صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بد اخلاقـی‌های انتخاباتی

-

بد اخلاقـی‌های انتخاباتی

  براساس قانون انتخابات دوماه مانده به روز برگزاری انتخابات، تبلیغات انتخاباتی به صورت رسمیشروع میشود  ولی بعد از ثبت نام کاندیداها فضا تا حدودی انتخاباتی میشود و تکتهای انتخاباتی به صورت غیر رسمیبا طرح و ارائه برنامههای خویش در جهت جلب و جذب آرای مردم تلاش می کند، اما آنچه که فضای رقابتهای انتخاباتی را مکدر میکند و زمینه یک رقابت ناسالم انتخاباتی را فراهم میسازد، سوءاستفاده از احساسات دینی، قومی و ارائه تصویری دروغین و غیرواقعی از خود و تهمت، دروغ و نشر اکاذیب نسبت به رقبا ازسوی کاندیداهای انتخاباتی است. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری شاهد بداخلاقيهاي گسترده بوديم و برخی کاندیداها به این شیوه در جهت جلب و جذب آرای مردم پرداختند و انتظار میرود که از گذشته آموخته باشیم و با رعایت اصول و معیارهای یک فرهنگ مشارکت مدنی مطلوب و رفتارهای انتخاباتی سالم و سازنده به استقبال انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 برویم؛ اما با کمال تآسف اگر این روزها شبکههای اجتماعی را رصد کنیم، میبینید که برخی سیاه نماییها و اتهامها و بی انصافیهای سیاسی به صورت هدفمند شروع شده است و برخی افراد وابسته به احزاب و گروههای سیاسی حامیبعضی تکتهای انتخاباتی دراین روزها به دروغ سازی، تخریب رقبا بدون ارائه مدارک و اتهامات واهی و نشر آن درشبکههای اجتماعی رو آورده است و با قطار کردن لیست از جنایتهای که طی این چند سال درکشور از سوی گروههای تروریستی صورت گرفته است و انداختن مسئولیت آن را به عهده رقبای سیاسی سعی در انحراف افکار عمومیدارند. این گونه حرکتهای خام سیاسی ضمن اینکه اقدامی است در راستای تبرئه گروههای تروریستی و توهین آشکار به شعور سیاسی مردم افغانستان و نادیده گرفتن مبارزات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در برابر گروههای تروریستی؛ اوج بیچارگی و شکست آنها را در برابر منطق عقلانی رقیب نشان میدهند و سازندگان این گونه سناریوها این واقعیت را بپذیرد که با تمسک به بد اخلاقی انتخاباتی به اهداف مورد نظر خویش دست نمییابند
بنابراین اگر اراده لازم را برای پیشگیری از بداخلاقیهای انتخاباتی وجود نداشته باشد و تخریب واتهام زنی تبدیل به یک رویه شود، ممکن است برگزاری انتخابات در کشور زمینه ساز یک بحران گردد و برخی حلقات وابسته که به دنبال به هم زدن ثبات و امنیت کشور است، از این فرصت به خوبی در جهت تآمین اهداف مورد نظر خویش استفاده نماید.
امروز افغانستان در آستانه يكي از مهم ترين و سرنوشت سازترين گزينشهاي خويش قرار گرفته است كه تنها با آگاهي و شعور سياسي مردم امكان عبور از اين گذرگاه سخت و دشوار ميسر است، احزاب و گروههای سیاسی میبایست شرايط حساس کشور را درک کند و برای بیرون از این وضعیت و کمک در جهت برگزاری یک انتخابات سالم مسئولانه رفتار کند و در این میدان رقابت و مسابقه سیاسی، بر مدار عدالت، اخلاق و قانون حرکت کنند و اگرطرح و برنامه ای دارند ارائه دهند و اگر نقدی هم به وضع موجود هست با رعایت اخلاق و انصاف همراه با راه حل برای مردم تشریح کنند تا مردم با مطالعه برنامههای آنها تصمیم بگیرند وکسان که با شایعه پراکنی و چنگ انداختن به صورت رقبا به دنبال جذب آرای مردم هستند، مطمئن باشند که ره به جای نمیبرند ومردم با این شیوهها برعکس برخورد میکند.

دیدگاه شما