صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرحِ هادی روستایی تضمین کننده‌ی توسعه پایدار درکشور

-

 طرحِ هادی روستایی تضمین کننده‌ی توسعه پایدار درکشور

در طرحِ هادی روستایی عوامل و فاکتورهای گوناگونِ انسانی ، طبیعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بصورت علمی تحقیق و بررسی میگردد تا طرحِ بدیل و جامع برای مدیریت بحرانها و موارد فوق بررسی شود. در تعریف طرحِ هادی روستایی میتوان گفت که» طرحِ هادی روستایی از جمله پروژه های ملی محسوب می شود که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود. این طرح می کوشد، ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آن و نحوه استفاده از زمین بمنظور های مختلف از قبیل مسکونی، تجاری، کشاورزی، تاسیساتی، نیازمندی های عمومی و .... بر اساس دید کارشناسی/تخصصی و با بهره گیری از فرهنگ بومی مورد طراحی و بهره برداری قرار گیرد».
امروز فرصت آن است که برای حل مشکلات مذکور، طرحِ مطالعات و تحقیقات روستایی در کشور برای حل و بدست آوردن راه حل های علمی ایجاد شود. طرح هادی روستاهای کشور میتواند به عنوان یک سند ملی و راهبردی برای نظام و سیاست کشور تلقی گردد. طرح هادی میتواند مسوولین اجرایی کشور را در موارد ذیل به آگاهیهای لازم مبتنی بر علم و خِرد راهنمایی کند. لذا برای تهیهی طرح هادی روستایی باید نکات ذیل در بررسی و تحقیقات در نظر گرفته شود»
1-تهیه پلان/ نقشه از وضع موجود روستاها(بررسی از وضع موجود فرهنگ، اقتصاد و سطح زندگی روستانشینان)
2- مطالعات بنیادی و پایهایی بمنظور تشخیص وضعیت روستاهای کشور
3- تحلیل و تدوین چشم انداز و دورنما برای روستاهای کشور
4- تعیین پروژههای بنیادی در بخشهای گوناگون روستا مبتنی بر ظرفیت و امکانات لازم در روستاها»
بعد از تهیه طرحِ هادی روستاهای افغانستان توسط تیم متخصصین میتوان آمار و ارقام واقعی از کیفیت زندگی ، سطح زندگی، میزان فقر و بیکاری ، ظرفیت های لازم اقتصادی در روستاها و غیره عوامل بدست آورد. این آمار و ارقام کمک میکند فرصتها و چالشهای پیشروی را درک کرد و نقاط بحرانساز در کشور در سالها و دهههای پیشروی آسیب شناسی نمود. برای حل نقاط آسیب پذیر راه حل های ساده و عملی را جهت اجراء روی دست گرفت. به همین دلیل اهداف طرحِ هادی روستایی در افغاستان میتواند دستاوردها و نتایج ذیل را برای روستاهای کشور به همراه داشته باشد»
1- ایجاد زمینه توسعه و عمرانِ روستاهای کشور از بُعد فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی
2- تامین عادلانه امکانات، ایجاد تسهیلات تولیدی و رفاهی، اجتماعی
3- تدابیر لازم برای بهبود مسکن و معیشت روستانشینان
4- ایجاد شبکهی منظم توزیع خدمات مبتنی بر نیازهای واقعی روستانشینان
5- هدایت وضعیت فیزیکی روستاها و جلوگیری از مرگ روستاهای کشور»
لذا تهیه طرحِ هادی روستایی نه تنها متعلق به هیچ دورهی دولتی/حکومتی نبوده بلکه به عنوان یک سند ملی و راهبردی برای دولت های بَعدی و نظام های دولتی/حکومتی  قابل اجراء میتواند باشد. این سند (طرحِ هادی روستایی) میتواند مسیر رشد و توسعه پایدار را درکشور مشخص نموده و مسوولین بخش را ملزوم به رعایت و تطبیق این اصول برای شکوفایی اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی کشور را هموار کند.
امروزه طرحِ هادی روستایی به عنوان مهمترین ابزار مدیریت توسعه پایدار ، تامین امنیت پایدار در کشور و روستاها درآمده است. به موازات اصلاحات و تغییرات مورد نیاز و زمانِ روستانشینان ، بهرهمندی از امکانات رفاهی ، رشد و ترقی فرصتهای کاری و تولیدی ، زراعت و امنیت بیشتر میگردد. همچنین تغییرات در وضعیت زندگی روستانشینان را متاثر خواسته و موجب علاقهمندی بیشتر آنها به زندگی روستایی و حمایت از دولت را افزایش میدهد. این عوامل میتواند از روند مهاجرتهای داخلی و خارجی مردم در قدم نخست جلوگیری نموده و تضمین کنندهی اقتصاد خودکفا، امنیت پایدار، توسعه پایدار را بستر سازی و تضمین کند.
برای حل مشکلات 80 درصدی از جمعیت کشور نیاز است که به قشر محروم و آسیبپذیر کشور که جمعیت انبوه آن در روستاهای کشور زندگی میکنند به این بخشِ عظیمِ جامعه توجه جدی صورت گیرد و بطرف تهیهی طرحِ هادی روستایی متناسب با ظرفیت ها و امکانات روستاهای هر ولایت تلاش و کوشش همه جانبهایی صورت گیرد. طرحِ هادی روستایی یکی از اقدامات مهم به عنوان یکی از اهداف بلند مدت و کوتاه مدت راهبردی دولت برای تضمین زندگی روستانشینان و مقابله با بحرانهایی ملی در کشور میتواند باشد.

کلیدواژه ها: طرح هادی روستایی، امنیت پایدار، توسعه پایدار، قشر محروم، روستاهای افغانستان

دیدگاه شما