صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مزایای بیمه وسایط نقلیه ترانسپورتی (قسمت اول)

-

 مزایای بیمه وسایط نقلیه ترانسپورتی (قسمت اول)

در عصر فعلی تقریبا اکثریت مردم با کلمه «بیمه» آشنا هستند ولی شاید موارد کاربردی ، مزایا و ساحه استفاده از آن را کمتر درک کرده باشند.به عبارت دیگر ساحه استفاده از بیمه آنقدر وسیع است که  انسانها از بیمه نمودن اموال متعلق به خود شروع نموده و حتی عمر خود را هم بیمه می کنند.
اما یکی از موارد کاربردی بیمه در ساحه ترانسپورت ( حمل ونقل) می باشد.این ساحه در دو دهه اخیر توسعه چشم گیر داشته و شرکتهای بزرگ بیمه در جهان از مجرای بیمه نمودن وسایط حمل و نقل در قبال حوادث مختلف درآمد سالانه خوبی به دست می آورد. و از طرف دیگر برای استفاده کنندگان از بیمه نیز مزایای را به وجود آورده است.
در ساحه فعالیت ترانسپورتی، حوادث غیر قابل پیشبینی ترافیکی همیشه نگرانی عمیق برای صاحبان اموال، حمل کنندگان اموال ومسافر به وجود آورده است.هرچند که هر حوادث ترافیکی سبب ایجاد خساره پرهزینه و شدید که سبب خساره جانی گردد، نمی شود ولی گاهی حوادث ترافیکی آنقدر شدید است که  جبران خساره آن جدا از خساره مالی در بخش آسیب جسمانی، وقوع مرگ انسان وتادیه خون بها؛ برای راننده و شرکت ترانسپورتی  غیر ممکن می باشد.بنابراین داشتن معلومات از مزایا و ساحه بیمه در بخش حمل و نقل یک امر ضروری است و در این مقاله کوشش خواهد شد که فرازهای از نکات مهم بیمه وسایط ترانسپورتی ذیلا به تحریر آورده شود:
الف : بیمه وسایط نقلیه 
در افغانستان وقتی از بیمه وسایط نقلیه صحبت می شود، برای شنونده درک این موضوع که چطور ممکن است یک «واسطه نقلیه » را بیمه کنیم و چرا بیمه کنیم بسیار سنگین است. در ابتدای امر تصور اینگونه است که یک واسطه نقلیه به عنوان یک جسم فلزی که کمتر دچار سانحه میشود و یا اینکه اصلا دچار سانحه نشود، نیاز به بیمه ندارد. همین باور،پولی را که در قبال بیمه به مصرف رسیده شود، تقریبا یک پول مفت می داند که به شرکت های بیمه داده می شود. در حالکه در قبال مصرف این نوع پول، کسی که پول بیمه را تادیه می کند، هیچ بازدهی یا هیچ فایده ای از مصارف خود دریافت نمی کند.
جدا از این بحث که شرکتهای بیمه در مقابل تعهد که میکند،چگونه خدمات به مشتریان خود ارائه می نماید، ولی صرف بیمه نمودن وسایط نقلیه در مقابل بعضی حوادث در عصر جدید یک پدیده ای حتمی میباشد. در بسیار از کشورها، وسایط نقلیه ای که بیمه نداشته باشد، اجازه سیر و حرکت و کار کردن ندارد. بنابراین به مزایای بیمه واسطه نقلیه به چند نکته ذیل اشاره می شود.
1- مزایای بیمه برای راننده و شرکت حمل و نقل
در واقع بیمه عقدی است که بین بیمه کننده و بیمه شونده در حالات و موضوع بیمه به طور کتبی به امضاء می رسد و به موجب آن، بیمه کننده مقدار پول را به عنوان حق البیمه معین دریافت می کند و در مقابل تعهد میکند که در زمان تعیین شده در بیمه نامه مقدار پول یا سایر روشهای جبران خساره را برای بیمه شونده در مقابل خساره رسیده بر موضوع بیمه، تادیه نماید.
در امور حمل ونقل، رانندگان وسایط نقلیه و شرکتهای حمل و نقل که وسایط خود را بیمه میکند، بدین معنی است که یک مقدار «پول کافی» برای باز توانایی فعالیت واسطه خود ذخیره کرده است. به عبارت دیگر هرگاه واسطه نقلیه دچار حوادث ترافیکی شود، شرکت بیمه تمام خساره وارده را جبران میکند و پول را که شرکت بیمه تادیه می کند به مراتب چندین برابر پولی است که مالک واسطه نقلیه در زمان عقد بیمه به شرکت بیمه پرداخت کرده است.
یکی از شایعترین حوادث ترافیکی، تصادف وسایط نقلیه با اشخاص، اشیا و احشام  در روی جاده میباشد که تحت عنوان «شخص ثالث» معروف میباشد.هرگاه وسایط نقلیه در قبال شخص ثالث بیمه شده باشد،برای رانندگان کم بضاعت، داشتن بیمه شخص ثالث بسیار مفید می باشد.
در عصر حاضر در اکثر کشورها، وسایط نقلیه ای که بیمه شخص ثالث نداشته باشد، حق سیر و حرکت را ندارد. دلیل که کشور ها بیمه شخص ثالث را اجباری نموده است،کاهش منازعات، مصارف رسیدگی به دعوای حقوقی و جزایی چنین پروندها در محاکم و ایجاد سهولت برای تداوی و تآدیه خسارات وارده از طریق شرکت بیمه می باشد.
2- مزایای بیمه برای مسافر:
بیمه مسافرت و بیمه شخص ثالث دو مقوله کاملا جدا گانه می باشد که در فرازهای از بیمه شخص ثالث تشریح گردید. اما بیمه مسافر به اشخاص تعلق می گیرد که در داخل واسطه نقلیه منحیث مسافر قرارگرفته و یا به عبارت دیگر با آن واسطه نقلیه در حال سفر می باشد. وسایط نقلیه که در لیست دارندگان بیمه مسافرت است، به محض اینکه مسافر وارد واسطه نقلیه میشود تا اینکه از واسطه نقلیه خارج میگردد، تحت بیمه مسافرت قرارمیگیرد. در طول سفر هر حادثه ای که به مسافر و یا اموال مسافر وارد شود، شرکت بیمه مکلف به تادیه خساره وارده میباشد. بنابراین بیمه مسافرت برای مسافر حادثه دیده یک سهولت مفید است که کمتر برای مصارف تداوی و خساره های جانبی خود دچار مشکل میشود و از طرف دیگر مالکین وسایط نقلیه نیز از مشکلات رهایی می یابد.
3- مزایای بیمه برای بازماندگان حادثه دیده:
گاهی حوادث ترافیکی آنقدر شدید است که حادثه سبب فوت مسافر و یا شخص ثالث میگردد. در این حالت یک بحث که پیش می آید، تادیه خون بهای مسافرو یا شخص ثالث می باشد. پروندههای متعدد در محاکم وجود دارد که بازماندگان افراد حادثه دیده مدتها و حتی سالها آن را تعقیب میکند ولی بدلیل افلاس و یا ورشکستگی مالکین، رانندگان وسایط یا  شرکتهای حمل و نقل و یا فرار آنها از محل حادثه، قادر نمی شود که دردهای آنها التیام یابد و خون بهای نزدیکان خود را به دست آورد.
بنابراین درصورت که واسطه نقلیه بیمه داشته باشد، این منازعه نیز به سهولت حل میشود و بازماندگان اشخاص حادثه دیده، خسارت وارده را از شرکت بیمه دریافت میکند. به عبارت دیگر شرکت بیمه مکلف میشود که خساره وارده را تادیه کند. بنابراین وجود بیمه باعث میشود که مالکین شرکت های ترانسپورتی و رانندگان نیز کمتر دچار مشکلات حقوقی و آسیب های روانی گردد.

دیدگاه شما