صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عمل به وعده ها

-

عمل به وعده ها

داکتر محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان و استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی روز جمعه مهمان مردم سر افراز ولایت دایکندی است. حدود چهارسال و اندی از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد و حکومت وحدت ملی از بدوی تشکیل در جهت انکشاف و آبادانی ولایت دایکندی درعرصههای مختلف پلانهای روی دست گرفته است و آنچه مسلم است این است که برخی از پلانها و برنامههای حکومت در این ولایت عملی شده است و دولت به بخشی از اهداف مورد نظر دست یافته است؛ اما برخی از طرحها و برنامهها در حد طرح و سخن باقی مانده است و در سفر رییس جمهور و معاون رییس جمهور طبعا مردم ولایت دایکندی با مشاهد مسئولان رده بالای حکومت مشکلات موجود در این ولایت را مطرح خواهد کرد؛ اما اصلی ترین پرسش و انتقاد مردم از آنچه که تا حدودی به ناامیدی آنها نیز منجر شده است عدم تحقق برخی از وعدههای است که از سوی حکومت وحدت ملی به مردم این ولایت داده شده است، وعدههای درباره آنها بحث و برنامهریزی شده است و مسئولان حکومت وحدت ملی همواره از عملی شدن آنها در آینده نزدیک سخن گفته است و  برای تحقق آن، به مردم وعده داده شده است. اکنون در پایان دوره حکومت وحدت ملی قرار داریم و فصل تحقق وعدهها و گزارش دادنهای کاری مسئولان حکومتی به مردم است و مردم افغانستان بخصوص مردم ولایت دایکندی چشم انتظار تحقق وعدهها و شعارهای انتخاباتی حکومت وحدت ملی است تا ببینند آنچه که در فضای پیش از انتخابات و وبعد از آن سخن گفته شده تا چه اندازه محقق شده است؟ و شا بیت سخنان رییس جمهور؛ یعنی شکستن زندان طبیعی هزاره جات به کجا رسیده است؟
باتوجه به اینکه دوره خدمت گذاری حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان رو به پایان است، انتظار می رود مهمترین دست آوردی این سفر عزم دولت برای تحقق وعدههای باشد که حکومت وحدت ملی به مردم داده است و هنوز عملی نشده است. مردم انتظار حل تمام مشکلات را در دوره حکومت وحدت ملی ندارد؛ اما انتظار دارد که وعدهها و قولهای داده شده عملی گردد، در این سفر بررسی شود که چند پروژه و وعده داده شده به مردم در دوره حکومت وحدت ملی عملیاتی شده و چند پروژه تکمیل یا باقی مانده است؟ خوشبختانه مردم ولایت دایکندی با وجود جوسازیهای که در جهت ناکام نشان دادن حکومت وحدت ملی صورت میگیرد و یآس و نا امیدی را در افکار مردم تزریق میکند، نسبت به آینده امیدوار است؛ از این رو در آستانه سفر رییس جمهور و معاون رییس جمهور به ولایت دایکندی امید داردکه این سفر سبب تحول مهمی در عرصههای مختلف بخصوص انشکاف و توسعه در این ولایت گردد و برخی کاستیها و غفلتها در مدت باقی مانده با مدیریت صحیح و وتوجه بیشتر به این ولایت جبران شود و فرایندی برای تحقق وعدههای داده شده آغاز گردد. در صورت که حکومت وحدت ملی فاقد یک راهکاری درست در جهت عملیاتی کردن پلانهای طراحی شده باشد و دوره حکومت وحدت ملی بدون دست آوردی ملموس در مناطق مرکزی به پایان برسد، مردم نسبت به شعارها و وعدهای حکومت وحدت ملی اعتمادش را از دست خواهد داد.  خلف وعده و عدم توجه به مطالبات و خواستههای مردم موجب آثار سوء اجتماعي، اقتصادي و سياسي در جامعه ميشود و آن سرمايه اعتماد كه از آن به عنوان سرمايه اجتماعي ياد ميشود خدشهدار خواهد شد. از طرف دیگر اگر مسئولان به گفتهها و قولها و وعدههای که میدهند عمل نکنند، کم کم در مردم سرخوردگی و بی اعتمادی، ایجاد میشود، فاصله دولت – ملت نیز زیاد می شود و این وضعیت کم کم منجر میشود به عدم پشتیبانی ملت از دولت در روزهای دشوار و سخت که دولت نیاز مند حمایت مردم است. بنابراين لازم است حکومت وحدت ملی با شناسایی موانع و چالشهای موجود، به مردم مناطق مرکزی بخصوص مردم ولایت دایکندی وعده ای روشن نسبت به وضعیت پروژه های انشکافی و توسعه ای و مطالبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و دیگر مشکلات موجود در ولایت دایکندی ارائه نمایند و مردم را نسبت به آینده امیدوار.

دیدگاه شما