صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زندگی به سبک زنانه

-

زندگی به سبک زنانه

هر کدام از ما در زندگی شاهد حرفهایی بودهایم که گاهی تعملبرانگیز است. یکی از این حرفها که در جوامع مردسالار بسیار شنیده میشود این است که فلان مرد، رفتارهای زنانه دارد. در بسیاری از موارد این گونه توصیف کردن یک شخص باعث دعوا و جنجال برزگی میشود. زیرا از نظر مردم جامعه کاری را زنانه انجام دادن یا کار کسی را زنانه توصیف کردن نهایت توهین و تحقیر آن شخص است. اما اگر کمی عمیقتر به این موضوع فکر کنیم خواهیم فهمید که بسیار خوب است که بعضی کارها به روش زنانه انجام شود.
زنان میتوانند تهدابگذار بسیاری از رفتارها در جامعه باشد. آموزش زنان و دختران به ما کمک خواهد کرد تا در آینده جامعهای سالمتر داشته باشیم و کودکان رفتارهای اجتماعی بهتری داشته باشند. هرچه که زنان کمسواد و در قید و بند باشد به همان اندازه، ما به زندگی اجتماعی و تربیت نسل آینده ضربه وارد خواهیم کرد.
زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل ميدهد. اما نقش آنها در توسعه و پيشرفت جوامع بسيار بيشتر است. زنان اولين آموزگاران كودكان هستند. تهداب شخصيت هر كودك در ساية مهرباني مادر شكل ميگيرد. كودك اولين آموزهها را از مادر فراميگيرد. دامان مادر اولين آموزشگاه براي كودك است كه علاوه بر مهر مادري اصول زندگي و رفتارهاي اجتماعي را در آن فراميگيرد. در خانواده و در ساية مادر است كه با خوب و بد زندگي آشنا ميشود. مادران هستند كه كودكان را قدمبهقدم در مراحل مختلف زندگي همراهي ميكنند. اگر بگوييم كه زنان در تهدابگذاري جامعه سهم بسيار زيادي دارد اضافه گويي نكردهايم. اين هم يك امر واضح است كه هرچه انديشۀ زنان و مادران بازتر و هر چه معلوماتشان از اصول فرهنگي و اجتماعي بيشتر باشد؛ بهتر ميتوانند در امر ترقي و تكامل جامعه نقش داشته باشند.
ذات زنانه ذات پاکسرشت و پاکپسند است. زنان به محیط اطراف خود بیش از مردان توجه دارند و نسبت به مردان ریزبینتر هستند. زنان جامعه میتوانند نقش مهمی در پاکیزگی محیط داشته باشند. برای اینکه بتوانیم شهروندان پاکیزه و علاقمند به پاکی شهر داشته باشیم یکی از مهمترین راهها آموزش زنان در این امر است تا در آینده نسلی علاقمند به محیط زیست پاک داشته باشیم.
محيط زيست و حفظِ آن از يكي امور مهم در جهان امروز است. توجه زنان به محيطزيست  نقش بسيار مهمي در فرهنگسازي و افزايش دانش جامعه ميتواند داشته باشد. زنان اگر به طور درست درباره محيطزيست و اهميت حفظ آن بدانند ميتوانند نسل آينده را براي درك اين امر كمك كنند. اين نقش زنان در آگاه كردن نسل آينده از چگونگي و چرايي حفظ محيطزيست بسيار برجسته و مهم است.
زنان و مادران ميتوانند با به كار بستن راهكارهاي ساده و مفيد هم به سلامت خانواده كمك كند و هم در حفظ محيطزيست سهيم باشند. از همه مهمتر اينكه رفتارهاي مادر روي فرزندان تأثير گذاشته و آنها به راحتي توسط مادر و به طور غير مستقيم آموزش ميبينند. مادر بهترين الگوي رفتاري براي كودكان خوردسال است. همانطور كه ميدانيم تهداب شخصيت كودك پيش از هفت سالگي شكل ميگيرد. مادران با تربيت درست كودكان ميتوانند سهم بزرگي در سلامت اجتماعي داشته باشند.
مادران با به كارگيري الگوهاي درست در مصرف آب؛ كه يكي از منابع مهم حياتي بشر است. جهان را از خطر كم آبي در امان نگهميدارد. مصرف درست آب سبب ميشود تا افراد بيشتري از اين نعمت خداداد استفاده كنند. يكي از مهمترين كارها استفادة درست از آب است. صرفهجويي در مصرف آب بسيار مهم است. به خصوص در كشوري مانند افغانستان كه كم شدن آب منابع زيرزميني به زودي مشكل بزرگي خواهد شد و دولت در اين راستا اقدام مفيدي ارايه نميكند. استفاده درست آب باعث ميشود كه خطر كمآبي به تعويق بيافتد. همچنان آلوده نكردن آبهاي روان، در كشور ما كه يك كشوري است كه مردمش اكثراً كشاورز است بسيار حياتي است. با آموزش خانوادهها، اين امر محقق ميشود كه ما درست مصرف را ياد بگيريم و به نسل آينده بياموزانيم. جهان با خطر كمآبي مواجه است پيش آنكه دير شود بايد اين كار را انجام دهيم.
همچنان استفاده نكردن از مواد آلايندهاي مانند حشرهكشها و ديگر سموم كه در خانه از آنها استفاده ميگردد باعث آلودگي هوا ميگردد. اين مواد علاوه بر آلودگي هوا باعث بعضي از بيماريها و حساسيتها در بين افراد خانواده ميگردد. حفظ و نگهداري درست از وسايل گرمازا هم بسيار مهم است. اين موارد و موارد ديگري از اين قبيل كه در خانه و اطراف آن رخ ميدهد. با كمي دقت ميتواند براي محيط آلودگي به بار نياورد يا آلودگي كمتري را ايجاد كند.
باز هم تأكيد بر اين است كه زنان در اين موارد ميتواند نقش مهمي داشته باشد. با آنكه در زمينه نقش زنان در حفاظت محيط زيست نظريات گوناگوني وجود دارد. اما همه بر اين باورند كه زنان به دليل زن بودن و تيپ خاص شخصيتي و اينكه تربيت كننده كودكان است نقش بهتري ميتواند در اين زمينه ايفا كند. اما در طول تاريخ  و در تمام نقاط جهان به توانايي و نقش زنان آنچنان كه شايسته و بايسته است نگريسته نشده است به همين دليل در حفظ محيطزيست هم نقش آنان كمرنگ بوده است. كه مي توان دلايل اين امر را مشكلاتي مانند عدم دستيابي به آموزش و آگاهيهاي لازم است كه علي رغم توانايي زيادي كه ميتوانند در اين زمينه داشته باشند؛ نقش سازندهاي تا به حال نداشتهاند.
زنان بايد اين توانشان را جدي بگيرند و درجهت بهبود اوضاع تلاش كنند. محيطزيست در خطر است و براي تضمين نگهداري آن براي نسلهاي بعد نقش زنان و مادران حياتي است. آنها با ايجاد توانايي در خودشان  و تغيير الگوهاي مصرف در خانه و خانواده و همچنان در سطح وسيعتر يعني اجتماع آينده نسل بشر را بهتر ترسيم خواهند كرد. همچنان ايجاد گارگاههاي آموزشي توسط دولت براي زنان و آگاهي آنان تلاش براي حفظ محيطزيست را هدفمندتر مي كند.
افزايش جمعيت هم تأثير به سزايي بر محيطزيست ميگذارد. با توجه به محدود بودن منابع افزايش جمعيت آثاري را درپي خواهد داشت. ازدياد جمعيت كه در كشورهاي فقير باعث افزايش مشكلات اجتماعي مثل فقر، بيماري، بيكاري و فساد ميگردد كه در اين زمينه يعني حفظ و تعادل جميعت نيز زنان نقش مهمي دارند. افزايش بيش از حد جمعيت باعث كاهش منابع آب، خاك و جنگلها ميشود و ميزان آلودگي محيطزيست و زبالهها را افزايش ميدهد.

دیدگاه شما