صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تذکره الکترونیکی؛ اهمیت و مزایا

-

 تذکره الکترونیکی؛ اهمیت و مزایا

تحقق دولت الکترونیک و انجام امور از طریق فناوریهای نوین، یکی از الزامات زندگی در جهان امروز و از پایههای بنیادی فراهم آوری سهولت در امور زندگی مردم است. حکومتهای که نتوانند از این مزیت استفاده کننده، مثل دهات دور افتاده از کلان شهر جهان کنونی است و نه تنها که نمی تواند خدمات شایسته و بایسته به مردمش ارایه کند، بلکه قادر به برقراری ارتباط با کلان شهر جهانی هم نیست و این دهکده برای سالهای سال از دورافتادگی، عقب افتادگی و محرومیت از مزایایی فناوری مدرن رنج خواهند برد.
افغانستان نیز تحقق حکومتداری الکترونیکی را از اولویت های کاری خویش میداند و گامهای را دراین راستا برداشته است. توزیع تذکره الکترونیکی یکی از عناصر کلیدی حکومتداری الکترونیک است که بنابرضرورتهای آنی و فوری مخصوصا تآمین امنیت، درصدر برنامههای حکومتداری الکترونیک قرار گرفته است.
اکنون که توزیع تذکره الکترونیک پس از سالها انتظار،عملا اغاز یافته و این روند در دسترس مردم افغانستان قرار گرفته است،در نوشته پیش اندکی به مزایای مختلف تذکره الکترونیک اشاره شده است. و اما نخست:
اهمیت الکترونیکی شدن اسناد هویتی
تذکره، سندی رسمی برای احراز و اثبات هویت اشخاص (حقیقی) در جامعه است و وجود تذکره معتبر و غیر قابل جعل، میتواند از رسوخ و نفوذ هویتهای جعلی که با اهداف مختلف و خطرناک، وارد یک جامعه میشود جلوگیری نماید.از انجای که که اسناد کاغذی هویتی به راحتی قابل جعل و در معرض انواع سو استفاده می باشد، نیاز به الکترونیکی شدن این اسناد به شدت مهم میباشد که ویژگیهای چون قابلیت حمل و نقل راحت، عدم امکان جعل، دریافت بیشترین معلومات درصورت نیاز درادارات قانونی از طریق آن،کمک به ادارات ذی ربط جهت ارایه خدمات دقیق به شهروندان و...را باخود داشته باشد.
طبق گفتههای مسئولین وزارت امور داخله، در تذکرههای جدید الکترونیکی یک سلسه معیارهای بین المللی از جمله کمک به سرشماری دقیق جمعیت، طرح ریزی برنامههای اقتصادی و همچنان در عرصه تآمین امنیت و حل اختلافات حقوقی شهروندان که از اهمیت خاص بر خوردار میباشد، درنظر گرفته شده است.
این سند هویت، دارائی ها، اسناد و سوابق، تحصیلات و ترفیعات، دست آوردها و حتی معلومات صحی اشخاص که در سیستم فرعی مربوطه از طرف نهادهای ذیربط ثبت میشوند را با هم ربط میدهند که به حکومت کمک می کنند تا درعرصههای مختلف به مردم خدمات لازم و مطلوب ارایه دهد.
مزایایی تذکره الکترونیک:
تذکره الکترونیکی،مزایایی متقابل برای مردم و حکومت دارد؛ مردم با داشتن تذکرههای موثق و قابل اعتماد، به خدماتی دسترسی خواهند داشت که تاحد زیادی حقوق و نیازهای شهروندان را مرفوع می سازد و حکومت نیز از طریق آن، بهتر و بیشتر قادر به تشخیص نیازها، برنامه ریزی و اجرا خواهد بود. اما به صورت مشخص به چند مورد از مزایایی برجسته تذکره الکترونیک یادآوری می شود:
الف- تآمین امنیت: هویتهای جعلی و امکان جعل دراسناد هویتی، مصونیت حقوقی، امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فیزیکی مردم را به شدت مختل ساخته است. نفوذ افراد و عناصر بیگانه در صفوف نیروهای امنیتی، غصب حقوق و دارایی مردم توسط زورمندان، ارتکاب فساد و فرار از کشور، استفاده از اسناد متعدد به منظور ارتکاب جرایم، فرار از چنگال قانون وعدالت با استفاده از اسنادهای متعدد جعلی،غصب املاک و داراییهای عامه و...بخشی از پیامدهای نبود اسناد هویتی معتبر و غیر قابل جعل است و تذکرههای الکترونیکی مانع جدی فرا راه موارد فوق به حساب میرود.
ب- انتخابات شفاف و سالم: انتخابات به عنوان یک فرایند ملی که نظریات، مطالبات و حقوق مردم را درحکومت داری باید به منصه عمل برساند، بخاطر نبود اسناد هویتی غیر قابل جعل، با مشکلات مختلف طی سالهای گذشته روبرو شد. جهت جلوگیری از تخطی ها، تقلب و هرمسآله دیگری که معارض با حقوق و اراده مردم درپروسه انتخابات میباشد، نیاز به تذکره الکترونیکی دارد.
ج- امنیت اقتصادی: حفظ حقوق، مصونیت وامنیت اقتصادی، داشتن تذکره الکترونیکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال: داشتن تذکره الکترونیک به ما کمک میکند که پول، ساحات تجارتی، زمینها و منابع که عایدات دارند به ضمانت و امانت بدهیم برای افراد، شرکتها و کمپنیها، چون همه چیز واضح و ثبت کامپیوتر میشود و مطمئن هستیم که سرمایه و داراییهای ما حفظ و مصوون می باشد.
د- مبارزه با فساد اداری: فساد اداری که امروزه کشورما را در استانه فلج کردن قرار داده است، تذکره الکترونیکی، بهتر،خوبتر و سریع تر میتواند به حکومت و مردم کمک کند تا با این پدیده مبارزه کند.مثلا اگر کسی پول رشوه بپردازد چون تذکره الکترونیک دارد، هویتش به راحتی افشا میشود. کسی توسط تذکره جعلی نمی تواند به عوض فرد دیگر وارد معاملات حقوقی، خرید و فروش زمین، خانه و دکان و انتقال پول شود و یا هیچ کس نمیتواند سند جعلی در مورد غصب ملکیت کس دیگر را به نفع خود بسازد، کسی نمیتواند اسناد تحصیلی جعلی بگیرد، کسی نمیتواند جواز جعلی تجارتی اخذ کند.
ه- کاهش جرایم جنایی: اعضای باندهای جنایی به راحتی با استفاده از سیمهای مختلف که با اسناد جعلی دریافت کرده اند ویا بدون اسناد گرفته اند، دست به آدم ربایی، سرقتهای مسلحانه، حمل غیر قانونی سلاح، مردم ازاری و... میزنند. ولی تذکره الکترونیک از توزیع هرنوع سیم کارتهای غیرقانونی مخابراتی جلوگیری میکند و افراد به شمول تروریستان، باندهای جنایت کار و سارقین دیگر نمیتوانند از آن برای انجام فعالیتهای تخریب کننده، اختطاف و سایر جرایم جنایی و جنگی کار گیرند.
و- دریافت خدمات دقیق و مطلوب: توزیع تذکره میزان نفوس کشور را به شکل درست، قابل اعتماد و دقیق تثبیت میکند واین امر برای حکومت زمینه تشخیص نیازمندیها، برنامه ریزی و تطبیق برنامه را برمبنایی دقیق نفوس کل کشور فراهم خواهد کرد.

دیدگاه شما