صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحصیلات مطمئن ترین راه مبارزه با افراطیت و تعصبات در افغانستان

-

تحصیلات مطمئن ترین راه مبارزه  با افراطیت و تعصبات در افغانستان

تحصیلات جهت مبارزه با افراطیت دینی و انواع گوناگون تعصبات و تبعیضات، مؤثر بوده و دست یابی به رشد و توسعه انسانی را امکان پذیر مینماید.
فقدان زمینههای تحصیلی برای شهروندان در هر کشوری از موانع و مشکلات عمده در مسیر تواناییها، ظرفیتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی افراد در جامعه شمرده شده است. و نتایج ناگوار و اسفباری را نیز در عرصههای مختلف در پی داشته است. فراهم شدن زمینههای تحصیلی و رو آوردن افراد و شهروندان به تحصیلات تأثیر مستقیم در رشد و توسعه انسانی داشته است. باعث فعالیتها، کارآفريني و مشارکت بیشتر آنان درعرصههاي سياسي و اجتماعي گردیده است. نقش تحصیلات و دانش آموزی را در شکوفا شدن استعدادها و تکامل شخصیت انسانها و پیشرفت جوامع بشری نمیتوان نادیده گرفت.
تحصیلات باعث مسولیت پذیری افراد گردیده و سبب میشود تا افراد بتوانند شرایط اجتماعی خویش را تحلیل و ارزیابی نموده و خود را با واقعیتهای عینی جامعه تطبیق دهند و در تصمیم گیریهای اجتماعی مشاركت و سهم فعال داشته باشند. 
افراد فاقد تحصیلات نمیتوانند واقعیت گرا باشند و یقینا از درک موضوعات علمیزمان شان عاجز هستند.. درک و فهم موضوعات  مختلف توسط افراد جامعه نتیجه بهره مندی آنان از تحصیلات است.
امروزه تحصیلات در تمام رشتههای علوم بشری، تجربی و تكنولوژی معلوماتی و توانایی استفاده از دستگاههای پیشرفته آن از ضروریات زندگی افراد بشر در تمام جوامع بشری تلقی میگردد و با استفاده از رشتههای علوم مختلف و با کمک گرفتن از آنها است که افراد میتوانند نیازمندیهای ضروری خویش را مرتفع سازند و همچنین داشتن علم و تحصیلات دیجیتالی و توانایی استفاده از منابع آن به ویژه داشتن علم و سواد استفاده از اینترنت به عنوان یك ابزار و وسیله ای تحقیقی مهم و گسترده در جهان مطرح است و به عنوان یك رسانه جمعی بسیار مهم و مؤثر در زندگی اجتماعی افراد داخل گردیده و باعث افزایش آگاهی و معلومات افراد بشر شده است.
طبیعی است افراد که در جامعه انسانی فاقد چنین تواناییها باشند در حقیقت از علم و سواد کافی محروم بوده و از آثار مهم و مثبت آن بی بهره خواهند ماند. دست یابی به این امر مهم نیازمند توجه و اقدام جدی ازطرف جامعه و حکومت میباشد.
فراهم نمودن زمینههای تحصیلی به هدف مبارزه و خوشکاندن ریشههای تعصب، جهل و نادانی در جامعه لازم و ضروری به نظر میرسد. لذا همه افراد اعم از زن و مرد باید وادار گردند تا از تحصیلات برخوردار شوند و همگان باید به صورت یکسان از این فرصتها و زمینهها استفاده نمایند. حکومت ناگزیر است که توجه به تحصیلات و برنامههای مفید تحصیلی و آموزشی را در اولویتهای کاری خویش قرار دهند.
واضح است که تا به این امر مهم توجه ویژه صورت نگیرد و برای برداشتن موانع تحصیلات گامهای جدی و عملی برداشته نشود توسعه انسانی در این جامعه مطرح نخواهد شده و بدون توسعه انسانی و شایسته سالاری حقوق شهروندی تامین و تضمین نخواهند گشت و در نتیجه دست یابی به صلح پایدار، ثبات دائمی، امنیت سرتا سری، احترام به ارزشهای حقوق بشری، احترام به آزادیهای عمومیافراد، رفاه، آسایش و زندگی بهتر برای افراد جامعه امکان پذیر نخواهد شد و به تبع آن محرومیت، فقر، جهل، تعصب، دشمنی، کینه و نفرت نسبت به همدیگر نیز از میان نخواهد رفت بلکه بر عکس روز به روز افزایش یافته و همچنان دامنگیر جامعه خواهد بود.
تآسیس موسسات تحصیلی و دانشگاهها در کشور امیدوار کننده بوده و رو آوردن شهروندان به تحصیل و آموزش تحصیلات عالی قابل تحسین میباشد. اگر چند که وضعیت تحصیلات در کشور مطلوب و رضایت بخش نمیباشد و هنوز که هنوز است عدم دست رسی تعداد زیادی از هموطنان به تحصیلات در جامعه غیر قابل انکار است. به همین دلیل حکومت با درک این ضرورت، برنامههای مهم دانش افزایی و علم اندوزی را به صورت جدی روی دست گرفته و مصمم است تا گامهای عملی را بردارد.
به همین منظور در ابتدا روی اسناد تقنین تحصیلی توجه جدی نموده و طرح قوانین و مقررات تحصیلات را تدوین و تصویب نموده است. مهمترین هدف از تدوین و تصویب این نوع قوانین و مقررات تحصیلی، فراهم نمودن زمینههای بیشتر تحصیلات برای همه ای شهروندان و دست رسی به تحصیلات عالی میباشد.
از نظر رهبری حکومت راه یافتن به توسعه انسانی، توسعه فرصتهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی، حفظ و دستیابی به امتیازات شهروندی، انکشافات عمومیبشری و مشارکت در تمام امور اجتماعی وابسته به تحصیلات و بهرهمند شدن از علم و دانش است.
نهادهای مختلف تحصیلی دولتی و خصوصی مکلف به تضمین کیفیت شده اند. بنا براین گسترش تحصیلات در کشور از اهداف مهم این اسناد تقنینی و طرحهای تحصیلی میباشد. برای تحقق گسترش تحصیلات برای همه شهروندان از همه ای بخشهای دولتی و خصوصی حمایت گردیده و از مشارکت فعال و مؤثر آنها در عرصه تحصیلات و عرضه خدمات تحصیلی و از برنامههای مفید آنها در جهت تشویق شهروندان به تحصیل، کاملا توسط حکومت استقبال گردیده و به صورت قانونی حمایت میگردد.
امید است که با مساعد شدن زمینههای بیشتر تحصیلی برا ی همه اقوام و شهروندان و رو آوردن همه افراد و اقشار مختلف جامعه به تحصیل علم و دانش، ما شاهد شکوفا شدن استعدادهای بیشتر باشیم.
تشویق و وادارنمودن آفراد جامعه به تحصیلات میتواند این جامعه را از چنگال خشین خشونت و افراط گرایی، افراطیت دینی، تندرویهای مذهبی و نژادی، نزاعهای قومیو سمتی نجات دهد و از انتحار و انفجار خانمانسوز، تخریب و غارت اموال عمومیجلوگیری نماید. جامعه را در مسیر اعتدال و توسعه انسانی هدایت دهد. به همین جهت تاکید بر گسترش تحصیلات عالی و ضروت توسعه تحصیلات در کشور قابل انکار نمیباشد.
تنها راه دست یابی به توسعه انسانی و مطمئین ترین راه مبارزه با تعصبات قومیترویج و فراهم نمودن زمینههای تحصیلی برای همگان و استفاده از تحصیلات عالی در کشور است. مطمینا بدون تحصیلات و کسب علم و دانش مبارزه علیه جهل و نادانی در همه ای جوامع انسانی خصوصا در افغانستان امکان پذیر نخواهد بود.
لذا نهادها تحصیلی دولتی و خصوصی از اهمیت خاص برخوردار بوده و نسبت به آنها توجه خاص و جدی لازم است و باید حکومت و جامعه همکار هم بوده و در این راستا گامهای مهم و قدامهای مؤثر را بردارند و مسؤلانه عمل نمایند.

دیدگاه شما