صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موج دوم کرونا و آمار روز افزون مرگ‌ها

-

موج دوم کرونا و آمار روز افزون مرگ‌ها

کرونا به عنوان یک ویروس جدید طی یکسال اخیر باعث نگرانی جوامع انسانی در سراسر دنیا گردیده است، دور اول این ویروس با در نظرداشت وضعیت جغرافیایی و زیست محیطی کشورهای مختلف قربانیان زیادی به جای گذاشت، از آخرین فصل سال 1398 تا حال حاضر این ویروس دغدغه جمعی جوامع بشریت پنداشته میشود، اکثریت کشورهای جهان با وضع قرنطینهای شدید با این موجود ذره بینی مقابلهکردند.این ویروس در کشورهای شرق آسیا و بعضی کشورهای اروپایی بیشترین میزان قربانیان را رقم زد، با این حال افغانستان نیز به عنوان یکی از کشورهای گرفتار این ویروس، در مرحله اول با قرنطین نیم بند سپری نمود که در آن زمان میزان تلفات ناشی از این ویروس در مقایسه با سائر کشورها کمتر گزارش می شود. به گفتهی کارشناسان، این ویروس در دمای بالا اثرات مخرب اش کمتر است، احتمال اینکه قربانیان این ویروس در آن زمان کمتر بوده است تأثیرات گرمای تابستان بی تأثیر نبوده است، با این حال، اکنون که زمستان در حال فرا رسیدن است گزارشها از دوران موج دوم کرونا نگران کننده به نظر میرسد.
حدود دو هفته قبل بود که سرپرست وزارت صحت عامه در یک نشست خبری گفت که ویروس کرونا در افغانستان دوباره در حال گسترش یافتن است و با تمام تدابیر بهداشتی این وزارت، سیر صعودی ابتلا به این ویروس آغازشده و احتمال دارد بیشتر از این هم شود، او گفت که در هفته اخیر ابتلا به ویروس کرونا ۱۰ درصد نسبت به هفته قبل افزایش نشان میدهد، احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه از نهادهای دولتی خواست تا استفاده از ماسک را در ادارات اجباری کنند. او همچنین گفت به دلیل اینکه وضعیت ویروس کرونا در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بهشدت نگرانکننده است، شهروندان افغانستان باید از سفر بدون دلیل به این دو کشور پرهیز کنند. سرپرست وزارت صحت عامه همچنین گفت که آنان تدابیر لازم را برای مهار موج دوم کرونا در دست دارند و بیمارستانها برای مبتلایان به ویروس کرونا کاملاً تجهیز شده است.
بااینحال به نظر میآید که هشدارهای وزارت صحت در رابطه با موج دوم ویروس کرونا، از طرف مردم زیاد جدی گرفته نشده است، مقامات بلند پایه حکومتی و پرسنل دولت در ادارت پر تجمع هنوز ماسک و لوازم وقایوی را جدی نگرفته اند، جلسات اداری در فضای سربسته و بدون در نظرداشت امکانات صحی و دستکش برگزار میگردد، پر تجمع ترین محیطهای اجتماعی ادارات دولتی است که در آن به اضافه مامورین و پرسنل ادارات، مراجعین مردمی نیز افزوده میشود، ادارات دولتی به صورت مستمر و یکنواخت همیشه در طول هفتهها و ماهها مکان تردد افراد و اشخاص گوناگون میباشد. اگر این ویروس در جامعه بیشتر شیوع یابد که اکنون در حال اوج گیری است بدون شک منشأ و مصدر آن ادارات میباشد، زیرا اشخاص مختلف از داخل و خارج از کشور در آن تردد دارند و مقامات مسئول بدون در نظرداشت اقدامات صحی با آنان در تعامل میباشد. گزارشها میرساند که در طول یک ماه گذشته ولایت هرات شاهد رشد آمار ابتلا به ویروس کرونا بود، ابتلا به کرونا این بار بیشتر در میان زنان بوده است، بررسیها نشان داده است که برگزاری مراسم ازدواج در هرات باعث شده تا بیشتر زنان به ویروس کرونا مبتلا شوند. بهصورت معمول در افغانستان مراسم ازدواج بیشتر زنانه است تا مردانه؛ به همین دلیل ابتلا به کرونا در این ولایت در میان زنان افزایشیافته است. از سوی دیگر افزایش سرما باعث شده است تا مردم بیشتر از گذشته در محیطهای سرپوشیده باقی بمانند و همین مسئله باعث افزایش ابتلا به این بیماری شده است، در افغانستان به دلیل نبود امکانات تهویه در فصل زمستان مردم از تعداد اتاقهای کمتری برای حضور استفاده میکنند. در حال حاضر وضعیت برق که مهمترین ابزار گرم ساختن خانهها در افغانستان است، نامساعد است؛ حتی کابل پایتخت نیز بهصورت مستمر با کمبود برق مواجه است، بخشهایی از شهر کابل در ۲۴ ساعت فقط شش ساعت برق دارند، در کابل به دلیل بی پروایی اصناف مختلف به خصوص مامورین دولتی در قبال کرونا احتمال اینکه منشأ ازدیاد ویروس در جامعه باشند قابل پیش بینی است، با وجود رشد روز افزون این ویروس که روزانه باعث دهها مرگ غیر رسمی میگردد هنوز ادارات حکومتی به قرنطین و وقایه اقدام نکرده اند.
با این حال در سطح اجتماع و فارغ از ادارات، استفاده از امکانات دیگر برای گرمی اماکن مانند، چوب، زغالسنگ و مواد نفتی هم به دلیل گران بودن قیمتهای آن قابلاستفاده نیست؛ به همین دلیل نیاز به استفاده از یک اتاق برای همه اعضای خانواده در فصل سرما بیشتر میشود، حساسیتهای فصلی هم که در فصل پاییز و زمستان بیشتر میشود، زمینهساز افزایش ابتلا به کرونا میشود. مسلماً بر اساس نتایج بررسیها، هر مقداری که سطح ایمنی بدن کاهش پیدا کند به همان میزان زمینه ابتلا به ویروس کرونا بیشتر میشود، در فصل پاییز و زمستان که همدوره آنفلوانزاهای فصلی است همزمان ابتلا به حساسیتهای فصلی و نیز استفاده از آنتیبیوتیکها که همگی باهم باعث میشود تا ویروس سریعتر از گذشته در بدن نفوذ کند و سطح ابتلا را افزایش دهد.
با تمام این اوضاع، درحالیکه بیشتر کشورهای اروپایی دوباره وارد قرنطینه و بستن شهرها میشوند، در افغانستان هنوز هیچ راهکاری برای مقابله با افزایش بیرویه ابتلا به ویروس کرونا روی دست گرفته نشده است؛ حتی به نظر میرسد دولت تصمیم ندارد در صورت افزایش بیشتر از وضعیت فعلی گردش ویروس در سطح شهرها، تدابیری مانند قرنطینه کردن شهرها و تعطیلی نهادهای دولتی و غیردولتی را انجام دهد.
البته در کنار آن یک فرضیه دیگر نیز در مورد افغانستان وجود دارد و آن اینکه در دوره اولیه گسترش ویروس کرونا در سطح جهان ازجمله افغانستان، به دلیل بیاعتنایی به تدابیر بهداشتی از جمله قرنطینه و استفاده از ابزاری که مانع گسترش ویروس شود، بخش عمدهای از مردم افغانستان یک دوره به این ویروس مبتلا شدهاند و آنچه در افغانستان به آن معافیت جمعی میگویند، صورت گرفته و امکان ابتلا برای بار دوم کمتر وجود دارد، این دیدگاهها هرچند علمی نیست؛ ولی در افغانستان باعث شده تا توجه و دقت کمتری در رابطه به ابتلا به ویروس کرونا صورت بگیرد.
بنا به گزارش سایتهای صحی، معافیت جمعی از کرونا وابسته به محیط و شرایط اقلیمی هر کشور متفاوت است؛ البته تا کنون این فرضیه مدلول عملی پنداشته نمیشود؛ زیرا نتیجهی که به صورت قاطع و مورد قبول سازمانهای صحی واقع گردیده باشد در مورد معافیت جمعی هنوز وجود ندارد.
با این حال شرایط ناگوار اقتصادی، بیکاری و نرخ پائین در آمد اجتماعی اشخاص، برعلاوه کرونا و قرنطین باعث نگرانی میباشند.
در سایهی جنگهای پارتیزانی و جغرافیای محدود کاری عمده ترین نگرانی از این ویروس، از دست دادن جان و مال میباشد، هم اکنون افغانستان به اثر نا امنیها نیز روزانه دهها قربانی از خود به جا میگذارد، با این حال با درنظرداشت واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان، قرنطین کامل در کشور بازدهی مثبتی در مهار این ویروس به جا نخواهد گذاشت، مگر اینکه وضعیت نیمه قرنطین همچون، جلوگیری از تجمعات در عروسی و مراسم ختم، تعطیلی ادارات دولتی و نهاهای علمی و سائر تجمعات غیر ضروری دیگری که هیچگونه منفعت اقتصادی برای مردم ندارد وضع گردد؛ در قرنطین کامل، افغانستان از منظر اقتصادی ضربات مهلک تر از کرونا را متحمل خواهد شد.

دیدگاه شما