صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخـابات پیش‌رو؛ سرفصل تغـییر

-

انتخـابات پیش‌رو؛ سرفصل تغـییر

در کشورهای جهان اول و دوم که میزان شرکت کنندگان در انتخابات پایین است و گاهی حتی به پایینتر از ۶۰درصد نیز میرسد، نظام کشور شان ثابت است؛ اقتصاد مرفه دارند؛ سیاست دولت مشخص است؛ چرخ زندگی به روال عادی میچرخد؛ فقط استراتیژی جدید و رقابت میان احزاب سیاسی باعث کشاندن مردم پای صندوقهای رای میشود تا برای پیروزی تیم مورد نظر شان رآی دهند. با موفقیت هرکدام از تکتهای انتخاباتی سرنوشت مردم تغییر و دگرگونی عقبگرد نخواهد داشت؛ بلکه برنده هرکه باشد بهسوی پیشرفت میراند. در افغانستان، اما چنین نیست؛ ما باید در انتخابات شرکت کنیم تا نظام دلخواه مان را از نو بسازیم. باید در انتخابات شرکت کنیم؛ زیرا سرنوشت ما نامشخص است و فقط با حضور گسترده در انتخابات است که میتوانیم در تعیین سرنوشت خود سهیم شویم. شرکت مردم در روند ثبتنام رای دهندگان و پروسهی انتخابات نشان میدهد که چقدر مردم افغانستان در قبال سرنوشت، نظام و وطن شان احساس مسوولیت دارند؛ چون حضور مردم باعث تعیین ساختار نظام است بناً نظام کارا برای مردم آیندهی روشن ترسیم میکند و اینگونه در راستایی رشد، انکشاف و توسعهی پایدار در افغانستان گام برداشته خواهد شد. اگر احزاب سیاسی و نهادهای مدنی نسبت به ساختار فعلی دولت ناراضی اند و اپوزسیون تشکیل میدهند باید با شرکت در انتخابات و تشویق مردم در این روند، در میدان مبارزهی مدنی و انتخاباتی حاضر شوند تا نظام مورد شان با رای مردم ساخته شود. انتخابات آینده از یکسو بهخاطر تجدید وکلای پارلمان و تشکیل شورای ولسوالی مهم است و از سوی دیگر موفقیت این پروسه زمینه ساز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در سال آینده میباشد. حکومت این روزها برای مردم نوید حتمی میدهد تا انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار شود؛ مردم میتوانند انتخابات پارلمانی پیشرو را از آن جهت مهم شمرده به صورت گسترده در آن شرکت کنند که با موفقیت این پروسه و آغاز فعالیت پارلمان قانونی؛ نمایندگان ملت اهرم فشاریست از جانب ملت بر حکومت تا در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تآخیری در کار نباشد و دست دخالت افراد داخلی و خارجی از آن کوتاه شود. در چنین وضعیت است که ما گامی برای بهبودی در قالب دموکراسی برداشته ایم.
انتخابات یکی از اساسیترین شاخصهای نظام دموکراسی است، برای تحقق دموکراسی و تقویت یک نظام مردم سالار باید انتخابات برگزار شود و مردم از حق رای خود جهت تعیین سرنوشت استفاده کنند. همچنان که در شمارش آرا یک رآی برای کامیابی یک تیم یا فرد در انتخابات سرنوشتساز است؛ شرکت و سهمگیری مردم در انتخابات نیز به همان میزان در تعیین مسیر نظام آینده نقش بهسزایی دارد.
روند ثبت نام رای دهندگان برای شرکت در انتخابات امسال که قرار است در ماه میزان برگزار شود، از تاریخ ۲۵ حمل روز شنبه طور رسمی در سراسر افغانستان شروع شده است؛ اما طبق گزارش رسانهها در این روزهای ابتدایی حضور مردم کمرنگ مینماید. در انتخابات آیندهی مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی تنها کسانی حق رای خواهند داشت که در روند ثبت نام رای دهندگان مشخصات اصل شناسنامهی شان در لیست رای دهندگان درج شده باشد. کسانی که از این روند باقی بماند؛ حق رای ندارند. ارچند روزهای ابتدایی است و این روند در سه مرحله تا دونیم ماه آینده ادامه خواهد داشت، ولی اشتیاق مردم نسبت به انتخابات و شرکت در روند ثبت نام رای داهندگان را میشود از میزان حضور آنان در مراکز ثبت نام فهمید که چقدر در قبال سرنوشت خود و وطن خویش احساس مسوولیت میکنند.
انتخابات آینده از آنرو مهم مینماید که انتخابات شورای ولسوالی برای اولینبار و مجلس نمایندگان پس از سه سال تعلیق برگزار میشود. با درنظرداشت تصمیم هردو مجلس و صلاح دید کابینه نظر به وضعیت نابسامان موجود در نظام و مشکلهای سد راه کمیسیون مستقل انتخابات بود که نمایندگان دور گذشته زمان کاری شان توسط رییس جمهوری تمدید شد و همین اعضای مجلس که حضور شان بنیاد قانونی نداشت و با درنظرداشت مصالح ملی ابقا شده بود بر کابینهی آقای غنی رای دادند و بسیار قانوننامهها و لایحهها را تایید و یا رد کردند. مشکلهای که سد راه کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت تا کنون به صورت کامل حل نشده است و یکی از دلایل که مردم نسبت به انتخابات آینده تا هنوز کمتر روی خوش نشان داده است؛ شک و انتقاد بر ساختار کمیسیون مستقل انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات با جنجال های که صورت گرفت اعتبارش تقلیل یافت. اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات تا حدی بهوجود آمد و اینک با رهبری و پرسونل جدید انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی را برگزار میکند. با بررسی انگیزهی حضور و گمانههای موجود در میان مردم نسبت به سرنوشت انتخابات؛ درمییابیم که هنوز بعضی از مردم نسبت به انتخابات آینده خوش بین نیست اما خوشبختانه که چنین نخواهد بود. افکار عامه نیاز به مدیریت دارد و در این خلا، کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت در اعتماد سازی میان ملت و کمیسیونهای انتخاباتی از طریق تبلیغ و آگاهی دهی به صورت واضح و کارا نقش مهمی میتواند بازی کند. آنچه تا کنون علت حضور کمرنگ مردم در مراکز ثبتنام رای دهندگان، شمرده میشود؛ عدم آگاهی لازم نسبت به این پروسه است. در این مرحله کمیسیونهای انتخاباتی و دولت باید به آگاهیدهی بپردازد تا این روند مطابق با جدول زمانی به موفقیت سپری شود و از سوی دیگر از طریق فضاسازی برای جوانان و زنان اعتماد مردم را نسبت به سرنوشت انتخابات جلب کند. مسرت آور است وقتی میبینیم چهرههای جوان و دانشآموخته آمادهی مبارزه در انتخابات است و قصد دارد عنان مسوولیت جامعه را در دست بگیرد و با استفاده از درایت علمی و تخصصی شان در این وضعیت؛ امور جامعه را مدیریت کنند.
مردم نیز در این روند مسئول هستد و ملزم به شرکت در انتخابات هستند. تنها با حضور در انتخابات است که مردم میتوانند نمایندگان شایسته در قوهی مقننه بفرستند؛ جایی که سرنوشت کشور و نظام را قالببندی میکند. اگر این مجلس مطابق با خواست ملت و افراد شایسته‌‌ تشکیل شود که رای ملت بر آنان صلاحیت قانونی میدهد؛ بدون شک سرنوشت نظام به سوی بهبودی در حرکت است. نظارت جدی در امور حکومت و قانونگذاری سالم و کامل از دست نخبگانی ساخته است که مردم با رای شان در این مجلس میفرستند. پس چرا غفلت؟! نقش سازندهی حضور مردم در روند گزینش نمایندگان پارلمان و شورای ولسوالی باید با تمام اهمیت که دارد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته برای شان اعلام گردد. رسانهها باید در این امر مبادرت ورزند.
همچنان که گفته شد؛ انتخابات یکی از شاخصهای اساسی دموکراسی و نظام جمهوری است که در کل دنیا مردم هر چهار سال/ پنج سال/ سه سال، رییس جمهوری، نمایندگان پارلمان و... را از طریق شرکت در انتخابات با رای شان انتخاب میکنند. در قبال سرنوشت خویش احساس مسوولیت دارند و در ضمن از نظامی که برایش رای داده است، خواستهای شان را با جرات تمام پیشکش کرده توقع کار هم دارند. رای حق هر فرد واجد شرایط است و در استفاده از آن مختار است که با شرکت در انتخابات از آن استفاده میکند یا نه؛ اما شرکت ملت افغانستان در انتخابات نسبت به دیگر نقاط دنیا تفاوت دارد. آنگونه که آشکاراست؛ دموکراسی در افغانستان هنوز نوپا است و نظام کنونی نیاز به حمایت گستردهی مردم دارد تا ساختار آن کامل گردد. بنابراین هرقدر حضور مردم در انتخابات گسترده باشد؛ مشروعیت دولت بیشتر است. به هر میزان که در انتخابات شرکت میکنیم؛ به همان اندازه در راستای تطبیق قانون اساسی، تحکیم دموکراسی، تقویت نظام و حمایت از مردمسالاری گام برداشتهایم. دولتهای همکار و حامی افغانستان که برای دولت -سازی در افغانستان همکاری کرده اند نیز امیدوار خواهند شد که حمایت آنان از نظام موجود بیهوده نبوده و ملت افغانستان بر دولت-سازی شایق اند. دولت برخواسته از آرای مردم در پروسهی ملتسازی نیز کامیاب خواهد بود. حضور در انتخابات به معنای تبعیت از وجه مشترک مردم برای ساختن آینده نیز میباشد که بر وحدتیملی اثر مثبت دارد؛ چون نظم خاصی که انتخابات سراسری در افغانستان دارد، خود عامل تغییر وضعیت از گذشته به مقتضیات زمان حال است-همه برابری را در حق رای حس میکند و نتیجهی آن محسوس است. بنابراین مردم در روند ثبتنام رای دهندگان شرکت کنند تا حق حضور در انتخابات را داشته باشند و برای تغییر وضعیت موجود افراد کارا و نسل جوان ورزیده و دانشآموخته را در انتخابات پیشرو و سال آینده به موفقیت برسانند که راه تغییر از این طریق ممکن است. مردم برای تغییر و تحول مثبت در نظام و ساختن یک دولت مقتدر؛ باید نظام کنونی را تقویت کنند و یگانه راه آن حضور گسترده در انتخابات است.

دیدگاه شما