صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مدیریت وسایط نقلیه و ارتباط آن با ترافیک

-

 مدیریت وسایط نقلیه و ارتباط  آن با ترافیک

در مقاله که قبلا با عنوان ترانسپورتی شهر، چالشها و راه حلها در روزنامه افغانستان نشر شد، بطور مختصر از تآسیسات ترانسپورتی ذکر شد و اهمیت این تآسیسات در کاهش ترافیکی شرح داده شد که جریان ترافیکی را قادر است بطور سیال نگهدارد و یا به عبارت دیگر تراکم ترافیکی را کاهش بدهد اما تآسیسات ترانسپورتی به تنهای تضمین کننده کاهش ترافیک در سرکها نمی باشد.
در این مقاله به نکات اشاره میشود که از تآاسیسات ترافیکی بطور مناسب مدیریت و استفاده نمیشود و یا اینکه بطور کامل سوء استفاده میشود و با سوء استفاده یک تعداد اندک، خسارات بسیار بزرگ و سنگین به شهروندان ایجاد میگردد که معمولا از چشم ها پنها می ماند.
1: ارتباط مدیریت ترافیک و افزایش استندردهای زندگی شهری
مدیریت ترافیک با بلند رفتن معیارهای زندگی شهر ارتباط مستقیم دارد و مدیریت ترافیک سبب میشود که شهر وندان هزینههای زیادی را برای زنده ماندن تادیه نکند. مثلا وقتی یک شهروند به سبب یک حوادث ترافیکی از بین میرود، زیان بزرگ به جامعه است، جدا از اینکه جامعه برای آن شهروند هزینههای زیادی را تآمین کرده است، ممکن است این جامعه یکی از افراد کارآمد، شخص موثر و مفید خود را از دست بدهد، علاوه برآن هزینههای سنگین دیگر برای تداوی فرد حوادث دیده به مصرف برسد ، زمان  و وقت حوادث دیده را تلف نماید.
عدم مدیریت ترافیکی سبب میشود که هر شهروند روزانه ساعتها وقتش را در پشت راه بندانهای ترافیکی تلف کند، درحالیکه استفاده از وقت به قول مشهور «طلا» میباشد. عدم مدیریت درست ترافیک در شهر، سبب اتلاف ساعتها وقت محصلین، کارمندان نهادها ، شرکتها و ایجاد خستگی زیاد و حتی سبب فشارهای روحی برای شهروندان می شود که خود زمینه کاهش در آمد و هزینههای سنگین زندگی را افزایش میدهد.
عدم مدیریت صحیح ترافیکی سبب اخلال شدید در مسیرهای تداوی و صحت شهروندان میگردد. وجود آمبلانسهای نگران از راه بندی، اشخاص بیمار گیرمانده در راه بندان و فوت بیماران در مسیر راهها ، افزایش مصرف روغنیات و پرزه جات به وسایط نقلیه همگی بیان کننده خساره برای شهروندان است که بدون یک تحقیقی جامع، این خسارات به چشم نمیرسد ولی میلیونها افغانی هزینه برای مردم جامعه متحمل می سازد.
2-  ارتباط موانع روی سرکها با مدیریت ترافیکی شهری
بدون شک همه ای مردم میداند که سرکها و کوچهها به منظور عبور واسطه نقلیه و عابرین پیاده ساخته شده است . به عبارت دیگر دولت تلاش میکند که با ایجاد سرکهای معیاری برای شهروندان رفاه اجتماعی را افزیش بدهد، ولی در بعضی کشورها سوء استفاده از سرکها توسط یک تعداد ، نه اینکه باعث رفاه اجتماعی نمیشود بلکه در بسیار موارد نتیجه معکوس میدهد که به دلیل نکات ذیل رفاه اجتماعی را مختل ساخته است:
- وجود کراچیها در سرکها که روی بعضی کراچیها ارزش مال التجاره یک دکان بزرگ وجود دارد که حالت یک دست فروش فقیر را تداعی نمیکند.
- دستفروشان روی سرک که نقاط پررفت و آمد و در سر چهار راهها و تقاطعها را مکمل تصرف می نماید.
- وجود مال التجاره دکان داران روی پیاده روها که بطور کامل پیاده روها را تصرف نموده و عابرین مجبور است که از بین سرک ها با واسطه نقلیه باهم عبور و مرور نماید.
- وجود آشپزخانه های (اجاق های کباب پزی و مرغ بریانی ) رستورانتها در پیاده روها که فضای شهر را آلوده به دود، تولید زباله و کثافات کرده و مانع عابرین و اذیت و آزار می گردد.
- وجود راه پلههای دکانها و مارکیتها روی پیاده رو عمومی یکی دیگر از سوء استفاده از اموال عمومی میباشد که به نوبه خود سبب راه بندی و ایجاد خسارات به شهروندان می گردد.
- حفر چاه های آب در پیاده رو عمومی توسط صاحبان مارکیت و حفر و ساختن تشناب ها در پیاده روها توسط صاحبان دکانها و مارکیتها.
- ریختن مواد ساختمانی در روی سرکها و پیاده روها توسط صاحبان دکانها و مارکیتها.
- متوقف کردن وسایط نقلیه شخصی در پیاده روها و کنار سرکها.
تمام موارد فوق باعث میشود که مسیر سرکها برای عبور وسایط نقلیه به شدت خرد شده و سبب تراکم ترافیکی برای ساعتها گردد.
3-ارتباط چراغ های ترافیکی با کاهش راه بندان!
وجود چراغهای ترافیکی در چهار راهها ، تقاطعها و هر نقطه از سرکها که نیازمند به اشارات ترافیکی دارد، هم از لحاظ قانونی،عرفی و تاثر روحی برای رانندگان یک امر پسندیده برای رعایت جریان حرکت ترافیکی میباشد. البته در بعضی نقاط افسر پلیس ترافیک به منظور کنترول و نظارت از جریان حرکت ترافیک با وسایل لازم حاضر میباشد و یا اینکه جریات ترافیک را از راه دور توسط کامرهها کنترول میگردد، ولی در کاهش ترافیک به اندازه چراغهای فعال موثر نیست.
از طرف دیگر نبودن چراغهای فعال ترافیکی به نحوی بی نظمی،عدم جدی بودن در رعایت قوانین ترافیکی ویا ضعف مدیریت ترافیک را مفهوم می دهد.در این حالت رانندگان زیاد خود را برای رعایت قوانین ترافیکی معذب نمی سازد و یا اینکه با خلاف رفتاری نوع دهن کجی یا تمسخر به ضعف مدیریت ترافیکی را مرتکیب می شود.
4- ارتباط جریمه نقدی وسایط نقلیه با کاهش ترافیک
یکی از موثر ترین راه حل کاهش درجریان ترافیک، جریمه نقدی برای رانندگان در تخلف بالفعل در روی سرک میباشد که این تخلفات بیشتر سبب راه بندی و مانع حرکت وسایط نقلیه میشود. اما جریمه باید به نحوی باشد که باعث گلاویز، التماس رانندگان با افسر پلیس ترافیک و از طرف باعث تطمیع ،تهدید ، ضرب و شتم افسر پلیس ترافیک نشود، یا اینکه افسرپلیس ترافیک از خلاء موجود در نحوی جریمه نقدی وسایط نقلیه تلاش نکند که از مقام خود سوء استفاده کرده و به نحوی دست به فساد بزند.
در اکثر کشورها افسرپلیس ترافیکی صرف با یاد داشت شماره پلیت وسایط و صدور یک برگ جریمه و الصاق آن به وسایط نقلیه ، وسایط متخلف را جریمه می کند و این جریمه موثر ترین نوع جریمه برای کاهش جریان ترافیک و راه بندان طولانی می باشد.
در کشورهای که سیستم جریمه گرفتن پول نقد از راننده توسط پلیس ترافیک است، معمولا رانندگان از تادیه شدن جریمهها به حساب دولت بی باور است و نوع اخاذی میداند و علاقه مند نیست که جریمههای نقدی را تادیه کند و یا اینکه از خلاف رفتاری ترس داشته باشد و با تطمیع افسران پلیس با مصرف اندک پول برای تمام روز خلاف رفتاری میتواند.
در نتیجه بااین تذکر که شیوههای مدیریت ترافیکی به هیچ عنوان تنها موضوعات فوق الذکر نیست و پیچیدگیها و رفتارهای خاص به خود دارد ولی نکات فوق از عمده ترین و موثرترین نکات است که بالفعل مردم یک شهر با آنها مواجه میباشد.

دیدگاه شما