صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری انتخابات مطمئن‌ترین راه برای دست یابی به صلح پایدار

-

 برگزاری انتخابات مطمئن‌ترین راه برای دست یابی به صلح پایدار

صلح دائمی و پایدار به عنوان یک ضروت بوده  و از نیازهای اصلی جامعه شمرده می شود. بدون صلح و ثبات،  نمی توان به رفاه، آسایش، آرامش، رشد و توسعه انسانی در جامعه دست یافت. خصوصا در کشوری  که جنگها و نزاع های گوناگون به عنون یک فرهنگ در آمده باشد و اقوام به جای زندگی مسالمت آمیز در کنارهم به فکر نابودی دیگران باشد و بیشتر توجه به نفاق و عداوت داشته باشند و نسبت به همدیگر از هیچ ظلم و ستمی دریغ نداشته باشند و همیشه در صدد نفی حقوق يكديگر باشند، بدیهی است که در یک چنین جامعه ای ضرورت صلح بیشتر احساس می گردد. البته صلح که کرامت انسانها و آزادی های عمومی افراد در جامعه را تامین نموده و مغایر با ارزشهای مندرج قانون اساسی در این کشور نباشد. بنا براین ضرورت صلح در افغانستان قابل نردید نیست ولی از لازمه ایجاد صلح پایدار نفی برگزاری انتخابات نیست. بلکه انتخابات به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد و تامین صلح است. واضح و روشن است که این جامعه با وجود انحصار طلبیها، تندروی های گروهی و حزبی، افراطیت دینی، مذهبی، فکری و انواع گوناگون بیعدالتیها و تبعیض های ناروا به هیچ وجه به صلح سرتاسری و دایمی دست نخواهد یافت. صلح فراگیر در صورت ممکن است که از راه درست و منطقی آن ایجاد و تامین گردد. صلح پایدار در افغانستان در صورتی ممکن است که مبتنی بر خواست همه اقوام ساکن در این سرزمین بوده و تضمین کننده ارزشهای حقوق بشری افراد در این جامعه باشد و صلح در اثر تلاشهای مشترک، همگانی و همدلی همه اقوام به وجود آمده باشد و از ابزار های مؤثر قانونی در راستای آوردن صلح و امنیت استفاده شده باشد. صلح که در اثر اغراض سیاسی، سلیقه های شخصی و منافع گروهی و سمتی ایجاد شود، موقتی بوده و به هیچ وجه پایدار نخواهد بود. دست یابی به چنین صلح و ثبات دائمی تنها از طریق برگزاری انتخابات ممکن خواهد بود. انتخابات تنها ابزاری است که به وسیله آن میتوان اراده همه شهروندان را در شکلگیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی سهیم نمود. انتخابات موجهترین و مشروعترین ابزار وصول قدرت و رایجترین شیوه اعمال اراده مردم تلقی گردیده و به عنوان یک پدیده جدید سیاسی مورد توجه و استقبال نظام های سیاسی مردم سالار و دموکراتیک قرار گرفته است. انتخابات باعث می شود كه تعدادی به انتخاب و  نمایندگی از سوی مردم، اداره امور كشور و تعیین چارچوب اداره آن را بر عهده بگیرند. به همین جهت تاکید شده است که برگزاری انتخابات باید از شفافیت لازم برخوردار بوده باشد، اداره حكومت و قانون گذاری با اراده و نظر ملت تعیین گردد و در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم باشد. مردم بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قوانین نافذه کشور، در صحنه انتخابات، حضور بهم رسانند و اراده خود را در اداره كشور به فرد یا افراد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص می دهند، تفویض نمایند. به همین جهت  است که مسؤولین برگزاری انتخابات به حکم قانون مکلف شده اند که  محیط انتخابات را از آلودگی ها پاك نموده و نگذارند افراد و یا گروه ها با ایجاد  فشار های سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آن را از مسیر اصلی دور نمایند. چارچوب برگزاری انتخابات در قانون انتخابات مشخص گردیده و همه افراد و گروه ها باید آن را محترم شمرده و در مسیر آن حركت نمایند. با رعایت ضوابط انتخابات، ملت با اعتماد كامل به برگزار كنندگان و با اطمنان به برگزاری درست و شفاف انتخابات؛ به طور گسترده در آن حضور یافته و فرد یا افراد مورد نظر خودرا را با تحقیق و تشخیص خود انتخاب می نمایند و همچنین افرادی كه  به عنوان نماینده انتخاب شده و عهده دار این مسئولیت می گردند، مکلف هستند که  اهداف و آرمان های رای دهندگان را برآورده سازند. به همین جهت تاکید شده است که باید کسانی در انتخابات شرکت کنند که شرایط و توانمندی لازم را برای ابراز اراده های شان داشته باشند و بتوانند مصالح و منافع  اجتماعی را تشخیص دهند. بنا براین هرکس نمی تواند در انتخابات شرکت نموده و افراد شایسته را گزینش کنند برهمین اساس شرایطی برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شده است. پس صلح و انتخابات به هیچ وجه منافی همدیگر نبوده و باهم مغایرت ندارند. بلکه برعکس انتخابات تضمین کننده صلح و ثبات دائمی در کشور خواهد شد. لذا امید است که مخالفین مسلح، حکومت، گروه ها، احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و همه افراد در این جامعه انتخابات را به عنوان تنها راه رسیدن به صلح پایدار تلقی نموده و روی آن به صورت جدی تاکید و اصرار ورزند و مسؤلین برگزاری انتخابات را موظف و وادار نمایند که انتخابات را طبق تقویم اعلان شده آن برگزار کنند و متوجه این امر مهم باشند و در تمام مراحل انتخابات شفافیت را در نظر داشته و برای تحقق آن، مسؤلانه تلاش نمایند تا در سایه انتخابات سالم و بدور از تقلب و خیانت، افراد شایسته، کارا، توانمند و مفید در اداره حکومت و جامعه وارد شوند و در نهایت موجب ایجاد و تحکیم پایه های صلح دائمی و امنیت و ثبات سرتاسری در کشور شوند.

دیدگاه شما