صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تعهد جهانی آزادی رسانه؛ آزادی رسانه با تهدیدهای فزاینده در سرتاسر دنیا روبروست

-

تعهد جهانی آزادی رسانه؛ آزادی رسانه با تهدیدهای فزاینده در سرتاسر دنیا روبروست

ترجمه: افغانستان ما

اشاره: دیروز دوشنبه، هفتم دلو دولت افغانستان به صورت رسمی عضویت ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانهها را به دست آورد. این ائتلاف به ابتکار دولت های برتانیا و کانادا روی دست گرفته شده و تاکنون 34 کشور به شمول افغانستان عضوی این ائتلاف شده اند. وزیر خارجه دولت برتانیا طی یک نامه رسمی عنوانی سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان، از دولت افغانستان دعوت به عضویت در این ایتلاف کرد. دولت افغانستان طی یک برنامهای در قصر گلخانه با حضور نمایندگان رسانهها، سفیران کشورهای کانادا و برتانیا و معاون رئیس جمهور به ایتلاف جهانی حمایت از رسانههای آزاد پیوست. متنی را که در ادامه میخوانید، متن تعهدنامهای این ائتلاف جهانیست که توسط معاون رئیس جمهور به امضا رسیده است.
خبرنگاران و سازمانهای رسانه ای در فعالیتهای مهم خویش به شکل فزایندهای با قوانین محدود کننده، اقدامات تنبیهی حقوقی و خشونت فیزیکی مواجه می شوند. خیلی اتفاق افتاده است که آنها، اگرچند در رسانه سنتی و یا پایگاههای دیجیتال فعالیت میکنند، تعهد خود را به هزینه آزادی و یا جان خود پرداخت نمایند.
آزادی رسانه عنصری جدایی ناپذیر از امنیت و شکوفایی جهانی است. برای پاسخگو ساختن دولتها، مردم به رسانه های آزاد جهت فراهم سازی اطلاعات موثق و تحلیل آگاهانه ضرورت دارند. 
در جایی که خبرنگاران و سازمانهای رسانه ای برای انجام ایمن فعالیت خود آزادند شاهد جوامعی شکوفاتر و مقاومتر هستیم. تبادله آزادانه دیدگاه ها و معلوماتی که در نتیجه آن حاصل می شود به جوامع را قادر می سازد تا فرصتهای در حال ظهور را شناسایی و تعقیب نموده و همچنین مشکلاتی را که باید به آنها رسیدگی شود شناسایی کنند. 
حمله به آزادی رسانه حمله به حقوق بشر است. این مساله به معنی حمله به حقوق بشری خبرنگاران و کارکنان سازمانهای رسانه ای است. این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر ابزارهای حقوق بشری تصریح گردیده و در اهداف انکشافی پایدار  درج گشته اند – حقوقی همچون حق آزادی بیان و عقیده و حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی. نقض و تخطی این حقوق ژورنالیستان و کارمندان نهادهای رسانه ای باعث نقض دنباله دار حقوق دیگران می شود زیرا بررسی و موشکافی ها در جامعه از بین می روند.
اغلب اوقات دولتها منبع تهدید آزادی رسانه هستند. دولتها – که مسئول حفاظت از حقوق بشر هستند – این حقوق را نقض می کنند. برخی اوقات، دولتها اشخاص ژورنالیست یا رسانه ها را هدف قرار میدهند و اغلب اوقات حق محاکمه عادلانه و دادرسی عمومی را نقض کرده و معافیت ناقضین را تضمین میکنند. گاهی اوقات، دولتها چهارچوبهای حقوقی و مقرراتی بیش از حد محدود کننده ای را اعمال میکنند که فعالیت خبرنگاری را غیر ممکن میسازد. گاهی، دولتها محیط اطلاعاتی را به شکل عمدی تحریف میکنند.
در جایی که دولتها منبع مشکل نیستند، اغلب در فراهم سازی راه حلهای مورد نیاز برای مقابله با اقدامات کسانی که به آزادی رسانه حمله میکنند –گروههای تروریستی و سازمانهای جنایت کار - ناکام هستند.
برای مقابله با تهدیدات آزادی رسانه اقدام به هر دو شکل جهانی و محلی ضروری است.
از جانب دولتها، مسوولیت داریم تا متضمن برخورداری مردم کشورهایمان از تمام حقوق بشری شان و فوایدی که این حقوق برای جامعه دارند باشیم.
تمرکز بالای حل مشکلات در داخل کشورها کافی نیست. مادلهای قوانین محدود کننده می تواند از یک حوزه قضایی به دیگری گسترش یابد. تکنیک ارعاب که در یک جامعه ایجاد گردد می تواند بزودی به دیگری انتشار پیدا کند. پلاتفورم های جهانی رسانه های دیجیتال به شکل فزاینده ای شایع هستند و نه تنها نوید گفتمان آزاد را می دهند بلکه تهدید نظارت غیرقانونی و دستکاری و اعمال نفوذ را نیز به همراه دارند.
دولتهای ما باید تضمین کنند آنهایی که حقوق بشری در ارتباط با آزادی رسانه را نقض می کنند و یا مورد اهانت قرار می دهند – اگرچه دولتها یا نهادهای خصوصی باشند – پاسخگو ساخته شوند. ما باید با دولتهایی که در جهت تقویت و حفاظت از این حقوق اقدام می کنند همبستگی داشته باشیم.
در برابر تهدیدات آزادی رسانه که در ماهیت و مقیاس خود جدید میباشند، باید شیوه های جدید همکاری را که منطبق با واقعیتهای جدید هستند مورد استفاده قرار دهیم. 
رویکرد ما باید پاسخگوی ضروریات موجود بوده و در برابر تهدیدات شدیدی که ظهور میکنند مقابله کند. این رویکرد باید استراتژیک باشد و به روندهای بلند مدت و چالشهای مستحکم رسیدگی کند.
باید به دنبال پاسخگویی باشیم و با همکاری هم و همچنین با همکاری کشورهایی که این تعهد را امضاء نکردهاند اطمینان حاصل کنیم که دولتها تعهدات بین المللی حقوق بشری خویش را مورد احترام قرار دهند. ما باید تمام ساحاتی را که آزادی رسانه را متاثر می سازند، از تشویق برای ایجاد محیط تقنینی مناسب گرفته تا ارتقای شفافیت در پروسه های عدلی و قضایی مورد توجه قرار دهیم. برای اینکه تلاش جمعی از سوی تمام جامعه صورت گیرد، باید فراتر از دولتها و با ژورنالیستان، سازمانهای رسانه ای، گروه های جامعه مدنی و دیگر گروه های ذینفع همکاری داشته باشیم. ما باید فعالیتهای دیگر ابتکارات بخاطر آزادی رسانه را مورد تقویت قرار داده و تا حد امکان چنین فعالیتها را به پیش ببریم.
ما باید به تعهدات خود بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشری عمل کرده و دنیایی امن تر و مرفه تر بسازیم.
کشورهای ما برای همکاری به منظور حفاظت از آزادی رسانه متعهد هستند.
ما به مطرح ساختن و اقدام مشترک از طریق یک ائتلاف آزادی رسانه مطابق موارد ذیل متعهد هستیم: 
• توضیح اهمیت بنیادی آزادی رسانه برای امنیت، رفاه و سلامت تمام جوامع.
• متحد ساختن تلاشها برای اشتراک معلومات، به شکل مناسب آن، و اقدام در مواردی که ژورنالیستان و سازمانهای رسانه در معرض خطر قرار دارند.
• روشنگری درمورد نقض و اهانت به آزادی رسانه، و شریک سازی چنین مواردی با افکار عمومی جهانی و تلاش در راستای پاسخگویی
• ایستادگی مشترک برای تماس در عالی ترین سطوح با دولتهای کشورهایی که آزادی رسانه در آنجا در معرض ریسک قرار ÷دارد و نمایش همبستگی با کشورهایی که برای ایجاد آزادی رسانه فعالیت دارند.
• مد نظر قرار دادن تمام اقدامات ممکن جهت رسیدگی به تخطی ها و اهانت به حقوق بشر بین المللی، بشمول حقوق مرتبط با آزادی رسانه.
ما تعهد می نماییم تا قدرت شبکه های دیپلماتیک خویش را مورد استفاده قرار دهیم تا از طریق یک گروه تماس آزادی رسانه مقامات رسمی ما موارد ذیل را اجرا کنند: 
• کار مستقیم با افرادی که در معرض ریسک قرار دارند، و حصول اطمینان از اینکه ما باعث هیچ آسیبی نمی شویم.
• برقراری تماس با ژورنالیستان محلی و سازمانهای جامعه مدنی، بمنظور حفظ ارتباط مداوم با افرادی که در خطوط مقدم قرار دارند.
• تماس با دولتهای محلی به منظور یافتن راه حل ها.
از طریق این گروه تماس آزادی رسانه، مقامات ما دسترسی مان را گسترش خواهند داد که شامل استفاده از شبکه هایی که از قبل در سطوح چند جانبه فعال هستند نیز می گردد.
ما متعهد به تقویت ابتکارات بین المللی در راستای پشتیبانی از آزادی رسانه می باشیم.
• ما متعهد به پشتیبانی و گسترش تلاشهای نهادهای چند جانبه، انجمنهای خبرنگاران و سازمانهای جامعه مدنی که فراهم کننده حمایت برای کارمندان رسانه ها و نهادهای رسانه ای در معرض خطر میباشند هستیم، که شامل ایجاد مکانیزمهای مطرح سازی و پاسخدهی به موارد تخطی ها و اهانت می باشد.
• ما متعهد به تشویق و حمایت دولتهایی که برای تقویت آزادی رسانه، متحد ساختن جامعه مدنی، سازمانهای رسانه ای، وکلا، ژورنالیستان و متخصصین ارتباطات بمنظور کمک به ایجاد ساختارهای پایدار و هماهنگ شده در سطح نهادهای دولتی برای پیشبرد پلانهای مربوطه اقدام می کنند می باشیم. این تعهد شامل نمایش همبستگی با دولتهایی که چهارچوب های ملی و پلانهای عمل را برای تطبیق پلان عمل سازمان ملل متحد در مورد امنیت ژورنالیستان و رسیدگی به موضوع معافیت ایجاد می کنند می باشد. ما تلاشها از سوی سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها برای ایجاد یک واحد کاری مختص این هدف را  مورد تشویق قرار می دهیم.
• ما متعهد به حمایت از تلاش سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها برای اقدام در مورد چالشهایی که ژورنالیستان را متاثر می سازند می باشیم. ما از ایجاد یک بودجه جهانی دفاع از رسانه برای حمایت از ژورنالیستانی که با سختی ها مواجه اند استقبال کرده و هزینه اقدامات و مصارف حقوقی آن را پرداخت کرده و شبکه های حمایت از یک دیگر را ایجاد کرده و از دولتها برای ایجاد پلانهای عمل ملی شان حمایت می کنیم.
• ما متعهد به حمایت از انکشاف رسانه متنوع، مستقل و همسو با منافع عامه می باشیم.
• ما از ایجاد پنل عالی رتبه متخصصین حقوقی که فعالیت اش شامل فراهم سازی مشوره به دولتهای که خواستار تقویت مکانیزمهای حقوقی برای بهبود آزادی رسانه هستند استقبال می کنیم.
ما متعهد به حفظ این اصول و مراقبت از آن هستیم.
ما به دیدار سالیانه برای تجدید تعهدات خود و رسیدگی به فرصتها و تهدیدات جدید متعهد هستیم.

به امضاء رسیده در کنفرانس جهانی آزادی رسانه
لندن، پادشاهی بریتانیا
10 جولای 2019

دیدگاه شما