صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسئولیت مردم؛ شرکت در انتخابات و همکاری در تأمین امنیت

-

مسئولیت مردم؛  شرکت در انتخابات و همکاری در تأمین امنیت

انتخابات پارلمانی امسال فصل مهمی برای تغییر اوضاع سیاسی به سوی بهبودی به شمار میرود و مشارکت گستردهی مردم در این روند، نشان از خرد سیاسی و حساسیت مردم در قبال سرنوشت جمعی شان خواهد داشت. انتخابات پارلمانی که باید سه سال پیش برگزار میشد ولی به تاخیر افتاد، بدون شک که از آغاز تاکنون نگرانیهای زیادی وجود داشته و مردم در مورد امنیت، شفافیت و سلامت این پروسه نیز اطمینان کامل نداشتند. گاهی تشدید اختلافهای سیاسی میان حکومت و جریانهای سیاسی نیز سکتگیهایی در روند کار کمیسیون ایجاد میکرد. اکنون که همه اختلافها فروکش کرده  و نگرانیها از شفافیت نتیجه انتخابات نیز با اعتماد بر سیستم برگزاری انتخابات با استفاده از سیستم بابومتریک و دیجیتال شدن آمار و مشخصات رایدهندگان، از بین رفته است. در زمان حال، آنچه مسئولیت و مکلفیت مردم پنداشته میشود، حضور در پای صندوقهای رای است تا هم از حق رای(حق شهروندی شان) استفاده کنند و هم برای تشکیل یک پارلمان شایسته گام بردارند.
ازدیگرسو به خاطر نگرانیهای امنیتی، حضور مردم در انتخابات پارلمانی بیست و هشتم میزان امسال، با هراس و نگرانی های احتمالی نیز آمیخته شده است. نگرانیهای امنیتی هنوز بر ذهن مردم سایه افکنده و بهای حق رای ممکن است جان انسانهای این سرزمین باشد، اما این قربانی تازه نیست  که با گریز از آن بتوان به جایی رسید. مردم افغانستان در طول یک و نیم دههی اخیر برای برپایی یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر ارزشهای مدرن و انسانی، تاوان و بهای زیادی پرداخته اند. ملت افغانستان در سراسر کشور از جان و مال و عمر خویش مایه گذاشتند تا نظام دموکراسی را تقویت کنند. انتخابات یکی از مهمترین شاخصههایی است که اکثریت قاطع ملت بر آن باورمنداند و این روند را راهی برای ساختن یک دولت مشروع و نظاممند میدانند. برای موفقیت انتخابات تا هنوز انگشتهای رایدهندگان زیادی در جنوب کشور به خاطر شرکت در انتخابات بریده شد ولی مردم افغانستان در سراسر کشور با تحمل اینچنین قربانیها، انگیزهای برای شرکت و حمایت از پروسه انتخابات را به نمایش گذاشته اند.
با این وجود، اما نمیشود تهدیدات امنیتی را نادیده گرفت. در حدود دو ماه اخیر 9 نامزد پارلمانی در حادثههای مختلف تروریستی در مرکز و ولایات کشته شده اند. چهار ستاد انتخاباتی در ننگرهار، هلمند، تخار و هرات مورد حمله قرار گرفته است. این نشان میدهد که سطح تهدیدات امنیتی در زمان مبارزات انتخاباتی خیلی بلند و فاجعههای انسانی برخواسته از رخدادهای امنیتی در این محافل متأثر کنند بوده است. اکنون زمان انتخابات فرارسیده و در روز انتخابات که روز رایدهی و تعیین سرنوشت جمعی با استفاده از حق شهروندی است، برای پاسداشت از قربانیان این خطه، از طریق مشارکت در انتخابات و تشکیل یک پارلمان مقتدر و یک حکومت کارا، میتوان بر دشمنان دموکراسی غلبه کرد.
دولت و به خصوص نهادهای امنیتی اعلام آمادگی کرده اند و از برگزاری انتخابات در سایه امن اطمینان کامل میدهند، اما لازم است تا مردم نیز در این مرحلهی حساس با حکومت و نهادهای امنیتی همکار و هماهنگ باشند. نتیجه مثبت همکاری و هماهنگی مردم با حکومت و نهادهای امنیتی را در جریان مراسم عاشورا دیدیدم که مدت ده روز عاشورای حسینی در سراسر کشور بدون کدام اخلال امنیتی سپری شد و مردم توانستند به اجرای آیینهای دینی-مذهبی شان برسند. این حرکت یک حرکت مؤثر و نتیجه بخش بود که از یکسو مردم با اطمینان کامل به انجام مراسمهای مذهبی شان میرسیدند و از سوی دیگر اعتماد میان ملت و دولت استحکام یافت. این یک امر مسلم است که اعتماد میان ملت و دولت زمانی مستحکمتر خواهد بود که باهم هماهنگ و همکار باشند و از بار مسئولیتها موفقانه به درآیند که این تجربه چندی پیش در پایتخت و شهرهای کلان کشور عملی شد.
اکنون که زمان برگزاری انتخابات مهم و سرنوشتساز فرا رسیده، باید بیش از هر زمان دیگری مردم و حکومت برای تامین امنیت این پروسه باهم همکار و هماهنگ باشند؛ زیرا موفقیت این پروسه برای دولت و ملت راهی برای رسیدن به یک نظام تقنینی مشروع و زمینهسازی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و ساختن یک حکومت مبتنی بر آرای مشروع ملت است. همانگونه که در ابتدا نیز اشاره شد، گروههای بدخواه و ناخواه انتخابات در افغانستان سرمایهگذاری هنگفتی کرده اند تا با ایجاد اخلال امنیتی پروسه انتخابات را با چالش مواجه کنند، اما این مردم و حکومت است که سرنوشت انتخابات را در کشور رقم خواهد زد. در آغاز روند ثبتنام رایدهندگان، وقوع یک انفجار در غرب کابل در محل توزیع تذکره بر میزان حضور مردم در این پروسه تاثیر ناگواری گذاشت و رقم رایدهندگان در شمار زیادی از مراکز ثبتنام، کاهش یافت.
مردم برای شرکت در روز رایدهی نیز نگرانیهایی دارند، اما اشتراک در این روند یک ضرورت است که نتیجه اشتراک هر فرد در این پروسه بر سرنوشت پارلمان افغانستان و سرنوشت اوضاع سیاسی در کشور تاثیر خواهد گذاشت. از همین رو ملت افغانستان باید به نیروهای امنیتی اطمینان کنند و در هماهنگی با حکومت و نهادهای امنیتی، خود به تامین امنیت مراکز رایدهی بپردازند تا یک بار دیگر تجربهی موفق همکاری و هماهنگی ملت و حکومت در دههی عاشورای امسال و سال گذشته در کلان شهرها، تکرار شود؛ زیرا انتخابات یک پروسه ملی و سراسری است، موفقیت و شکست انتخابات بر سرنوشت هر فرد جامعه تاثیر مستقیم دارد.
در نتیجه باید گفت که اکنون مردم دو مسئولیت عمده دارند؛ شرکت در انتخابات برای رای دادن و همکاری با نهادهای امنیتی در تامین امنیت مراکز رایدهی. میزان خوشبینی مردم در جریان کارزارهای انتخاباتی، امید موفقیت و سلامت این پروسه و گراف احتمال شرکت گستردهی مردم در روز رایدهی را بلند برده است. تمام افراد واجد شرایط رایدهی مکلف اند تا با درک درست از اهمیت انتخابات و مسئولیت پذیری شهروندی در قبال مسایل مهم ملی و سراسری، به پای صندوقهای رای بروند. هر فرد باید با انتخاب آگاهانه، مسئولانه و آزاد برای تعیین سرنوشت خویش، پارلمان آینده و بهبود نظام گام مهم و ارزندهای بردارد. جدا از اهمیت سیاسی این دوره و تشدید مبارزات انتخاباتی میان نامزدان که به طور مسلم با انتخاب و حمایت بخشی از مردم به میدان آمده اند تا برای احراز کرسیهای مجلس نمایندگان مبارزه کنند، یکی از مهمترین شاخصهها و تمایز این دوره انتخابات پارلمانی این است که گزینههای خوب و نسل شایسته پارلمان در میان نامزدان بسیار اند. انتخابات پارلمانی این دوره(دوره هفدهم مجلس نمایندگان) با ورود نسل دانشآموخته و نخبگان علمی در کارزار انتخاباتی نیز همراه است که این امر زمینه انتخاب بهتر و برتر را فراهم میکند. زمانی که گزینههای خوب و افراد شایسته با سواد پارلمانی در سراسر کشور وجود دارند، بدون شک که نتیجه انتخابات در هر صورت مثبت خواهد بود، اصل مساله شرکت و حضور مردم در این روند است که باید حساسیت این دوره را درک کنند و رای بدهند.

دیدگاه شما