صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دستاوردهای سیاست خارجی افغانستان در چهارسال گذشته

-

دستاوردهای  سیاست خارجی افغانستان  در چهارسال گذشته

باوجود چالش های متعدد، کارشناسان امور بین الملل معتقدند که حکومت وحدت ملی در عرصه سیاست خارجی دستاوردهای ملموسی داشته است؛ رهبران حکومت افغانستان، در نشست ها، سفرها، ملاقات های دو،سه و چند جانبه، موفق بوده اند که سیمای نو و کلیدی افغانستان در رشد تجارت، امنیت و توسعه اقتصادی منطقه ونقش افغانستان در اتصال کشورها و قاره ها به یکدیگر، را به جهان معرفی کند.
همچنین مقامات حکومت، توانسته اند در نشست های سازمان های جهانی و منطقه ی از جمله سارک، شانگهای، قلب اسیا، ریکا، بروکسل و ... توجه جهان را به  تهدیدات ناشی از موج خشونت های سیاسی، تروریسم، مواد مخدر و جنگ نیابتی برای امنیت افغانستان و جهان جلب کند.
بازسازی و ازسرگیری روابط افغانستان با قدرت های بزرگ جهان، بخصوص ایالات متحده امریکا، جلب مجدد حمایت های جهانی از تمامیت ارضی افغانستان، باورمند شدن دولت های منطقه و جهان به ظرفیت های اقتصادی و نقش کلیدی افغانستان در رشد اقتصادی منطقه، به انزوا کشیدن حامیان منطقوی تروریسم،ایجاد وارتقای همکاریهای منطقه ی در عرصه اقتصادی، بخصوص همکاری در حوزه انرژی، ترانسپورت و ترانزیت، زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی و... از دستاوردهای حکومت در تحقق اهداف سیاست خارجی به حساب می رود.
با این حال اما، تغییر روابط روسیه با ناتو و ایالات متحده امریکا، عدم همکاری لازم و کافی روسیه برای اعمال فشار بر پاکستان و... از چالش های موجود برسر راه سیاست خارجی افغانستان تلقی می شود.
سیاست خارجی افغانستان
سیاست خارجی حکومت وحدت ملی بر اساس پنج حلقه ذیل تبیین گردیده است:
1- حلقه اول:  کشورهای همسایه
2- حلقه دوم: جهان اسلام
3-  حلقه سوم: امریکای شمالی، اروپا، جاپان، آسترالیا و کشورهای عضو ناتو و آیساف
4-  حلقه چهارم: آسیا
5- حلقه پنجم: سازمان های بین المللی توسعه ی، سازمان ملل متحد، شرکت های چندین ملیتی، جامعه مدنی بین الملل و سایر سازمان های غیرحکومتی(1)
استراتیژی سیاست خارجی کشورکه برمبنای تعمیق وتوسعه ارتباطات و همکاری با این پنج حلقه طراحی شده،درحال تطبیق شدن است(2)
دستاوردهای سیاست خارجی
در فضاي نوين بين المللي، نميتوان يـك سياسـت خـارجي را «ناكـام مطلق» و يا «پيروز مطلق» تصور كرد. اهداف که در سياست خارجي دنبال می شود، همواره بـين حـداكثرها و حـداقل هـا در نوسـان اسـت و معمولاً سياست خارجي، با كمي تسامح، روي محور «حداقل حداكثرها» و يـا «حـداكثر حداقلها» می چرخد.
با توجه به نکته فوق می توان گفت که حکومت کنونی افغانستان درچهار سال گذشته، دستاوردهای ملموسی در عرصه سیاست خارجی داشته است. به اعتقاد  کارشناسان امور سیاست خارجی و روابط بین الدول، موارد ذیل از موفقیت ها و دستاوردهای افغانستان طی این بازه زمانی به حساب می رود:
1- ارائه سیاست خارجی روشن و فعال: به عقیده بسیاری از تحلیل گران اموربین الملل، سیاست خارجی افغانستان در دوره حکومت کنونی شفاف، روشن و فعال تر شده است.
این تحلیل گران معتقدند که با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، دستگاه سیاست خارجی افغانستان فعال (4) و پیشبرد اهداف سیاست خارجی در حکومت کنونی با ابهامات کمتری صورت گرفته است؛درمدت زمان گذشته ازعمراین حکومت، افغانستان در اجلاس نهادهای مهم منطقهای و جهانی مشارکت داشته است و موضوعات مهمی نظیر تروریسم، همکاریهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را از کانال این نهادها پیش برده است(5) و به صورت کل، پیشبرد اهداف سیاست خارجی با ابهامات کمتری صورت گرفته است(6) ما توانسته ایم به مثابه یک دولت مستقل در ادبیات رسمی  دولت ها ظهور کنیم. بر اساس این ادبیات رسمی دیپلماتیک، در نشست های ملی و بین المللی خوب ظاهر شده ایم(7)
2- تجدید روابط افغانستان - امریکا: درسالهای پایانی عمر حکومت اقای کرزی، روابط افغانستان رو به سرد شدن می رفت و در زمان که قدرت به حکومت وحدت ملی تسلیم داده شد، روابط میان دوکشور پرتنش و دراستانه گسست قرار داشت.
رییس جمهور غنی در نخستین روزهای پس از تحلیف تلاش گسترده ی برای بازسازی روابط میان دوکشور انجام داد و از قطع کمک های ایالات متحده به افغانستان به خصوص حمایت از نیروهای امنیتی جلوگیری کرد. دکتر سید عبدالقیوم سجادی،استاد روابط بین الملل و عضو کمیته روابط خارجی ولسی جرگه معتقد است که حکومت افغانستان دست آورد های در تحکیم روابط میان افغانستان و جهان و به ویژه با امریکا داشته است...(8)
3- گسترش روابط افغانستان با قدرت های جهانی :
رهبران حكومت وحدت ملي در چهارسال گذشته،در خصوص تامين روابط با قدرت های جهانی نیزدست آوردهاي زيادي داشته اند(9).
به عقیده اگاهان، در حکومت قبلی مناسبات افغانستان با سازمان های بین المللی و متحدان افغانستان خراب شده بود، اما در حال حاضر افغانستان با متحدان جهانی خود هیچ مشکلی ندارد. روابط افغانستان با غرب و همسایگان عالی توصیف می شود(10).
انجلن رود کوبانا، معاون عمومی بخش برنامه غذایی جهان می گوید: “دولت و رهبری افغانستان در جلب کمک های جهانی دستاورد عالی داشته است(11)
در حال حاضر افغانستان روابط بسیارخوب و دوستانه ای با غرب و آمریکا برقرارکرده است(12)
4- منزوی کردن حامیان تروریسم و افراط گرایی در منطقه:
برخی از رسانه ها در تحلیل سیاست خارجی افغانستان در دوره کنونی نوشته اند که بزرگترین دستاورد حکومت وحدت ملی در بخش سیاست خارجی، معرفی چهره اصلی پاکستان به جهانیان و کاهش حمایتهای مالی و سیاسی منطقه و جهان از پاکستان بود.
حکومت وحدت ملی در بخش سیاست خارجی توانست جامعه جهانی را قانع سازد که گروههای تروریستی از آن سوی خط دیورند، با همکاری دولت پاکستان وارد افغانستان شده و دهشت و ناامنی ایجاد میکنند و از سوییهم این دولت در سطح منطقه و جهان یک اجماع نظر را علیه تروریسم و حامیان آن بوجود آورده (13) که به باور آگاهان، کابل را، به دستاوردهای بزرگی، از جمله برخورد یک سان جهان، در برابر پاکستان رسانده است(14)
5- گسترش روابط با همسایه ها و قدرت های منطقوی: به استثنای پاکستان، روابط افغانستان با سایر کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ی، خوب و روبه گسترش است.
در دوره حکومت وحدت ملی در دو ضلع آسیای مرکزی و غربی دستاوردهای خوبی داشتهاست که در درازمدت موجب رفاه کشور میشوند. همچنین، دستاوردهای در حوزه شمال و غرب داشته است که اغلب برنامههای موثر اقتصادی با ماهیت بلندمدت و کوتاهمدت است (15)

دیدگاه شما