صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نوید روشنایی، اقتصاد انرژی محور افتتاح گردید

-

نوید روشنایی، اقتصاد انرژی محور افتتاح گردید

در حالیکه رنجهای ناشی از کمبود برق در این اواخر موج نارضایتی و اعتراضات شهروندان را بر انگیخته بود روز پنجشنه هفتهی گذشته، مردم افغانستان شاهد افتتاح سه پروژهی بزرگ اقتصادی میان کشورهای ترکمنستان و افغانستان بودند، این سه پروژه شامل بهره برداری از پروژه لین برق ۵۰۰ کیلو ولت، از منطقه آقینه در کشور ترکمنستان به سوی ولایت شبرغان در شمال غرب کشور و پروژه ۲۲۰ کیلو ولت شبرغان به سوی شهر مزار شریف میباشد که کار آن تکمیل شده و به بهره برداری رسید. این پروژه به ارزش نزدیک به ۶۹ میلیون دالر امریکایی از سوی بانک توسعه آسیایی سرمایهگذاری شده است و تنها در شمال کشور ۳۴۰ هزار خانواده از داشتن برق بهرهمند میشوند. پروژه دوم افتتاح خط آهن آقینه – اندخوی است که شهر اندخوی در شمالغرب کشور را با بندر تجارتی آقینه که یکی از بنادر مهم کشور ترکمنستان است، وصل میکند. ارزش مالی این پروژه بیشتر از ۳۰ میلیون دالر است و در حدود ۳۰ کیلومتر طول دارد. قرارداد این پروژه در سال ۲۰۱۱، در سفر رئیس جمهور کشور به ترکمنستان، میان دو کشور به امضا رسیده بود.
پروژه سوم وصل فایبر نوری از منطقه سرحداباد در داخل خاک ترکمنستان به منطقه تورغندی در ولایت هرات است که زمینه وصل افغانستان از طریق این فایبر نوری به اروپا را میسر می‌‌کند، افتتاح این سه پروژه بنیادی و زیربنایی، افزون بر آن که نشانه جدیت دولت در اقدامات زیرساختی برای کشور است، حاوی پیام بسیار روشنی برای نسل امروز و آینده این آب و خاک نیز هست. این پروژهها نماد حرکت شتابناک افغانستان به سمت افقهای باز و برکتخیز توسعه و پیشرفت است؛ چیزی که مردم را به دولت کنونی و آینده اقتصادی و امنیتی خود امیدوار میسازد و راه آنان را از تاریکاندیشان تروریست و بازدارندگان از رشد و رفاه همگانی شهروندان، جدا میکند. در مراسم افتتاح این سه پروژه، روسای جمهوری هر دو کشور حضور داشتند.
قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، در آغاز سخنرانی خود گفت رابطه اقتصادی با افغانستان برای ترکمنستان با ارزش و مهم است و این روابط باید بیشتر تقویت شود. او گفت در کنار سه پروژه مهمی که امروز به بهره برداری رسید، پروژه تاپی که یکی از بزرگترین پروژههای انتقال انرژی به جنوب آسیا است، میان افغانستان و ترکمنستان در حال اجرا است. کار تمدید این پایپ لاین گاز ، در ماه اگست سال جاری میلادی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد، به باور آقای بردی محمدوف، پروژههای اقتصادی خط آهن، برق و فایبر نوری میتواند زمینههای اشتغال را در افغانستان و ترکمنستان و همچنان سرمایهگذاری خارجی را در این دو کشور، فراهم سازد، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور نیز در سخنان خود این پروژهها را برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی خواند. آقای غنی گفت: «خوشبختانه پس از حدود یک صد سال، رابطه افغانستان با کشورهای آسیای میانه دوباره تقویت شده است. آقای غنی گفت رابطه منطقهای ما با ترکمنستان بسیار مهم است زیرا ما در چهارچوب همکاریهای سه جانبه مختلف (افغانستان، ترکمنستان، امریکا، افغانستان، ترکمنستان، ایران و افغانستان، ترکمنستان، اذربایجان) روابط گستردهای داریم».
آقای غنی گفت به زودی پروژههای بزرگ دیگری نیز در افغانستان به بهرهبرداری خواهد رسید و کشور تبدیل به چهارراه انتقال انرژی در منطقه خواهد شد، برای افغانستانی که از چهارسو محاط به خشکی است، این پروژه اهمیت اقتصادی زیادی دارد. کشور ما به دلیل وصل نبودن به بنادر مهم آبی، نیاز دارد از ارزانترین سیستم انتقال کالا استفاده کند تا بتواند زمینه رشد اقتصادی خود را مهیا سازد. بنابراین ایجاد خطوط راه آهن، آنهم به صورتی که افغانستان را به خطوط ترانزیت راه آهن بین المللی وصل کند، برای کشور و اقتصاد ناپایدار آن حیاتی است، از سوی دیگر کمبود انرژی در افغانستان یکی از چالشهای عمده رکود اقتصادی در کشور است. در چهل سال گذشته، با اینکه ظرفیت افغانستان برای تولید انرژی پاک بسیار بالا است (۳۶۰ هزار میگاوات انرژی در سال) اما زیر ساختهای لازم برای تولید انرژی در کشور، شکل نگرفته است. به همین دلیل، اتکای افغانستان به واردات انرژی و در بهترین وضعیت ترانزیت انرژی از کشورهای پرانرژی آسیای میانه به سوی کشورهای نیازمند انرژی در جنوب آسیا است.
تکمیلشدن پروژه ۵۰۰ کیلو ولت انرژی برق که هزار میگاوات برق را از ترکمنستان به افغانستان انتقال میدهد، نوید خوشی برای بهتر شدن وضعیت دسترسی به برق در کشور است. این برق حتی به کابل هم خواهد رسید و این پایتخت تاریک جهان، روشن خواهد شد، همچنین افغانستان از لحاظ وصل شدن به لین فایبر نوری هم با چالش رو به رو بود. افغانستان گرانترین اینترنت را در سطح جهان دارا است. زیرا زمینه درست وصل شدن به فایبر نوری از مسیرهای مختلف به وجود نیامده است. اما در غرب کشور، با وصل شدن افغانستان به فایبر نوری ترکمنستان ، ۲.۵ گیگابایت اینترنت به ظرفیت افغانستان اضافه خواهد شد. این خود زمینه دسترسی بیشتر و بهتر به اینترنت در افغانستان را میسر میکند، ارزش اقتصادی این پروژهها در حدی است که بتواند بر رشد اقتصادی کشور تاثیر بگذارد. خطوط راهآهن، کالای تجاری افغانستان را بدون وقفه تا اروپا میرساند. برق، دوباره چرخ شهرکهای صنعتی را که به دلیل کمبود برق متوقف شده بودند، به حرکت در خواهد آورد. فایبر نوری نیز زمینه دسترسی بهتر به تکنولوژی روز را ممکن میکند.
پس از چهل سال جنگ و بی برنامهگی که تمام زیر ساختهای اقتصادی کشور تخریب و محو گردید این اولین بار است که چنین پروژههای بزرگ اقتصادی لبخند را به لبهای مردم خسته از جنگ هدیه نموده است، در شرایطی که عناصر عقدهای بازمانده از قدرت دموکراتیک، خواب حکومت موقت میبینند و به بهای قربانی کردن آینده درخشان مردم، برای دستیابی به پلکان قدرت از مجرای براندازی ساختارها و فروپاشی سیاسی کشور تلاش و تقلا میکنند، بهرهبرداری عملیاتی از این سه پروژه زیربنایی، امیدها را در دل میلیونها شهروند خسته از جنگ و ناامید از صلح، احیا و بازآفرینی میکند و به آنان امید و انرژی بیپایانی برای حمایت از جمهوریت نظام و حفاظت از دستاوردهای درخشان مادی و معنوی بیست سال گذشته میبخشد. از جانب دیگر با توجه به درهمتنیدگی امنیت و معیشت و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی در دنیای امروز، افتتاح خط آهن آقینه ـ اندخوی، امکان گسترش همکاریهای امنیتی میان افغانستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای میانۀ منتفع از سود داد و ستد تجاری از مجرای این خط آهن را نیز بیش از گذشته فراهم خواهد آورد و این، همان چیزی است که باید از آن به «خرید صلح» تعبیر کرد. خرید صلح به معنای اعطای مشوقهای اقتصادی و اشتغال به نیروهای جوانی است که برای پیوستن به گروههای تروریستی، انگیزهی جز فقر و بیکاری ندارند، اما وقتی آنان خود را در مواجهه با فرصتهای درخشان شغلی مییابند، مطمئنا زندگی را بر مرگپذیری و مرگآفرینی ترجیح میدهند و به خیل عظیم نیروی کاری خواهند پیوست که ارادهای نیرومند و خللناپذیر برای ساختن و آبادانی افغانستان دارند.
با این حال، نظام جمهوریت ثابت ساخت که او انگیزهی افغانستان مترقی و خود کفا را در اولویت برنامههای  کاری خود جا داده است، همزمان با گشودن پنجرهی روشنایی و قرار دادن افغانستان بر ریل اقتصاد انرژی محور، آقای غنی بعد از امان الله خان، افتخار پر دستاوردترین زعیم تاریخ سیاسی کشور را کسب خواهد کرد، او با چنین دستاوردهای برجسته اش، زیبندهی عنوان پر افتخار « بانی انقلاب اقتصادی» کشور میباشد، هم اکنون جوانان و طیفهای مختلف جامعه افغانی لبخندهایی به چهره شان نقش بسته است که رنج و غم ناشی از جنگ و کشتار را چند صباحی از خود زدوده اند، دستیابی به پروژههای کنونی بیانگر برنامههای از قبل طراحی شده است که رئیس جمهور و همکاران اش با تلاشهای مکرر و اعتماد سازی با کشورهای ذینفع، آن را تا مرحله اجرا رسانیده است، کشوری که قبل از این از منظر کشورهای منطقه و جامعه بین الملل به بی ثباتی سیاسی محکوم بود، کسی جرأت سرمایه گزاری در جهت راه اندازی پروژههای کلان اقتصادی را نداشت؛ اما برنامهها و جدیت رئیس جمهور، زمینهساز حصول قناعت آنان در اعمار پروژههای اقتصادی مشترک گردید که بیش از همه، افغانستان از آن منتفع خواهد شد.

دیدگاه شما