بستر برای رشد و ارتقأ ظرفیت این قشر تدارک داده شود. نظامهای سیاسی هستند که اساسا اعتقاد به پیشرفت جامعه بشری ندارد؛ بلکه تحجر گرایی در ذات سیاسی شان نهفته و نهادینه است. نمونه¬ی واضح چنین نظامهای سیاسی که در تاریخ زندگی انسانها الگوهای فراوان داشته است، یکی آن نظامهای سیاسی ایدئولوژیک بنام امارت اسلامی می باشد؛ زیرا اینان سیاست را امر قدسی و فرا زمینی می داند و عده¬ی انگشت شمار از میان جامعه با این ترفند، دریچهها و فکتورهای که منجر به کار و خدمت در جامعه و برای انسانها می شود، در اصل به آنان باور ندارد و در قدم عملی آنها را عمدا بی مهابا بسته می نماید. 
اما نظامهای سیاسی که سیاست را امر زمینی و متعلق به مردم می داند، ساختار سازی سیاسی، قانون گرایی در سیاست و تعمیل پالیسیهای عملی را در جامعه به خود مردم وا می گذارد. جمهوری، نظامی سیاسی است که از چنین خصلتی برخوردار می باشد. جمهوری به عنوان یک نظام سیاسی دارای استوانههای مستحکم مردمی و قراردادهای جمعی است. وابستگی نظام جمهوری به انتخابات و رأی مردم، همچنان کار کزاران سیاست خود را مؤظف و مسؤل در برابر اعتماد مردم می داند. نظام جمهوری بر اساس بستر مردمی خود، مشروعیت خویش را از خواستهها و قراردادهای مردمی می داند، نه در جای دیگری. با این حال نظام جمهوری توجه و تلاش شان این است که به مردم و نیروهای فعال در درون جامعه بپردازد و از طریق مساعد ساختن زمینههای بنیادین برای ارتقأ ظرفیت آن نیروها در جامعه کار و برنامههای عملی دارد. جامعه را یک ارگانیسم فعال و عینی در نظر دارد و مطابق آن نیازهای انسانها را در جامعه مطمح نظر داشته و در پی رسیدن به مطالبات مردم سعی می نماید. نیروی جوان یکی از این فکتورهای بی بدیل مورد نظر چنین نظامهاست. جمهوری برای ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه بایست روی قشر جوان و نسل نوین در جامعه سرمایه گزاری نماید. نسل نوین یک جامعه است که می تواند کشور را به ترقی و بهبودی سوق دهد.  
بستر جدید در سایه نظام جمهوریت؛ بحث اگر به صورت مشخص در فضای افغانستان پی گیری شود، بهتر تحلیل خواهد شد. در افغانستان پسا بُن با تغییرات که در ساختار و فضای سیاسی کشور به میان آمد، این فرصت مهیا گردید که نسل جدید در این سرزمین، با بستر تعلیم و تربیه آشنا شوند. باز شدن درهای مکاتب به روی کودکان افغانستان در بیست سال قبل، امروز افغانستان را به آنجای رسانده است که با یک نسل جوان تعلیم دیده و مکتب رفته رو برو هستیم. این نسل دیگر هرگز به واپس گرایی افغانستان نمی اندیشد. نسل نو افغانستان به فکر چگونگی آوردن آرامش در افغانستان است. این نسل تحصیل کرده مطالبات انسانی از نظام سیاسی کشور دارد و خود شان را در تعیین سرنوشت سیاسی صاحت اختیار و سهیم می داند. از سوی دیگر وحدت سیاسی افغانستان و توسعه این کشور از خواستههای مهم این نسل به شمار می رود. نسل آگاه با دیدگاه روشن در فضای جدید افغانستان، گام بر می دارند و آرزوهای شان افغانستان با ثبات و توسعه یافته است. تربیه چنین نسل بیدار متکی به نظام سیاسی است که باور به دانش و معرفت داشته باشد. خوش بختانه جمهوریت همین ظرفیت را در دل خود دارد تا زمینههای رشد جوانان را در جامعه مساعد نماید. مثال زنده¬ی شان همین دوران است که البته با مشکلات زیاد هم مواجه بوده است؛ اما صد چند بهتر از نظامهای سیاسی دیگریست که باور به پیشرفت ندارد. با این وصف افغانستان در سایه نظام جمهوریت به بزرگترین دست آورد رسیده است که در طول تاریخ خود نمونه¬ آن را نداشته است.
نظام جمهوری مردم سالار و فرصتها برای جوانان؛ جمهوریت، جؤ سیاسی را به صوب رهنمود می سازد که در آن اصالت به اراده¬ی مردم است. هرگاه ارزش رأی مردم در جامعه تحقق پیدا نماید و آن به عنوان تکیه گاه اصلی نظام سیاسی قلمداد گردد، دقیقا زمان است که سیاست به انسانی شدن نزدیک شده است. جمهوریت تمثیل کننده آرزوهای مردم و نسل نوین در افغانستان است. نظام جمهوریت فرصتهای جدیدی را برای این نسل به ارمغان آورده است. ایجاد فرصتهای آموزشی، و آشنای با آموزههای ناشی از فرهنگ روشنگری در میان جوانان منوط است به نظام جدید سیاسی بنام جمهوریت که در این دو دهه در افغانستان رایج گردیده است.
جوانان و نسل نو افغانستان این فرصتها را با چیزی دیگری معاوضه نخواهد کرد این واقعیت امروز این کشور است.
ترویج و نهادینه سازی روحیه ملی در میان جوانان کشور در ساختارهای نظام سیاسی جمهوری؛ تنها جمهوریت است که قادر به این نکته شده است، تا روحیه ملی باورانه را در میان جوانان در سطح کشور از دریچههای مکاتب و دانشگاهها ترویج سازد.
نظام سیاسی که مبتنی بر اراده¬ی مردم و بر اساس قانون اساسی در کشور باشد بوجود آورنده و تقویت کننده روحیه ملی است.
جمهوریت این برتری را نسبت به همه نظامهای سیاسی در جامعه افغانستان داشته و دارد، تا بتواند روحیه ملی را در میان قشر تأثیر گزار جوانان در صورت کار کرد درست کار گزاران نظام رقم زند.
بقأ جمهوری و تأمین بستر برای رشد نسل نوین و توسعه افغانستان؛ تداوم جمهوریت زمینه ساز اصلی رشد و نموی نسل جوان و بستر مطمئن خواهد شد در راستای ترقی و توسعه افغانستان. نظام سیاسی قانون گرأ و مردم محور این قابلیت را می تواند داشته باشد که نسل جوان افغانستان را به عنوان بزرگترین کتله¬ی انسانی در جامعه سمت و جهت دهد. چنین امکان در هیچ نوع نظام سیاسی دیگری دیده نشده و نمی شود؛ زیرا تاریخ افغانستان گواه زنده یست در این عرصه.
بر این اساس بقأ جمهوریت به معنی بقأ نسل بیدار و محرک افغانستان است و در نهایت منجر به استمرار فرآیند توسعه و ترقی در کشور خواهد شد. واضح است که ساختن و به ثبات رساندن افغانستان متکی به داشتن اراده¬ی قوی و خیر خواهانه همه مردم افغانستان است و در این میان داشتن نظام سیاسی با بنیادهای مردمی این بستر را فراهم می کند تا در بود آن نظام، قشر جوان و نسل نوین افغانستان تعلیم بیاموزند و با تخصصهای مورد نیاز برای کار در عرصههای مختلف تقدیم جامعه شود. جمهوریت با پایههای قانونی و احترام به تصامیم مردم افغانستان، بستر رشد نسل نوین و همچنان توسعه کشور را مهیا می کند. اما آنگاهی که جمهوریت با میکانیزم اصلاحات همسو و دمساز گردد این روند به پختگی خویش بیش از پیش نایل خواهد شد. به هر حال جمهوریت نظام مورد قبول و تأمین کننده مطالبات نسل نوین افغانستان است. نهادینه سازی پایههای این نوع نظام سیاسی و تقویت آن در کشور خواست همه و بخصوص نسل نو افغانستان است.

دیدگاه شما