صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسئولیت اداره جدید امریکا در قبال تعهدات خود در افغانستان

-

مسئولیت اداره جدید امریکا در قبال تعهدات خود در افغانستان

افغانستان در شرایط کنونی بدلیل درگیری با گروه های هراس افگن و تروریست های بین المللی شرایط یک کشور در گیر جنگ تمام عیار را سپری می کند. پروسه ای صلح با گروه طالبان که در  زمان ترامپ کلید خورده است، با لابی گری های مرد مرموز دنیایی سیاست زلمی خلیلزاد نیز از مسیر که منافع ملت افغانستان را تأمین کند به انحراف کشانده شده است. آمریکا در زمان حاکمیت ترامپ عملاَ سیاست معطوف به انزوا و تمرکز روی سیاست داخلی را در پیش گرفت و تلاش کرد به هرنحو ممکن خود را از جنگ با تروریزم بین المللی با محوریت افغانستان و طالبان رهای بخشد. و تحت عنوان توافق با طالبان از معرکه جنگ و درگیری در افغانستان پا به فرار بگذارد. اما با انتخاب جو بایدن و اداره جدید انتظار می رود، آمریکائیها به واقعیت های عینی در روابط بین الملل و خطر تروریزم بین المللی توجه کند. فرار از میدان جنگ به بهانه ای توافق چیزی نیست که جامعه ای جهانی را قانع کند و خالی کردن جبهه ای جنگ و تنهاگذاشتن همکاران بین المللی را در عرصه ای درگیری و مبارزه با تروریزم قابل قبول نیست. به همین دلیل است که فرمانده ناتو در برابر اظهارات ترامپ که گفته بود؛ «ما افغانستان را ترک می کنیم»؛ عکس العمل نشان داد و اظهار داشت که ما باهم آمدیم و باهم  می رویم. و اکنون با روی کار آمدن بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا حد اقل انتظار از اداره جدید آمریکا این است که همچنان بر مبارزه  برعلیه تروریست های بین المللی استوار و ثابت قدم باشد. بنیاد گرایی، افراط گرایی و تروریزم سه گروه خطر سازیست که همواره در کمین تهدیدات امنیت جامعه جهانی و بین المللی هست. که اگر یکی از اعضاء ائتلاف جبهه ضد تروریزم (ناتو و شرکاء بین المللی)  بهر بهانه صحنه ای مبارزه را ترک کند جامعه جهانی و مخصوصاَ کشورهای که بعنوان لانه تروریست تعریف شده است مورد تهدید هرنوع خطر از سوی این هراس افگنان می باشد. امروز بیش از هر کشور دیگر افغانستان گریبان گیر این پدیده ای شوم است لذا ملت و مردم افغانستان انتظار دارد که اداره جدید آمریکا در مسیر پیموده شده¬ای غیر مسئولانه ای ترامپ تجدید نظر نموده خطر مبارزه با تروریزم را در رأس برنامه ها و اولویت های سیاست خارجی خود قرار دهد. با همکاری دیگر شرکا و همکاران بین المللی خود برای دفع و نابودی این خطر بزرگ برای جامعه انسانی به مبارزه مشترک خود ادامه دهد. تروریزم بین المللی مبتنی بر تفکر بنیاد گرایی و افراط گرایی هست که دنیایی محصور به خواسته های بنیاد گرایانه و معطوف به افراط و ویرانی هرچه غیر خود تعریف می کند را نمی پذیرد. با توجه به این مهم انتظار می رود که اداره ای جدید آمریکا برخلاف راهبرد معطوف به شکست و تسلیم رئیس جمهور ترامپ در برابر طالبان، باتغییر موضع انفعالی آمریکا به موضع فعال، حیثیت سیاسی از دست رفته ای آمریکا در جنگ با طالبان را اعاده کند. صلح خوب است اما نه هر صلح بلکه صلح با حفظ دست آورد های نوزده ساله ملت افغانستان ارزشمند است اگر قرار باشد که فقط آوردن صلح منظور باشد حتی برمبنای آنچه را که طالبان و همدستان و اربابان برون مرزی شان مطالبه دارند، این نه صلح که تسلیم شدن بدون قید و شرط در برابر افزونخواهی یک گروه متمرد و یاغی بیش نیست اگر آمریکا ادعای رهبری و مدیریت جهانی دارد حد اقل به پیامد های آن نیز پای بند باشد. در افغانستان که پیمان استراتژیک نیزامضا کرده است بار مسئولیت این کشور را چند چندان می کند که برحسب مسئولیت خویش متعهد به همکاری های بین المللی با طرف مقابل پای بند باقی بماند. روند مذاکرات به هر میزان که پیشرفت کند از مسئولیت آمریکاء در قبال تعهداتش چیزی کاسته نمی شود.  یکی از مسئولیت های مهم حکومت آمریکا تلاش و دفاع از دست آورد دو دهه ملت افغانستان است که با همسویی با حکومت و ملت افغانستان در راستای آن باید تلاش کند. برخلاف سلوک سیاسی ترامپ و به بیراهه کشاندن مسیر فراروی ملت افغانستان که در دوهه وجهه همت خود قرار داده است و در راستایی آن تلاش کرده است. اقتضاء میکند که، حکومت و اداره جدید آمریکا باملت افغانستان همسوی نماید و نه امتیاز بیش از حد و غیر منتظره به مخالفان حکومت و دشمنان ملت افغانستان عطا نماید، اگر نبود حاتم بخشی های ترامپ که از حیثیت بین المللی آمریکا هزینه کرد و آنهارا از یک گروه کوچک تروریستی تا سطح مخالفان سیاسی ارتقاء موقعیت بخشیده است مسلماَ این گروه کوچک تا این حد فربه و قدرتمند نمی گردید. سیاست حمایت از جمهوریت برای ملت افغانستان ارزنده است و در همین راستا تا کنون هزینه های فراوان تقدیم نموده است. شهداء دودهه جنگ در برابر طالبان، بی خانمانی و معلولیت افراد کثیر مردم عادی در سطح جامعه حکایت از این واقعیت دارد که ملت افغانستان برای تعیین سرنوشت خود هزینه پرداخت کرده است. تعیین سرنوشت تنها در سایه نظام دموکراسی و دفاع از جمهوریت که همه ملت و مردم افغانستان در آن از حقوق تساوی برخوردار اند میسر است.  همه برمحور آن نظام برای بقاء یک قانونمندی تلاش می کند که مبناء قدرت آن مردم است نه امر موهوم میتافزیک که نهایتاَ به به زعم باطل و تفسیر عاطل به یک فرد الهام شود و سپس فرد که چند صباحی بیش در مدرسه علوم دینی تحصیل نکرده است، برمبنای اراده شخصی خود برای کل جامعه  و همه آدمها تصمیم گیرنده ای واقعی باشد. برخلاف آن نظام تک ساحتی امارتی، در جمهوریت منبع قدرت خودجامعه است و از متن جامعه و اراده ای عمومی ملت سرچشمه میگیرد تا یک نظام قانونمند برمدار قانون انسانی و حفظ معیارهای جوامع انسانی و بین المللی، رعایت حقوق بشر، حفظ آزادی های فردی، آزادی بیان و حقوق زنان استوار گردد. قانون که از آزادیهای اساسی و حقوق طبیعی و مدنی جامعه مراقبت و صیانت کند. درسایه ای نظام جمهوریت حق حیات برای همه ای نحله ها و گرایش-های فکری محفوظ است. همان چیزی که نظام های دموکراسی، و غرب برای توسعه آن تلاش وهزینه می کند. بعنوان نمونه در آخرین نشست جامعه جهانی برای کمک به افغانستان اکثر کشورهای کمک کننده، کمک های مالی خود را مشروط به حفظ دست آوردهای دودهه افغانستان و مبارزه با فساد  از سوی حکومت افغانستان نموده است این بیانگر این واقعیت است که تنها نظام مورد خواست ملت افغانستان همسو با جامعه بین المللی نظام دموکراسی و آزادی های مشروع است که فقط در قالب نظام جمهوریت قابل دست یابی می باشد.

 

دیدگاه شما