صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ثبت نام تقویتی انتخابات و مسئولیت‌های ملی شهروندان

-

ثبت نام تقویتی انتخابات و مسئولیت‌های ملی شهروندان

بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، پروسهی ثبتنام تقویتی رایدهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری، در تمامی ولسوالیها و نواحی شهرهای ۳۳ ولایت کشور (بدون ولایت غزنی که در آن ولایت ثبت نام سراسری میباشد) آغاز گردید. اشخاصی که؛ سن قانونی «18 سالگی» را در روز انتخابات تکمیل نماید، اشخاص که جدیداً به کشور برگشت نموده باشد، یا قبلاً نام شان را ثبت نکرده باشد، قبلاً نامش در فهرست رایدهندگان به شکل نادرست ثبت شده باشد، یا تذکرهی شان مفقود گردیده و یا طوری تخریب شده که مشخصات اساسی شخص درآن قابل خوانش نباشد، قبلاً ثبت نام کرده اما اکنون به حوزهی انتخاباتی دیگری نقل مکان کرده باشد و اشخاص که  به حکم قانون و یا محکمه، از حقوق مدنی محروم نشده باشند، میتوانند از تاریخ ۱۸ جوزا تا ۸ سرطان سال جاری، در نزدیکترین مرکز ثبت نام مراجعه کرده و نامهای خویش را ثبت نمایند.
ثبت نام تقویتی فرایند تخنیکی است که زمینه های شفاف و کمتر ابهام آمیز را برای حضور شهروندان در پای صندوق رای را فراهم نموده و زمینههای برخورداری شهروند را از حق رای شان تمهید مینماید. به همین دلیل لازم است که شهرندان کشور، ثبت نام  تقویتی برای انتخابات را به عنوان یک مسولیت ملی در نظر گرفته و از هر فرصتی برای رسیدن به موقعیت استعمال حق رای شان، بهره برداری نماید. ثبت نام امر مهم است که رابطه مستقیم با استعمال حق رای شهروندان داشته و نتیجه ملموس آن، امکان حضور درپای صندوق رای و عدم امکان آن درصورت ثبت نام نکردن میباشد. بنابراین، مقدمات لازم برای حضور جهت انتخاب نماینده شان در سطوح رهبری حکومت، رعایت امورات فنی و اداری ازجمله ثبت نام میباشد که شهروندان کشور لازم است برای اجرای آن تلاش و جدیت لازم را به خرج دهند. بنا براین؛ ثبت نام تقویتی از چند جهت ضروری و لازم است که شهروندان کشور به آن التزام بیابد.
اول اینکه؛ انتخابات به مثابه بنیادی ترین رکن جمهوریت نظام سیاسی کشور، از دست آوردهای اساسی ملت افغانستان است که با مبارزات طولانی و ممتد شهروندان کشور بدست آمده است. انتخابات بی بدیل ترین گزینه ای است که مبارازت سیاسی برای کسب قدرت را در چارچوب منافع و مصالح ملی صورت بندی نموده و از رفتارهای خشونت آمیز انتقال و تغییر قدرت و تخریب زیرساختهای حیاتی کشور جلو گیری مینماید. بنابراین ضرورت احترام به رکن جمهوریت نظام و بازی قدرت درچوکات قواعد دموکراتیک، یاد آوری میکند که بازی خارج از این قاعده برخلاف مصالح و منافع ملی کشور بوده و پیآمدهای تلخ و ناگوار را برای کشور بدست خواهد داد. تمکین جهت مبارزه برای بدست آوردن قدرت، در چوکات چارچوبههای انتخاباتی، نمود از وفاداریهای ملی است که هرشهروند لاجرم آن را رعایت نماید. لذا حضور در عرصه مبارزات انتخاباتی و اعمال اراده سیاسی تنها از طریق انتخابات، از مصادق خیر عمومی و مطابق با منافع و مصالح کلان ملی است که نباید اجازه داده شود برای دسترسی به منافع زودگذر شخصی، قومی، سمتی و مذهبی و مانند آن، به سمت تضعیف و یا تخریب این رکن موثر جمهوریت، حرکتی را انجام داد.
دوم اینکه؛ با پذیرش میکانیزم انتخابات، تنوع و تکثر دیدگاه های متفاوت ملی را در هیأت نامزدان متفاوت کرسی های انتخابی چون ریاست جمهوری، مجلس شورای ملی، شوراهای ولایتی، شاروالیها و مانند آن، پذیرا بوده و به دیدگاهای متفاوت ملی در چارچوب قوانین و مقررات الزام آورکشور پای بندی نشان داده شده و مبارزات انتخاباتی، درچوکات تنفیذ شده حقوقی به پیش برده میشود. بربنیاد چنین تفکر و دغدغه شهروندی است که ظرفیتهای ملی توسعه یافته و شهروندان کشور مطالبات شان را خارج ازچارچوبههای تعریف شده انتخاباتی، جستجو ننموده و برای نهادینه نمودن ثبات و امنیت داومدار کشور، مساعدت های مدنی صورت می پذیرد.
سوم اینکه؛ مبارزه درچارچوب نظم حقوقی و سیاسی موجود، به مفهوم رضایت دادن به ناکامیها و نا رساییهای حکومت موجود نبوده و الزام برای بازی به نفع این تیم نمی باشد. بلکه برعکس، مبارزه انتخاباتی درچوکات نظم حقوقی و سیاسی موجود، دقیقا در جهت اعمال فشار برتیم برسرقدرت میباشد که یا با اصلاح کجیها و نارساییهای شان، رضایت شهروند را بدست میآورند و یا با اصرار براعمال اشتباه گذشته خویش زمینه حضور تیم رقیب را در عرصه قدرت، تمهید می نماید. آنچه که تاهم اکنون به مشاهده می رسد، رقابت نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری، جدی، واقعی و با اختلافات در روی کردها، دیدگاها و برنامههای تیمی مستقل و متفاوت همراه میباشد که زمینه حضور متنوع و متکثر شهروندان را فراهم خواهد نمود. لذا برای یک مبارزه جانانه و نفسگیر باید آماده شده و به برنامه ها،آجنداها و اولویت های ملی نامزدهای ریاست جمهوری رای داده و نمایش از اقتدار دموکراتیک شهروندی را به نمایش بگذاریم.
چهارم اینکه؛ با گریز از میکانیزمهای تعریف شده درنظم سیاسی و حقوقی کشور و عدم حساسیت در برابر سرنوشت سیاسی و یا احیانا جستجوی راه های مبارزه جهت دست یابی به قدرت در قالب میکانیزم های خارج از دایره نظم حقوقی و سیاسی تنفیذ شده ملی، اقدام های غیر استراتژیک و زیان بار است که شهروندان را به صورت غافل گیرانه و به گونه غیر عقلانی دردام بازیهای غیر ملی و غیر مفید سوق داده و به صورت سیستماتیک از چرخه حضور قدرتمند سیاسی و ملی حذف مینماید. به هرمیزان که از میکانیزمها و چارچوبه های نتفیذ شده ملی دوری گزیده شده و انرژی مجموعه های سرزمینی، در چارچوبه های قواعد خارج از نظم کنونی، هدایت شود، به همان میزان از چرخه بازی کنارگذاشته شده و نقش خودرا در بازیهای کلان ملی از دست میدهیم.
به عنوان نمونه، فضاهای رسانه ای برخی از حلقات خاص، به دلیل عدم تحلیل درست و نداشتن صبوری لازم در مبارزات سیاسی و یا به دلیل منافع شخصی و باندی، جنبشهای مدنی مردم ما را مصادره و حرکتهای ملی و مدنی را به سمت فاصله با نظم تنفیذ شده ملی سوق داده و دوری های عاطفی مردم و شهروندان کشور با نظم حقوقی موجود و چارچوبههای تعریف شده نظام سیاسی و ملی را برجسته نموده و در نتیجه مانع حضورآنان درپای صندوقهای رای جهت انتخاب نمایندگان پارلمان گردیدند که در نتیجه، شکست حقیرانه ای را بر مردم و شهروندان ما تحمیل کردند.  این امر موجب گردید که وزن سیاسی و حضور واقعی مردم ما دربازیهای قدرت پنهان گردیده و ظرفیت های حضور خود را در عرصههای مبارزات سیاسی از دست بدهیم. نتیجه تلخ این شکست باید برای مردم ما زنگ بیدار باش باشد که سنجیده عمل نموده و درصدد برآییم تا فاصلههای عاطفی خودرا با نظم حقوقی و سیاسی موجود کاهش داده و با ایجاد احساس تعلق و وفاداری به  نظم سیاسی که خود ساخته ایم، صحنه مبارزات سیاسی، عدالت طلبانه و شهروند محور خودرا در درون همین نظم موجود ترتیب و تمهید نماییم. ترتیب مبارزات سیاسی مردم در خارج از عرصه های تعریف شده نظم سیاسی و حقوقی موجود، حتی با عدم موفقیت های موثر و متناسب با شان شهروندی، دور از منافع و مصالح استراتژیک مردم ما است که لازم است با صبوری و دور اندیشی و تحمل نا موفقیتها و وجود بنبست ها و ساختارهای سنگی در داخل نظام سیاسی، تحلیل و تبیین گردیده و به صورت جدی جلوگیری به عمل آید.
بنابراین ثبت نام تقویتی جهت حضور واقعی در مبارزات انتخاباتی پیش رو از مسئولیتهای ملی است که همه شهروندان به خصوص تاثیر گذاران و متنفذین سیاسی، اجتماعی، علمی و مذهبی پیش قدم گردیده و عملا مردم را به انجام این امر مهم دعوت نمایند.

دیدگاه شما