صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات و صلـح، رسالت ما چیست؟

-

انتخابات و صلـح، رسالت ما چیست؟

میرفت که ابهام بر روند پیشبرد صلح و انتخابات ریاست جمهوری همچنان سایه بگسترد که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در توئیتی به این نگرانی ها خاتمه بخشید. وی که مسئولیت پیشبرد گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان را به عهده دارد در توئیترش نوشته است که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با قاطعیت روی دست گرفته شود، همزمان با پیشبرد گفتگوهای صلح، انتخابات ریاست جمهوری نیز باید برگزار گردد چون صلح و انتخابات دو گزینهی است که خواستههای اساسی مردم افغانستان را تشکیل میدهد. آقای خلیلزاد یگانه مرجع معتبری است که به نمایندهگی از ایالات متحده، رهبری هیأت صلح آمریکایی را به عهده دارد و تا کنون مراجع معتبر دیگر که به نمایندهگی از مردم و دولت افغانستان در این گفتگوها نقش داشته باشد وجود ندارد، تک فردی بودن رهبری این مذاکرات باعث گردیده که جزئیات روند صلح و تصامیم کلان سیاسی، از دسترس افغانها به دور باشد و یگانه مرجعی که مورد اعتماد مردم افغانستان است همین کلیاتی است که آقای خلیلزاد آن را به نشر میسپارد.
اکنون که گمان غالب چنین میپندارد که برگزاری انتخابات امر حتمی است و صلح نیز درلابلای انتخابات و سایر مولفههای دموکراتیک به مرور زمان به تحقق می پیوندد، مردم افغانستان همچنان باید نظارت هوشیارانه به این پروسه داشته باشد. هر آنچه از گذشته تا حال در وطن اعمال و اجرا شده در هر دو بعد مثبت و منفی، پیامد آن متوجه مردم بوده است و اکنون نیز نتایج صلح و انتخابات پیش رو بر سرنوشت مردم افغانستان در ابعاد مثبت یا منفی تأثیرات شگرف و عمیقی بجا میگذارد؛ لذا انتظار میرود که همانند قبل، مردم افغانستان آمادهی نظارت جدی بردو پروسه کلان ملی یعنی صلح و انتخابات باشند. ما به عنوان شهروندان این کشور، نباید تنها به نتایج فیصله لویه جرگه مشورتی صلح دل خوش کنیم، بلکه همچنان طی مرور زمان آمادهی بازنگری از گفتگوهای این روند باشیم، این بدین معنی نیست که فیصله لویه جرگه دچار نقض و کاستی است، بلکه به این منظور است که بیم آن میرود جریان جلسه چند روزهی لویه جرگه و قطعنامهی که توسط نمایندهگان مردم در قبال صلح صادر شده است به فراموشی سپرده شود. طولانی شدن مذاکرات صلح و ابهام از جزئیات آن، در بسا موراد، باعث به وجود آمدن سوء استفادههای شخصی اشخاص و جناحهای سیاسی میگردد که بعضا مفاد یک توافقنامه که برایند خواستههای مردم است اغلب زیر گرد و غبار فراموشی از یاد برده میشوند؛ لذا هوشیاری در قبال پیشبرد روند صلح، به معنی ارائهی طرح جدید صلح نیست؛ بلکه حفاظت و نظارت از طرحی میباشد که طی چند روز با حضور نمایندگان مردم افغانستان از  سراسر کشور، تدوین و پیشکش گردید.
آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح، فعالیتهای مثمر و قابل قدری انجام میدهد، وی که کشور اش همکار نزدیک کشور ما است و مشترکا در برابر تروریسم به مبارزه برخواسته ایم و تا کنون هر دو کشور، هزاران قربانی در برابر مبارزه با هراس افگنی پیشکش کرده ایم هر قدمی که در این راستا بر میدارد مردم افغانستان آن را با دیدهی قدر مینگرند و از آن حمایت میکنند؛ اما این را نباید فراموش کرد که ایشان نماینده کشور ما نیست که با تمام مسائل و مشکلات مردم افغانستان آشنا باشند و ذره ذرهی چالشها و نیازمندیهای این مردم را به ملاحظه قرار داده و در مورد آن حساس باشند. ایشان نماینده کشور آمریکا است و طبیعی است که جهت جلب رضایت کشور خویش تمام تلاش و برنامههایش را در نظر میگیرد. وی مأمور است و مکلف که چشم انداز صلح آمریکا با طالبان را مطابق طرح کاخ سفید به پیش ببرد و هر آنچه که مربوط به افغانها میشود از مجرای مردم افغانستان و نمایندهگان شان در پروسه صلح باید مطرح شود؛ لذا در این گیر و دار منافع استراتژیک آمریکا با منافع ملی ما چنان در اصطکاک و به هم تنیدگی قرار دارند که به سختی میتوان ریز موارد و باریکیهای آن را از هم تفکیک کرد. به عنوان مثال، صلح با طالبان برای رییس جمهور ترامپ و ایالات متحده دستاورد کلان و پر بار است که حتی میتواند بر سرنوشت انتخاباتی آقای ترامپ تأثیر مستقیم و تعیین کننده داشته باشد و همینطور برای ما نیز از اهمیت والایی بر خوردار است؛ اما اگر مذاکرات به ظاهر در بن بست سیاسی قرار بگیرد و طالبان به خواسته های پافشاری کنند که در آن نقش امارت خود خوانده شان برجسته باشد، در این صورت در بین جبر و اجبار، مردم افغانستان در برابر یک امر قرار گرفته و واقع شده چه برنامهی روی دست خواهند داشت؟
از دیدگاه سیاسی ما نباید آنقدر خوشبین و منزوی باشیم که منتظر سرنوشت سیاسی خود از طریق توئیتهای مقامات سائر کشورها باشیم و یگانه مرجع معتبر اطلاع رسانی صلح در کشور ما آدرسهای مجازی باشد، بلکه خرد سیاسی ما باید آنقدر آگاهانه و ذره بین باشد که به صورت روز مره نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا گفتگوهای شان را با توجه به طرز دید و آگاهی ما که از طریق فضای مجازی و رسانهها به دست رس شان قرار میگیرد به پیش ببرند، در عصر کنونی که رسانههای جمعی در اختیار همه است، میتوانند شهروندان خردمند ما که واقعا بینش سیاسی شان نسبت به هر زمان دیگر رشد چشمگیر داشته است کنش ها و خواستههای سیاسی شان را همه روزه از طریق این شبکهها مطرح نمایند، تا به عنوان اشخاص مسئول، چشم انداز عمومی در قبال آینده سیاسی را رقم بزنیم و در نهایت سبب شویم که طالبان و سایر کشورها خود را در معرض خرد جمعی ببینند و نا گزیرانه در حضور و غیاب نمایندگان افغانستان، دیدگاه عمومی افغانها نقشه راه شان نسبت به آینده سیاسی افغانستان و طالبان باشد. ما نباید این فرصت را به سایرین بدهیم که در هر صورت ما را در انزوا قرار دهند؛ بلکه با پیوند زدن شقاقهای قومی – زبانی محراق توجه جهان و منطقه قرار گیریم. ما باید آگاهانه به عموم کشورهای دخیل در صلح افغانستان اعم از کشورهای منطقه و جهان اعلام کنیم که درست است شما نیز در امر مبارزه با تروریزم و هراس افگنی قربانیهای مالی و جانی داده اید؛ اما گزینهی اصلی قربانی تروریزم که نسبت به هر کشور دیگر تاوان پرداخته ایم ما مردم افغانستان هستیم ما باید به جهانیان دوستانه اعلان کنیم که اگر نیروهای امنیتی افغان، در برابر این پدیدهی شوم سینه سپر نکند، کشورهای منطقه و بعضی کشورهای جهان نیز از زهر نیش این گزنده محفوظ نخواهد ماند؛ لذا آگاهی و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت، باعث میگردد که آینده سیاسی را مطابق میل مردم رقم بزند و هر آنچه که نسبت به صلح و الحاق طالبان به دولت مطابق خواسته-های اکثریت باشد و در نشر آن سهم مسئولانه گرفته شود به همان میزان، تأثیر گزاری شایانی نیز خواهد داشت.
و در اخیر لازم به یاد آوری است که فقط خواستهها و روشن بینیهای شما میتواند آینده روشن را رقم بزند باور داشته باشیم که پندارهای ما مردم افغانستان عامل اساسی تعیین سرنوشت سیاسی آینده است هیچ دولت و نظامی شکل نمیگیرد مگر بر مبنای خرد و آگاهی جمعی، هر آنچه که این میزان از روند سرعت بالاتری برخوردار باشد شکل گیری آینده و طرز دید طالبان و کشورهای دخیل در مسئله صلح، با اصلاح و تغییر مثبت تری قابل تغییر است؛ لذا میتوان گفت که آگاهی و احساس مسئولیت عامل اساسی شکل دهی صلح و آینده سیاسی است.

دیدگاه شما