صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت ابهام زدایی از روند مذاکرات صلح

-

 ضرورت ابهام زدایی از روند مذاکرات صلح

در حالی که بیش از پنج ماه از آغاز گفتوگوها بین طالبان و نمایندگان امریکا در مورد روند صلح افغانستان می گذرد و پنجمین دور آن بیش از شانزده روز دوام آورد، هنوز دولت و ملت افغانستان از چگونگی روند مذاکرات اطلاع کافی ندارند. از چهار اجندای که در دستور کار پنجمین دور مذاکرات قرار گرفته بود، تنها در مورد جدول خروج نیروهای بین المللی و عدم همکاری طالبان با گروههای از قبیل داعش و القاعده مطالبی در رسانهها درز کرده است. اما در مورد آتش بس و مذاکره رو در روی طالبان با دولت افغانستان هیچ خبری منتشر نشده است.  طالبان همچنان بر موضع قبلی خود اصرار دارند. تداوم این وضعیت حسن نیت کابل و واشنگتن  را با تردید روبرو ساخته است. انتقاد تند حمد الله محب از شیوه کاری زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا در امور صلح افغانستان واکنش های گسترده و گاه تند را در واشنگتن و کابل در پی داشته و موقعیت کاری مشاور امنیت ملی افغانستان را کاملا با خطر مواجه ساخته است. این در حالی است که دو کشور با همکاری دیگر متحدین در جنگ افغانستان هزینههای بزرگ مالی و انسانی را پرداخت کرده و برای رسیدن افغانستان به این مرحله و مبارزه با تروریسم دوشادوش همدیگر کار کرده اند. بنابراین ایجاب می کند که به منظور حفظ روابط حسنه، حفاظت از دست آوردهای هجده ساله و موفقیت در روند مذاکرات صلح، از این روند ابهام زدایی صورت گیرد؛ ابهام زدایی نه فقط برای دولت که همچنان برای ملت افغانستان. منطق صلح پایدار  ایجاب می کند که تمامی جریانها و گروههای سیاسی و قومی در این فرایند دخالت داشته و دغدغه و نگرانی اقشار مختلف جامعه از قبیل زنان، جوانان و اقلیتهای قومی مطمح نظر قرار گیرد. مردم و جریانها پرسش دارند و حق هم دارند بپرسند که قرار است صلح با چه مکانیزمی به پیش برده شود. سرنوشت قانون اساسی، دولت و چارچوبهای حقوقی و سیاسی ساخته شده در هجده سال گذشته چه می شود؟ طالبان با چه فرمولی با دیگران وارد دیالوگ و مفاهمه می گردند؟ و اگر احیانا صحبتی از اداره عبوری و موقت باشد چه تضمینی برای عدم  برگشت افغانستان به جنگهای داخلی وجود دارد؟
معاون دوم رئیس جمهور در نطقی به مناسبت تجلیل از 27 حوت که در افغانستان به عنوان روز خبرنگار موسوم گردیده است گفت:«حفاظت از آزادی بیان تنها در سایه نظم سیاسی و حقوقی مبتنی بر قانون اساسی موجود امکان پذیر است. حکومت و مردم افغانستان طرفدار صلحی هستند که در چارچوب نظم موجود و قانون اساسی موجود شکل بگیرد.» به همین منظور حکومت تلاش دارد که جرگه مشورتی صلح را در 9 ثور سال جدید برگزار کند. رئیس جمهور در این زمینه گفت:« بزرگترین جرگۀ مشورتی که ممثل ارادهی مردم است در نهم ثور سال آینده دایر میگردد، از همه هموطنان میخواهم تا در این پروسهی ملی و همچنان در پروسهی انتخابات سهم فعال داشته باشند. اهداف و آجندای جرگه مشخص است، حدود و چار چوب مذاکره و تعریف و چگونگی صلح در این جرگه مورد مشوره قرار خواهد گرفت.»  این اظهارات نشان میدهد که موضع فعلی حکومت افغانستان و طالبان از همدیگر فاصله دارد این در حالی است که بعد از دور پنجم مذاکرات گزارشهای مبنی بر پیش رفت در مذاکرات برای توافق بر یک مسوده حکایت دارد. انتظار چنین مطالبی بیش از پیش موجب نگرانی مردم و کتلههای اجتماعی در افغانستان گردیده است. در همین زمینه می توان به نخستین اعلامیه شورای حمایت از صلح و حقوق اساسی اشاره کرد که روز گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی بیان  داشت که ما نگرانی جدی خود را در مورد عدم شفافیت و همه شمول بودن روند مذاکرات صلح ابراز میداریم. در آن اعلامیه تأکید شده بود که با توجه به اینکه تحقق صلح بعنوان خواست جمعی مردم افغانستان، از اهمیت جدی برخوردار است، نباید اجازه دهیم که از این پروسه به مثابه وسیله پیشبرد اهداف جانبی و سیاسی سوء استفاده شود.
با توجه به نکات پیش گفته ایجاب می کند که قبل از شروع دور ششم مذاکرات که قرار است در پایان مارچ آغاز گردد از این روند ابهام زدایی صورت گرفته دولت و مردم افغانستان دخیل و در جریان پروسه باشند.

دیدگاه شما