صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ ثور ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جمهوریت محور اصلی هیأت دولت در مذاکرات صلح

-

جمهوریت محور اصلی هیأت دولت در مذاکرات صلح

قریب به دو ماه هست که هیئت مذاکره کننده از دو طرف منازعه در قطر حضور دارد.
هیئت از جانب جمهوری اسلامی افغانستان از یک طرف و هیئت از سوی گروه طالبان از طرف دیگر. اما تا آنجا که پیداست نشانه های موفقیت در پیشرفت مذاکرات نمایان نگردیده است.
قرار اخبار منتشر شده اختلاف بر سر شیوه کار و موضوع مورد نظر در مذاکره توافق صورت نگرفته است. هیئت دولت بر جمهوریت نظام سیاسی تأکید دارد.
نظام که برخواسته از باورها و رؤیاهای ملت رنج دیده افغانستان است، پس از تجربیات بسیار و سالهای درد و رنج متمادی که از میان خون و آتش عبور کرده است بدست آمده است.
نظام که آزادی های مدنی و توسعه ای سیاسی و اقتصادی هرچند اندک ملت افغانستان در آن تبلور یافته است. نظام جمهوریت که برمبنای دموکراسی استوار گردیده است.
خواسته های ملت و مردم را از اقشار مختلف در یک رقابت انتخاباتی و مسالمت آمیز سیاسی از مرحله آرزو و معنا به مرحله عمل تبدیل می¬کند. هرچند افلاطون دموکراسی را دور از حقیقت می-داند  و معتقد است که مدینه فاضله برمدار حکمت و عدالت سازمان می¬یا¬بد و دموکراسی را حکومتی می¬داند که با بی¬اعتنایی به فضیلت¬ها اداره امور را در اختیار می¬گیرد و حکومت دموکراسی از نظر افلاطون حکم راندن اشخاص فرومایه و بدون فضیلت بر طبقه اشراف و مردمان نجیب هست.
اما در عصر کنونی تنها حکومت و نظام سیاسی مطلوب که منعکس کننده آراء اکثریت ملت است و اکثریت یک جامعه در تعیین سرنوشت خود قادر است خواسته های خود را بصورت آزادنه و بدور از اعمال فشار و زور در قالب یک هماوردی مدنی و بدور از هرگونه خشونت و ناروایی به نمایش بگذارد، نظام سیاسی دموکراسی است بجز دموکراسی راه حل منطقی برای اداره¬ای جامعه به نظر نمی¬رسد. هر چند که در مذاکرات قطر گروه طالبان جمهوریت و دموکراسی را نشانه رفته است و تمام قد تلاش می¬کند که این نظام سیاسی و دست آورد 19 ساله مردم افغانستان را از بیخ و بن بر اندازد و بجای آن نظام سیاسی تمامیت خواه استبداد گر بنام امارت اسلامی را جایگزین کند اما ملت افغانستان و حکومت افغانستان تاکنون تحت هیچ شرایط بر اعمال فشار طالبان و اربابان خارجی شان پاسخ مثبت نگفته است و همچنان بر حفظ اصل نظام جمهوری و جمهوریت در کشور تأکید دارد.
طالبان که خود واقف بر این حقیقت است که در میان ملت افغانستان  جایگاهی ندارد و در انتخابات و رقابت سیاسی آزادانه بازندگان اصلی میدان سیاست افغانستان است می¬خواهد از طریق اعمال فشار و خشونت و ریختن خون انسانهای بی گناه خود را برنده ای میدان مبارزه قلمداد کند اما حقیقت چیزی دیگر است نه طالبان توان فکری و اندیشه  سیاسی دارد که بتواند جمهوریت را از ملت افغانستان بگیرد و نه قادر به اعمال فشار و زور تا آنجاهست که حکومت افغانستان میدان رقابت را برای یک گروه عاری از هر منطق سیاسی خالی کند و نه هم ملت افغانستان با توجه به تجربه یک دوره¬ای کوتاه مدت سه ساله امارت اسلامی طالبان در کابل آمادگی پذیرش یک حاکمیت بنام امارت اسلامی را دارد. 
حملات تروریستی را که در روزهای اخیر بر ملت افغانستان تحمیل کرده و مردم بی دفاع عادی را به خاک وخون می کشاند نه حکایت از توان نظامی گروه طالبان دارد و نه بیانگر عقل و شعور سیاسی یک گروه را می¬باشد تا مدعی حاکمیت بر ملت و مردم افغانستان باشد.
ملت افغانستان چهار دهه مبارزه کرده است تا مبادا روزی و روزگاری بر سرنوشت آنها رقم بیخورد که مایه عقب گرد و مانع توسعه سیاسی و اقتصادی گردد.
تهاجمات تروریستی اخیر نشان از آن دارد که گروه¬های تروریستی و طالبان هراس از وحدت، همدلی و همسوی ملت افغانستان بر محور جمهوریت ونظام سیاسی دموکراسی در این کشور دارد.  اما ذهی خیال باطل که با اعمال هراس افگنانه و تروریستی به مقاصد و اهداف خود دست یازد،  طالبان تمام توان و دلگرمی خود حمایت ترامپ را می¬دید که آن هم با برگشت سکه بخت  اقبال به سود ملت¬های جهان، این سودا گر سود محور در سیاست آمریکاء از سریر قدرت به زیر کشیده شد و ملت متمدن آمریکاء برخلاف انتظار تمام کارشناسان و تحلیلگران سیاسی دنیا شعور و مدنیت سیاسی خود را به رخ جهانیان کشید و برای وی دیگر اجازه مدیریت سیاسی کشور مدرن چون آمریکاء را نداد اکنون طالبان که امید به حمایت بی چون و چرای ترامپ با لابی گری کهنه کار سیاست چون خلیلزاد بسته بود نیز نباید امید بست.
زیرا اراده ملت افغانستان خواست معقول و منطقی همگام با اراده جامعه جهانی است از این روست که باید طالبان بداند که؛ ملت افغانستان هرگز به عقب برنمی¬گردد و دست آوردهای نوزده ساله را که در راستای توسعه سیاسی و دموکراسی کمایی کرده است، با بهای اندک بدست نیاورده است که به خواست اربابان و لابیهای بی مقدارش به ثمن  بخس بفروشد. هدف قراردادن مراکز آموزشی و به شهادت رسانیدن نونهالان در مراکز آکادمیک که در پی فراگیری علم و دانایی هستند کاری است عبث و بیهوده نه ملت افغانستان از این گونه اعمال خشونت آمیز هراسی دارند که از تعقیب اهداف خود دست بردارند و نه هم با این کارهای بزهکاری توان ایجاد اختلاف میان اقوام افغانستان را دارد که بخشی از اهداف برنامه ریزی شده¬ای تروریست¬ها و کشورهای صاحب منافع هستند و نه هم از ثمر نهال دانش و دانایی این ملت چیزی کم وکاسته می¬شود که موجبات خورسندی دشمنان این ملت را فراهم آورد. ملت افغانستان پا به پای جمهوریت و نظام سیاسی دموکراسی حرکت مستمر و پایدار خود را همرا با روزهای نخستین این نظام آغاز و هم چنان وفادار به آرمان شهدای کشور و نظام سیاسی خود هستند.  هم در جبهه علم و فرهنگ و آموزش و هم در سنگر مبارزه و مقابله با دشمنان این خاک می رزمند. نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور بعنوان میثاق سیاسی تنها ترین چیزیست که می¬تواند ملت افغانستان  را به سمت و سوی راه نجات سوق دهد و کشور را از بحران چهل ساله بیرون ببرد. 
اکنون هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر بر همین محور بعنوان اصول خدشه ناپذیر جمهوری اسلامی افغانستات اصرار دارند و در مذاکرات با طالبان  نیز بر این اصل اصرار ورزیده اند.  زیرا افغانستان در غیر نظام سیاسی جمهوریت تجربه های تلخ بسیاری را در کار نامه کارو زار سیاست مداران این کشور در نظامهای مختلف دارند. که هیچ نظام سیاسی بمثابه نظام جمهوریت تأمین کننده خواسته های اقشار مختلف ملت افغانستان نبوده است، و هیچ گاه ملت افغانستان را تا این حد با سایر ملت ها در جهان همگام و هم سو نکرده است بهترین، زیبا ترین و مطلوب ترین نظام سیاسی برای ملت افغانستان همین نظام جمهوریت است و درخور شأن وشوکت قدمت تاریخی و فرهنگ کهن این سرزمین همین نظام است سیاسی است که می¬تواند محور خواست همه جانبه اقوام، زبانهای مختلف و گرایش فکری متفاوت باشد.       

 

دیدگاه شما