صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آتش‌بس یا کاهش خشونت؟

-

آتش‌بس یا کاهش خشونت؟

تحولات اخیر در منطقه باعث شد موضوع صلح در افغانستان به حاشیه برود اما این تحولات نباید مانع رسیدن مردم افغانستان به صلح و امنیت پایدار شود. بدون شک که تحولات در منطقه بالای وضعیت حاکم در افغانستان تأثیرگذار است و حکومت افغانستان در چنین شرایطی باید اهدافی را دنبال کند که در نهایت باعث حفاظت از منافع ملی افغانستان شود. موضع رییس جمهور و در کل حکومت افغانستان در قبال تنشها میان ایران و امریکا معتدل بود. این اعتدال باعث میشود تا اعتبار و جایگاه افغانستان در منطقه بیشتر تقویت شود. افغانستان یکی از کشورهای است که سالهای زیادی درگیر جنگ میباشد. مردم افغانستان توان و حوصله درگیر شدن در یک جنگ دیگر را ندارند. حکومت افغانستان در قبال این حساسیت و نیازمردم، در تحولات اخیر منطقه موقف و موضع معقول اتخاذ کرد و رییس جمهور غنی با صراحت گفت که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. این موقف و موضع رییس جمهور مورد حمایت مردم افغانستان است و نیاز است این نوع موضعگیریها متعادل که در واقع در راستای منافع ملی افغانستان است بیشتر تقویت شود.
در شرایط کنونی بیشتر از هرچیزی مردم افغانستان به صلح نیاز دارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موفقانه برگزار شد و در نهایت در روزهای آینده نتایج نهایی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد شد و مردم افغانستان به حکومت مردمی و برخاسته از رأی مردم دست خواهد یافت. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دستاوردی بزرگ برای مردم افغانستان و حکومت است. اما در این میان پروسه صلح نیز نیازمند مدیریت میباشد. تلاشهای امریکا برای رسیدن به توافق نهایی با گروه طالبان قابل قدر است و باید بیشتر تقویت شود. گروه طالبان به تازگی اعلان کرده است که متن توافقنامه میان امریکا و گروه طالبان نهایی شده و به زودی امضا میشود. امضای این توافقنامه فاز جدید در پروسه صلح افغانستان باز خواهد کرد. مردم افغانستان امیدوار است که بعد از این گفتوگوهای بین الافغانی آغاز شود و میان مردم افغانستان و گروه طالبان نیز توافق نهایی حاصل شود. اما در این میان بحث برسر ختم جنگ و تأمین آتش بس هنوزهم باقی است. گروه طالبان هنوزهم به پذیرش طرح آتش بس توافق نکرده است. خشونتها و جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. همه روزه در افغانستان شاهد خشونتها وادامه جنگ هستیم. این وضعیت برای مردم افغانستان بسیار شرایط را سخت و دشوار ساخته است. جنگ و ناامنی از یک طرف و فقر و بیکاری از سوی دیگر مردم افغانستان را تحت فشار قرار داده است. در چنین وضعیتی بیشتر از هرچیزی نیاز است تا یک آتش بس فوری تأمین شود و مردم باورمند شود که گروه طالبان حاضر به مصالحه و پیوستن به پروسه صلح است. کاهش خشونتها زمانی ممکن است گروه طالبان آتش بس فوری را بپذیریند و در مورد آن با حکومت افغانستان به توافق نهایی برسند. در موجودیت جنگ و نبود آتش بس، کاهش خشونت ممکن و عملی نیست. جنگ خشونت است و ادامه آن خشونت را بیشتر میکند. کاهش خشونت در موجودیت جنگ ممکن نیست و این موضوع هیچ کمی برای رسیدن به صلح نمیکند.
دولت و مردم افغانستان تا هنوز حسن نیتهای زیادی از خود برای تأمین صلح در افغانستان نشان داده است. اکنون نوبت گروه طالبان است که از خودشان حسن نیت نشان دهند. اعلان آتش بس فوری و توافق در مورد آن میتواند حسن نیت بزرگ از سوی گروه طالبان باشد. این طرح توسط حکومت افغانستان پیشکش شده است و مورد حمایت مردم افغانستان است. در صورت پذیرش طرح آتش بس فوریِ حکومت از سوی گروه طالبان، فرصت و زمینه برای آغاز گفتوگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان فراهم خواهد شد. امریکا و نماینده خاص آن در مورد صلح افغانستان نیز باید بالای گروه طالبان فشار وارد کند تا طرح آتش بس را با بپذیرند. ادامه جنگ شرایط را دشوار خواهد کرد و امکانهای توافق نهایی با گروه طالبان را از بین خواهد بورد. ادامه جنگ ممکن است وضعیت را در افغانستان پیچیده تر بسازد و فرصت پیوستن گروه طالبان به پروسه صلح را از بین ببرد. این احتمال نیز وجود دارد که تحولات در منطقه و تنش میان امریکا و ایران بالای پروسه صلح و وضعیت جنگ در افغانستان تاثیرات منفی وارد کند و از این طریق جنگ و خشونت همچنان در افغانستان ادامه یابد.
مردم افغانستان از وضعیت حاکم در افغانستان خسته شده است. در چنین حالت نیاز است به صلح به عنوان یک استراتیژی بزرگ که برخاسته از نیاز مردم افغانستان است بیشتر پرداخته شود. تمام راههای ممکن برای رسیدن به صلح و امنیت در افغانستان جستجو شود. پس از انتخابات اولویت مهم کاری دولت افغانستان نیز تأمین صلح در افغانستان است. این اولویت برخاسته از نیازی است که مردم افغانستان به آن چشم دوخته است. همکاران بین المللی حکومت و مردم افغانستان در این راه با مردم افغانستان باید بیشتر همکاری کنند و بالای گروه طالبان فشار وارد کنند تا دست از خشونتها برداشته و راه صلح را در پیش گیرند. تأمین آتش بس فوری در افغانستان اولین گام و اساسیترین مرحله برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان خواهد بود. گروه طالبان با پذیرش این طرح میتواند گام بلندی در راستای تقویت پروسه صلح بردارند. کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان در این پروسه میتوانند نقش سازنده بازی کنند. این دوکشور بدون شک میتوانند برای تأمین آتش بس فوری در افغانستان ممد واقع شود. دولت افغانستان میتواند از این دوکشور به عنوان کشورهای تأثیرگذار در قضیه صلح و جنگ افغانستان درخواست کمک کند.
حکومت و مردم افغانستان تاهنوز برای رسیدن به صلح و امنیت در این کشور راهی درازی را پیموده است. پیچیدگیهای زیادی در این راه وجود دارد؛ اما رسیدن به هدف ناممکن نیست. هنوزهم فرصتهای زیادی برای تأمین صلح و امنیت پایدار در افغانستان موجود است و این فرصتها باید درست مدیریت شود و از آن استفاده صورت گیرد. روی طرح تأمین آتش بس باید بیشتر کار شود و این مسأله میتواند پیش شرط ضروری برای رسیدن به صلح باشد. مردم افغانستان طرح تأمین آتش بس فوری در این کشور را یک نیاز ضروری میپندارد و از حکومت نیز توقع دارد که روی این طرح بیشتر کارکند و راههای عملی شدن آنرا پیدا کند تا از این طریق زمینه و بیستر برای آغاز گفتوگوهای بین الافغانی فراهم شود و در نهایت مردم افغانستان به صلح وامنیت پایدار دست یابد.

دیدگاه شما