صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تقرری‌های جدید، راهی به سوی مدیریت شایسته

-

تقرری‌های جدید،  راهی به سوی مدیریت شایسته

محمد فهیم هاشمی صاحب امتیاز شبکه تلویزیونی یک، جمعه 3 جوزا طی حکمی از سوی رییس جمهور به عنوان سرپرست وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی گردید. پیش از وی شهزاد گل اریوبی سمت وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور را به عهده داشت.
همچنین، یک منبع معتبر شام روز جمعه به روزنامه «افغانستانما» گفته بود که محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب نیز برکنار شده و به جای او، طاهر شاران به عنوان نامزد وزیر این وزارت معرفی میشود. طاهر شاران اکنون رییس کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان است.
ریفارم در منابع بشری و ساختار اداری نیروی بشری یک جامعه، اساس یک اصلاحات جامع است که بدون آن اصلاحات معنایی ندارد. کشورهای زیادی در دنیا وجود دارند که از وجود کمترین منابع طبیعی و داراییهای معدنی محروم اند، ولی وضعیت امروزی شان به مراتب بهتر از صدها کشور دیگر است که روی معادن طلا و سرمایه راه میروند.
سنگاپور، آلمان، جاپان، کوریایی جنوبی و دهها نمونه دیگر از جمله کشورهایی اند که یا بطور کامل از منابع زیر زمینی محروم اند و یا بسیار اندک و ناچیز در اختیار دارند؛ اما در شمار کشورهای بزرگ اقتصادی جهان به شمار می آید. اما بر عکس افغانستان و شماری از کشورهای افریقایی مثل نیجریه، گینه استوایی، آنگولا، سودان، جمهوری کانگو، کنیا، ساحل عاج و... که در واقع روی منابع سرشار طبیعی راه میروند، نه تنها از این منابع سرشار سودی به مردم نرسیده که پیوسته درگیر کشت وکشتار همدیگر بوده اند.
عمدهترین علت این همه مصیبتها، رهبری ظالم، خودکامه و نبود یک استراتیژی نیروی بشری در این کشورها بوده است. «تیودورو نگویه ماسوگو» رییس جمهور گینه استوایی یکی از خودکامهترین زعمای جهان است که بیش از سی و پنج سال میشود، ثروت نفت این کشور را حیف و میل میکند. در افغانستان تنها در دوره حکومت وحدت ملی ما شاهد شایسته سالاری نسبی بوده ایم. پیش از آن باید همه وزرا از آدرس های قومی معرفی می شدند. سهمیه بندی ادارات راه را برای شایسته سالاری سد کرده بود.
عکس موضوع، حلیمه یعقوب یک زن مسلمان در سنگاپور کشوری که مذهب اکثریت جمعیت آن بودایی است، از سال 2017 تاکنون رییس جمهور است. خانم یعقوب توانسته در مدت کمتر از دو سال رهبری خود، بر بالندگی اقتصاد سنگاپور بیفزاید. درحالی که اگر بحث شایستگی در نظر نبود، جمعیت مسلمان در سنگاپور تنها 14 در صد را در برابر 45 درصد جمعیت بودایی اکثریت تشکیل میدهند و خانم یعقوب هرگز موفق به احراز کرسی ریاست جمهوری این کشور نمیشد.
حالا کشورهای ثروتمند چه نفتی و چه غیرنفتی، کلید موفقیت شان در اصلاحات جدی و فراگیر درحوزه بشری بوده است. جاپان، آلمان و کوریایی جنوبی نمونههای بارز اصلاحات نیروی بشری و فرهنگ شایسته سالاری و آزادی ابتکار و عمل استند.
افغانستان نیز به عنوان یکی از کشورهایی که هم دارای جمعیت بیش از 70 درصد جوان است و هم یکی از کشورهایی است که از دارایی های غنی طبیعی برخوردار است به رفاه و آسایش نخواهد رسید، مگر اینکه اصل شایستگی را در امور مدیریتی خود در نظر بگیرد و اصلاحات درحوزه نیروی بشری را فارغ از قوم، مذهب، زبان، سمت و گرایشهای سیاسی در دستور کار خود قرار دهد.
حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور غنی بیش از هر زمان دیگر براهمیت این مهم توجه داشته است و تا حدودی برنامههای از این دست را عملی نیز کرده است.
معرفی دو نامزد وزیر جوان از یک قوم بجای دو وزیر پشتون خود بیانگر این واقعیت است که قومیت، مذهب، زبان و سایر معیاری جامعه افغانی ملاک کار آقای اشراف غنی نیست. آقای رییس جمهور غنی خلاف عرف سیاسی و زعمای قبلی کشور، به نیروی متخصص جوان و زنان این کشور عنایت خاص دارد. ما نمیتوانیم همه موارد را که تا کنون شاهد بودهایم شعاری فکر کنیم.
اگر فرض را بر این بگیریم که برخی از تقرریهای اخیر شعاری بودهاند، در مدت یک و نیم سال اخیر دهها مورد از چنین تقرریهایی در سطح معینیتها، ریاستها و وزارتخانهها انجام شده اند. شعاری بودن و کمپینی بودن برای همه این موارد مصداق ندارد و تاکید بر آن نوع تجاهل و بی انصافی محض است.
فرستادن یک هزاره به عنوان مسوول درجه اول چنین نهادی هیچ چیزی را ثابت نمیسازد، جز یک ریفارم مدیریتی و سیاسی و تقویت فرهنگ شایستهسالاری و جوان گرایی؛ در دل فرهنگ اداری و نظام سازی که دههای متوالی از فرهنگ پیر پرستی، ارباب رعیتی و داروغه پروری رنج برده است.
امید میرود پارلمان کشور نیز برای تقویت فرهنگ مدارا و همباوری به جای کشوگیرهای ظالمانه و خجلت آور قومی، راه مدیران جوان و متخصص را در ادارههای افغانستان باز نماید.
من به عنوان یک جوان اعتقاد راسخ دارم که قشر جوان افغانستان بیش از هر زمان دیگر و هر نسل دیگر ضرورت و اهمیت بازسازی کشور خود را درک میکنند و تعهد در برابر میهن و مردم را مسوولیت خود و مسوولیت تاریخی خود میدانند.

دیدگاه شما