صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت ایجاد جبهه مشترک علیه گروه‌های تروریستی

-

ضرورت ایجاد جبهه مشترک علیه گروه‌های تروریستی

پدیده شوم تروریزم از جرایم سازمان یافتهایاست که خسارتهایفراوانیمالیو جانیرا در طول تاریخ برایبشر بوجود آورده است. در عصر جهانیشدن اقدامات تروریستیو معضل تروریزم تنها در مرزهایملیو منطقهایمحصور نمانده و دیگر جوامع را از اعمال خود متاثر میسازد. امروزه تروریزم و گروههایسازمان یافته جنایییکیاز مهمترین معضلات جامعه جهانیو تهدید علیه منطقه و جهان میباشد و ثبات منطقه و محیط بین المللیرا متاثر میسازد. منطقه خاورمیانه یکیاز کهنترین مراکز پیدایش تمدن و حکومت در جهان محسوب میگردد. خاورمیانه مهد ادیان بزرگیبوده و میباشد این منطقه از نظر جغرافیایینقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا بوده و در طول تاریخ بصورت پل ارتباطیبین شرق و غرب عمل نموده و راه نقل و انتقال کالاها و ترویج عقاید را فراهم آورده است. از گذشتههایدور تجارت کالاهاییچون ابریشم و ادویه جات از شرق به غرب و از طریق منطقه خاور میانه، نه تنها اهمیت منطقه را نزد تجار بالا میبرد بلکه در کنار این داد و ستدها همواره امکان تبادل عقیده و درک متقابل ملل گوناگون را از یکدیگر امکان پذیر میساخت. اما متاسفانه برخیبازیگران منطقهایبخصوص پاکستان با حمایت  ازتروریستها و با بهره برداریابزاریاز سازمانهایتروریستیبرایاهداف و اغراض سیاسیخود عظمت و صلابت منطقه خاور میانه را زیر پا نمود. غافل از اینکه گروههایافراطیدر نهایت موجب آسیب به دولتهایحامیخود نیز خواهند شد.
در چند دهه اخیر مشکلات موجود در خاورمیانه بخصوص مسئله تروریزم و بحرانهایناشیاز آنها نه تنها بر کشورهایمنطقه تاثیر نامطلوبیگذاشته بلکه نقاط جهان نیز متاثر از این وضعیت نا بسامان و نا آرام منطقه و خاورمیانه گشته اند. و کشور پاکستان به عنوان یکیاز اصلیترین منطقه زایش و تکثیر گروههایترورریستیو اقدامات خشونتزا همواره در منطقه تنش ایجاد نموده و در ناآرامیمنطقه نقش دارد.
از آن جاییکه افغانستان، ایران، هندوستان، چین در منطقه خاورمیانه در همسایگیپاکستان قرار گرفته همواره از این ناحیه آسیب دیده اند چندیقبل با حملات تروریستیکه در مناطق (پلوامه-ساحه کشمیر تحت تسلط هند، سیستان و پلوچستان ایران) در کشورهایهندوستان و ایران اتفاق افتاد تعداد زیادیاز شهروندان این دو کشور قربانیعملات تروریستیو دهشت افگنیگروههایتحت حمایت پاکستان گردیدند، بنابراین میتوان گفت افغانستان در کنار ایران و هندوستان در خط مقدم مقابله با تروریسم در منطقه قرار داشته و در این راستا قربانیهایفراوانیداده است.
ایران با توجه به این که گروههایتروریستی بخصوص طالب و داعش شیعهها را رافضیو کافر میداند. و شيعه مذهب رسمي ايران است. رشد این گروههایافراطیخطري جدي براي اين کشور میباشد. این گروههای تروریستیبه صورت مشخص نظام موجود در ايران را مورد تهديد قرار ميدهد. از اين جهت، ايران و مذهب حاکم بر اين کشور عاملي براي تحريک داعش و طالب میتواند محسوب شود. عصبیت ایران ناشیاز تمویل گروههایافراطیتوسط عربستان درداخل خاک پاکستان است ، در این اواخر فرمانده سپاه پاسداران ایران پاکستان را تهدید کرد که بالایگروه متذکره حمله خواهد کرد.
کشور هندوستان نیز  به هر ميزان که افراط گرايي رشد نمايد به همان ميزان منافع و امنيت آن نیز مورد تهديد قرار میگیرد. زيرا، اولين تهديد اين است که کشمير تحت حاکميت هند ناامن ميشود. در سالهاي که گروه طالبان در افغانستان حاکميت داشت کشمير هند يکي از ناامنترين مکانها بود. زيرا، بنيادگراها و افراط گراها در صدد آن بودند تا از طريق کشمير هند را مورد حمله قرار دهد. با اين حال، آنچه هند را مورد تهديد قرار ميدهد رويکرد پاکستان نسبت به گروههاي دهشت افکن است. هند به عنوان يک ابر قدرت منطقه و داراي رشد اقتصادي سريع به بازارهاي جديد نياز دارد. ناامن شدن کشورهاي همانند افغانستان و آسياي ميانه اقتصاد هند را ضربه ميزند.
چين به عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان با خطري بزرگتر از ديگر کشورها مواجه است. زيرا، چين براي رقابت با آمريکا در سطح جهان نيازمند همگرايي و ثبات در کشورهاي منطقه است. گروههایتروریستیتهديد کننده جدي ثبات منطقه است. بي ثباتي در منطقه هم باعث ميشود که چين قادر به تأمين انرژي مورد نياز خود نباشد و هم بازارهاي منطقه را از دست بدهد. بنابراين، چين نيز به صورت غير مستقيم از رشد بنيادگرايي و افراط گراییداعش، طالب، جنبش اسلامیازبکستان و جنبش ترکستان شرقیضربه ميخورد.
بنابر این میتوان گفت که گروههای تروریستی تهديد جدي براي کشورهای منطقه بخصوص هندوستان، ایران، چین و افغانستان است. کشورهاي منطقه نيازمند هماهنگي و ایجاد جبهه مقاومت مشترگ در امر مبارزه با اين گروهها هستند.
زیرا امروزه تحت تاثیر فرایند جهانیشدن تهدیدات امنیتیبیشتر و متنوعتر شده است و دولتها به طور یک جانبه قادر به تامین امنیت ملینیستند. در بسیاریاز موارد، رفع تهدیدات و تامین امنیت ملیصرفا" از طریق سیستم امنیت جمعیو همکاریهایچند جانبه امکان پذیر است یکیاز اساسیترین تهدیدیکه امروزه علیه همه کشورها وجود دارد مسئله تروریزم است برایمقابله با این تهدید منطقه ایو ریشه کن کردن تدریجیتروریزم از منطقه پیشنهاد میشود تا کشورهایمنطقه با ایجاد یک جبه مشترک به صورت قاطعانه و همه جانبه همبستگیخود را در امر مبارزه با تروریزم و افراطیت تقویت بخشند، راهکارهایرا برایایجاد ثبات، آرامش و امنیت پایدار در سایه همکاریکشورهایمنطقه بررسینمایند، گفتگو و همکاریمشترک را در سطوح بالا ایجاد نمایند تا امکان حل مشکلات منطقه با سرعتیبیشتر از روند توسعه و نفوذ تروریزم  فراهم شود، همکاریهایمنطقهایرا به عنوان بهترین و تنها راه مقابله با چالشها و تهدیدهایمنطقهای نهادینه سازند و با هم فکری، رایزنی، تبادل تجربیات و ایجاد مکانیزم همکاریدسته جمعیدر برابر تهدیدات افراط گراییو تروریسم و مبارزه با آن رویگرد چند جانبه گراییرا در پیش بگیرند. چون در پیش گرفتن رویکرد چند جانبه گراییو اقدمات مشترک کشورهایمنطقه بخصوص روسیه، چین، ایران و هندوستان که در این اواخر صدمه شدید از ناحیه تروریزم دیده اند کار آمدترین راه برایمبارزه با تروریزم میباشد، که در چهارچوب روابط چند جانبه و نهادهایمنطقهایباید رویکرد مشترکیدر خصوص مبارزه با ترویزم اتخاد کنند. رویکرد چند جانبه باعث موثر واقع شدن اقدمات هماهنگ بازیگران منطقهای، کاهش هزینههایمبارزه با تروریزم، کاهش دخالت بیگانگان در مسائل منطقه، حذف ریشههایشکل گیریگروههایتروریستیو غیره میشود چون پدیده تروریسم در منطقه خاور میانه اساسیترین چالشیاست که کشورهایاین منطقه را درگیر کرده است. میلیونهاینفر از شهروندان کشورهایاین منطقه قربانیو آواره این پدیده هستند. دولتهایمنطقه برایمقابله با تروریزم با درپیش گرفتن رویکرد یک جانبه هزینههایزیادیپرداخته اند، اما نتیجه این تلاشها امیدوارکننده نیست. باید گفت کارآمدترین راه مقابله با پدیده تروریزم در منطقه خاورمیانه این است که کشورهایمنطقه بخصوص بازیگران قدرتمند، رویکرد چند جانبه گراییرا در سیاست خارجیخود در پیش بگیرند و با همکاریهم، به جنگ تروریزم بپردازند، تا به یک نتیجه معقول دست یابند و با استفاده از ابزارهایفشار علیه پاکستان و گروهایتروریستیطالبان و داعشیان پدیده تروریزم را  از ریشه بخشکانند تا باشد یک منطقه امن و امان داشته و از مزایایمشترک آن همه کشورها استفاده کنند. و در نهایت اینکه برقراریامنیت و ثبات در منطقه زمینه توسعه همه جانبه را فراهم میکند و به سود همه کشورها میباشد و جنگ و درگیریمنافع همه را تهدید و به نفع هیچ کشورینحواهد بود.

دیدگاه شما