صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقـابت سالم در فـضای سالم

-

 رقـابت سالم در  فـضای سالم

در دنیای معاصر، ارادهی آزاد شهروندان مبنای اصلی اقتدار و پایداری دولت ها می باشد که از طریق انتخابات آزاد، تجلی مییابد و نهادینه میگردد. اما تنها، برگزارى انتخابات شكلى، نمىتواند ضامن تجلى اراده و خواست واقعى مردم تلقى گردد. بنابراين هرچند انتخابات شرط لازم براى ايجاد دموكراسى و استقرار مردمسالارى است امـا شـرط كافى نيست. چه آنکه انتخابات تنها فرایندی است که از این طریق، رأی و ارادهی شهروندان ابراز میگردد و صیانت از ارادهی مردم است که دموکراسی را تضمین می نماید. بدین اساس است که نظارت بر انتخابات بعنوان ضمانت واقعی از سرنوشت سیاسی افراد جامعه ضرورت پیدا میکند. از این رو است که  نظارت بر انتخابات امـرى اسـت كه هـمگان به ضرورت آن معترفند و به عنوان تضمينى براى حفظ صحت و سلامت انتخابات تلقی میگردد. چه آنکه با نظارت دقیق بر انتخابات میتوان از حـق انـتخاب شـدن و انتخاب كردن شهروندان پاسداری نمود.
در نظام های دموکراتیک، انتخابات یک فرایند مسالمت آمیز و سالم برای انتقال قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است که با این رهیافت، هدف از انتخابات، انتقال سالم و دموکراتیک قدرت و یا مسئولیت اساسی تلقی میشود. اما در کشور های در حال گذار به دموکراسی و پسا جنگ، قدرت تنها با گذر از مسیر انتخابات، سلامت و مسالمت را کسب نمی نماید، از این جاست که مسئله نظارت و چگونگی نظارت بر فرایند انتخابات، اهمیت بیشتر و به سزای از اصل انتخابات را ضرورت پیدا می کند. از این رو همان اندازه که اصلاحات در نهاد و نظام نهاد برگزار کننده انتخابات ضروری است، فراتر از آن، توجه جدی به امر نظارت و نهاد نظارتی بر انتخابات، امر فوری و ناگزیر است.
واقعیت  اینست که صیانت از اراده شهروندان تنها ضمانت، برای میزان مشارکت شهروندان به مسالمت آمیز و سالم برای انتقال قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است که با این رهیافت، هدف از انتخابات، انتقال سالم و دموکراتیک قدرت تلقی می شود.
کشورها برای صیانت از رأی شهروندان خود، میکانیسم های متفاوت را اجرای ساخته اند. در افغانستان اما، روش نظارت بر سلامت رأی مردم، روش سیاسی تعیین شده است. کمیسیون شکایات انتخابات، دادگاه انتخاباتی را بیش از یک دوره، در افغانستان فرصت مقاومت نداد. با حذف شدن دادگاه انتخاباتی،کمیسیون شکایات، بعنوان یک دادگستر سیاسی صلاحیت نهایی برای صیانت از آرای مردم را به عهده گرفت. نظارت از زمان اعلام نامزدی تا زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات، قلمروگسترده زمانی این کمیسیون را ترسیم می سازد. از این رو کمیسیون شکایات مکلف است که از همین اکنون بر فرایند پروسه انتخابات نظارت جدی را اعمال کند تا زمینه های بروز تنش و تخلف انتخاباتی را در روز انتخابات و پس از آن بتواند به خوبی جلوگیری و مهار نماید. د رهمین راستا کمیسیون شکایات انتخاباتی در هفتۀ گذشته به نامزدان هشدار داد که اگر تخلف کنند، جریمه خواهند شد. این یک اقدام نیک است و باید از جانب کاندیدان پارلمانی و هواداران شان رعایت شوند.
مداخله، تخریب و ایجاد مزاحمت و موانع برای نامزدهای رقیب از جمله مواردی هستند که در صورتی که از جانب کمیسیون شکایات پیگیری نگردد ممکنست باعث تشنج های انتخاباتی گردد.  احترام به نظم عمومی و در نظر گرفتن حقوق عمومی شهروندان نیز از جمله مواردی می باشند که نامزدان انتخاباتی می بایست نسبت به آن توجه جدی داشته باشند.
افغانستان کشوری با قومیتها و مذاهب متعدد است. موضوع قومیت و مذهب در افغانستان همیشه بعنوان یکی از کانون های تنش مطرح بوده است. به همین دلیل کمیسیون شکایات از تمامی نامزدها و هوادارانشان بایستی بخواهد که از تحریک مردم به خشونت و برانگیختن احساسات قومی، مذهبی، لسانی و سمتی خودداری کنند. متوسل شدن به گرایش های قومی و منطقه ای در انتخابات های گذشته به وضوح مشهود بود وتاکنون فرهنگ عمومی ونظارت سازمانی نتوانسته اند بر این مشکل فایق آیند. از این رو کمیسیون شکایات باید به صورت جدی متوجه این موضوع باشد تا در فضای انتخابات، بار دیگر خاطره های تلخ منازعات داخلی گذشته بازخوانی نگردد. 

دیدگاه شما