صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با شایعه پراکنی نمی‌توان، جمهوریت را مخالف صلح معرفی کرد

-

با شایعه پراکنی نمی‌توان،  جمهوریت را مخالف صلح معرفی کرد

در این روزهای اخیر، شایعاتی در رسانهها دست به دست میشود که، گویا جمهوری اسلامی افغانستان مذاکرات صلح را به بن بست کشانده است.
اما، واقعیت این است که، رئیس جمهور محمد اشرف غنی، همواره چه در اظهارات رسمی و غیر رسمی از صلح سخن گفته و در عمل نیز گامهای جدی و استوار برای برقراری صلح برداشته است. در این نیت رئیس جمهور هیچ شک و شبهای وجود ندارد.
تمام مصاحبهها، بیانیهها و تحلیلهای که در مورد سخنان رئیس جمهور صورت گرفته، به صورت کامل موجود است و حکایت از صلحخواهی ایشان میکند. رئیس جمهور نه تنها، به صورت فردی از صلح حمایت کرده، بلکه همیشه، به مردم افغانستان مراجعه نموده و آنان را در پروسه صلح سهیم ساخته و براساس نظریات مردم افغانستان عمل کرده است.
به صورت نمونه در سال 1398، لویه جرگه مشورتی صلح برگزار شد؛ که نتیجه آن تسریع روند صلح طبق خواست مردم افغانستان بود. در سال 1399، لویه جرگه مشورتی صلح برگزار گدید که در مورد رهایی زندانیان گروه طالبان نیز تصمیم اتخاذ نمود. در این جرگه یکبار دیگر مردم افغانستان به برقراری صلح تاکید کردند. این جرگهها به این معنا است که؛ رئیس جمهور، در راستای برقراری صلح اراده جدی دارد. ایشان صلح را تبدیل به یک گفتمان فعال ملی ساختند و صلحی را میخواهند که مردم افغانستان عملا در آن شریک باشند.
اگر ما، صادقانه و بیطرفانه به اظهارات و کنشهای صلح گرایانه داکتر غنی، در گذشته و حال مراجعه کنیم، به سادگی به این نتیجه میرسیم که برچسپ مخالفت با صلح را نمیتوان به رئیس جمهور زد.
اما، تعریف رئیس جمهور، از صلح بسیار واضح، روشن و مشخص است. وی در سخنرانی اش در کنفرانس(افغانستان 2020) منعقده شهر جنیوا کشور سویس، به صورت جدی از صلح حمایت کرد و تعریف مشخص از صلح را با همکاران بین المللی افغانستان شریک ساخت و گفت ما طرفدار "صلحی که در مطابقت با ارزشهای قانون اساسی کشور و معیارهای بین المللی حقوق بشر باشد" هستیم.
وقتیکه ما، برای صلح تلاش میکنیم، این صلح از خود شرایط مشخص دارد. شرایط صلح این است که؛ قانون اساسی، نهادهای دولتی و ثبات سیاسی افغانستان، آزادی های مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان، آزادیهای مذهبی و دینی شهروندان کشور، در ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان حفظ شود.
سوال این است که ما با کدام صلح مخالفیم؟ ما با صلح که ساختارهای دولتی افغانستان را نابود سازد مخالفیم؛ زیرا این صلح نیست بلکه عقب گرد به گذشته شرم آور و تاریک است.
ما با صلح که، آزادی های مدنی و شهروندی، مذهبی و دینی شهروندان افغانستان نابود شود مخالفیم، زیرا این آزادیها حق طبیعی و الهی شهروندان است و برای بدست آوردن این آزادیها مردم افغانستان قربانیهای زیادی داده اند.
ما با صلح که، در نتیجه آن گروه تروریستی طالبان که صدها جنایت جنگی را انجام داده اند و دو باره بخواهند بر سرنوشت مردم افغانستان مسلط شوند، با جدیت مخالفیم. زیرا این صلح نیست بلکه برگشت به عصر سلطه سیاه طالبان است.
قضیه بسیار واضح و مشخص است؛ هم خواستهای جمهوری اسلامی افغانستان و هم خواست طالبان، روشن اند. خواست مشخص رئیس جمهور محمد اشرف غنی، به نمایندگی از ملت بزرگی افغانانستان این است که؛ جمهوری اسلامی افغانستان (جمهوریت) با تمام ساختارها و نهادهایش حفظ شود. روند انتقال قدرت براساس دموکراسی و رای مردم حفظ و نهادینه گردد و سنت کودتایی تبادله قدرت دیگر در افغانستان حاکم نشود. از آنجای که رئیس جمهور، عمق و ریشه بازی طالبان را درک میکند؛ به همین دلیل طالبان و باداران شان همواره در صدد اند که وی را مخالف صلح نشان دهند. اما رییس جمهور صادقانه و شجاعانه جهت تحقق صلح پایدار گام برداشته است.
طالبان و باداران شان، یک خواست شوم و کلان دارند و آن خواست شوم؛ فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ثبات سیاسی است. طالبان به صورت مذبوحانه تلاش میکنند که، روند دموکراتیک و قدرت مردمی را که دو دهه عمر دارد؛ از بین ببرند و سنت کودتایی را در افغانستان مجدداً عملی سازند. زیرا در صورت عملی شدن این پلان شوم ثبات سیاسی در افغانستان از بین می رود و روند دولت سازی ناکام میشود.
اما این یک خواب آشفته است که طالبان هیچگاهی تعبیر آن را در عمل نمیتوانند ببینند؛ زیرا مردم افغانستان و جامعه جهانی میدانند که طالبان یک وسیله و ابزار برای تخریب و نابود سازی ثبات سیاسی در افغانستان است.
مردم افغانستان، قرار نیست که به گذشته برگردند و همه چیز را به گروه تروریستی طالبان واگذار کنند. شرایط امروز با سال 1375 که، طالبان کابل را اشغال کردند، تمام زیربناهای ملی و دولتی را نابود ساختند، زنان را شلاق زدند و شهروندان کشور را به جرم تفاوتهای فکری مجازات کردند، بسیار متفاوت است. نسل تحصیل کرده امروز افغانستان، از هرثانیه سرنوشت سیاسی و اجتماعیشان آگاه بوده و دفاع میکنند.
از سوی دیگر، امروز در افکار عمومی این جمله همگانی میشود که "صلح قیمت دارد و این قیمت باید پرداخته شود." در این مورد باید گفت؛ مردم افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان قیمت صلح را پرداخته اند.
در حدود 5 هزار زندانی گروه طالبان که، همه شان محکوم به جنایات ضد بشری و ضد انسانی بودند رها گردید.
قیمت دیگری که مردم افغانستان به صلح پرداخته این است که؛ در لویه جرگه مشورتی صلح مردم افغانستان، عملی سازی صلح را قبول کردند. پیام جرگه این بود که طالبان بیایند، همانند ملیونها شهروند افغانستان زندگی کنند و دست از خشونت بکشند. در این جرگه حتا اجرایی شدن عدالت انتقالی را مطرح نکردند. در حالیکه عدالت انتقالی در چنین پروسه های باید اجرا گردد.
قیمت دیگر صلح این است که، در این ماههای اخیر که گفتگوهای صلح جریان دارد، طالبان همه روزه از مردم افغانستان قربانی میگیرند. طالبان در حمله تروریستی بالای پوهنتون کابل بیش از 20 تن کدرهای علمی افغانستان را نابود ساختند، در حمله تروریستی بالای کورس آمادگی کانکور کوثر دانش، در حدود 70 تن از آینده سازان این سرزمین را به خاک و خون کشاندند.
با تمام این جنایاتِ طالبان، جمهوری اسلامی افغانستان هنوز هم، به صورت جدی تاکید به ادامه گفتگوها و برقراری صلح در کشور دارد. اینها همه قیمتهای است که مردم افغانستان برای صلح پراخته اند.  طالبان اگر تصمیم دارند که، صلح عملی شود دست از لجاجت بردارند و هرچه عاجل آتش بس نمایند. حملات انتحاری و تروریستی را قطع کنند قربانی بیشتر از این از مردم افغانستان نگیرند. طالبان، تا هنوز قیمتهای گزاف به دست آورده اند و قیمت بیشتر از این قابل پرداخت نیست.
طالبان باید درک کنند که؛ مردم و رئیس جمهور افغانستان، آماده صلح اند و قیمتهای صلح را عملا پرداخته اند. اما حفظ جمهوریت، قانون اساسی، دست آورهای دو دهه، ارزشهای حقوق بشری،حقوق زنان، آزادیهای مدنی و مذهبی، ثبات سیاسی، ارزشهای دموکراتیک و مردم سالار و آزادی بیان چارچوب های است که صلح باید در این چارچوب صورت گیرد.
در اخیر باید گفت؛ کاروان جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت و پشتیبانی تحصیلکردهگان، جوانان، زنان و مردان غیور این کشور با حمایت و تعهد جامعه جهانی به سمت قلههای پیشرفت، عزت و استقلال در حرکت است و شاهد روزهای روشن و سرشار از سرور در این سرزمین خواهیم بود.

دیدگاه شما