صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابتکار افغانستان برای پیشرفت اقتصادی (سیر تاریخی نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان/ ریکا)

-

ابتکار افغانستان برای پیشرفت اقتصادی (سیر تاریخی نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان/ ریکا)

نشست اول
نخست لازم است که ذکر شود نشست همکاریهای اقتصادی منطقهای راجع به افغانستان (ریکا) از ابتکار افغانستان است که نخستین نشست آن در سال ۲۰۰۵ میلادی در شهر کابل برگزار شد؛ یعنی نخستین دور نشست همکاریهای اقتصادی منطقهای به عنوان آغاز همکاریهای جدید منطقهای به تاریخ دوشنبه ۵ دسامبر 2005 در شهر کابل برگزار گردید و در آن موضوعاتی زیر توافق شد:
1. اولويت برنامهریزی در عرصه انرژی برق و آب؛
2. مبارزه با مواد مخدر؛
3. ايجاد سهولت در زمينه حمل و نقل؛
4. ايجاد پروژههای اقتصادی مشترک ميان کشورهای منطقه که تمام اين کشورها بتوانند در کوتاه مدت از آن سود برند.
5. ايجاد يک گروه کاری با اشتراک نمايندگان دوازده کشور شرکت کننده در اين کنفرانس که نياز کشورهای منطقه به آب را مورد بررسی قرار داده و در زمينه تقويت انرژی برق در سطح کشورهای منطقه تلاش کنند.
نشست دوم
دومین نشست همکاریهای اقتصادی منطقهای به تاریخ عقرب 1385 برابر با 18 نوامبر 2006 میلادی در شهر دهلی جدید پایتخت هندوستان برگزار گردید. در این نشست افزون بر مقامات عالیرتبهای از شش کشور همسايه افغانستان و کشور ميزبان (هند)، نمايندگانی از کشورهای قرقيزستان، قزاقستان، ترکيه، امارات متحده عربی، هشت کشور صنعتی جهان، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و بانک توسعه آسيايی، در کنفرانس دهلی نو شرکت کردند که در آن مسائل زیر مورد بحث قرار گرفت:
1.  توسعه تجارت؛
2. توسعه حمل و نقل ترانزيتی؛
3. تأمین انرژی؛
4. کمک به رشد بخش کشاورزی؛
5. ويژه تشويق سرمایهگذاری خارجی در منطقه و افغانستان.
نشست سوم در سال 2009 در اسلامآباد پایتخت پاکستان و نشست چهارم در اواخر سال 2010 در استانبول برگزار شد.
نشست پنجم
پنجمین دور نشست «همکاریهای منطقهای اقتصادی برای افغانستان/ ریکا» ( (RECCA به تاریخهای 6 و 7 حمل 1391، مطابق 26 و 27 مارچ 2012 در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری دایر گردید. در این نشست مقامهای با صلاحیت دولتهای منطقه و وزرای خارجه بیشتر از 70 کشور و سازمان منطقهای و بینالمللی و نمایندههای سکتور خصوصی به شمول زنان فعال و تجارت پیشۀ افغانستان، جامعۀ مدنی، دانشمندان و کارشناسان کشورهای منطقه شرکت کردند که در این نشست هدفهای زیر مورد توافق قرار گرفت:
1. افغانستان به حیث پُل تجارتی و ترانزیتی میان کشورهای آسیای میانه، آُسیای جنوبی، شرق میانه، یوریشیا و شرق دور؛
2. فضای مطمئن بهمنظور سرمایهگذاریهای مشترک منطقهای؛
3. مساعد ساختن تـأمین و تحکیم روابط تجاری.
همچنین در این نشست بالای موضوعهای ذیل طرح گردید:
1. تمرکز کشورها بر دستیابی به توسعۀ اقتصادی از طریق ایجاد زیربناهای ترانسپورت و انرژی؛
2. توسعۀ منابع بشری از طریق ترویج تعلیمات و آموزشهای حرفهای؛ و
3. سرمایهگذاری، تجارت، ترانزیت و مدیریت سرحدات با توسعۀ همکاری میان ادارات و سازمانهای ذیربط ملی و بینالمللی و میان کشورها.
4. در این کنفرانس هر سه مسئلۀ فوق در سه گروپ کاری توسط مقامات ارشد دولتی، متخصصین و کارشناسان منطقهای و بینالمللی مورد بحث قرار خواهند گرفت و در نهایت نتایج بحث هر سه گروپ کاری در ختم کنفرانس برای اشتراک کنندگان ارائه خواهد شد.
در این نشست سه سند عمده ارائه شد که عبارتاند از:
1. گزارش ریکای چهارم: این گزارش پیشرفت و درجۀ رسیدگی به تعهدات ریکای گذشته (ریکای چهارم در استانبول) را تحت بررسی و ارزیابی قرار داده، چالشها و مشکلات در قبال همکاریهای اقتصادی منطقهای را تشخیص نموده و پیشنهادها عملی و مشخصی را برای رفع مشکلات متذکره ارائه خواهد کرد.
2. قطعنامۀ دوشنبه: سند نهایی ریکای پنجم، توافقات مشترک میان حکومت افغانستان، کشورهای همسایه، سرمایهگذاران، تاجران، اعضای جامعۀ مدنی و کشورهای تمویل کنندۀ بینالمللی و همتایان منطقهایشان را منعکس میسازد. این سند اصول اساسی، خطوط کلیدی و سیاستهای بزرگ را که متضمن توسعۀ همکاریهای منطقهای اقتصادی میان کشورهای همسایه و منطقه میگردند، برجسته میسازد.
3. پروژههای بزرگ منطقهای دارای اولویت برای افغانستان و کشورها و سازمانهای منطقهای: در مطابقت با اولویتهای تعیین شده در برنامههای ملی استراتژی انکشاف ملی افغانستان، در نظر است تا تعدادی از پروژههای عمدۀ اقتصادی که باعث توسعۀ تعاملات اقتصادی-اجتماعی و بهبود روابط تجارت و ترانزیت میان کشورهای منطقه میگردند، در این کنفرانس پیشکش گردند. همچنان، در نظر است تا در این کنفرانس، دولت افغانستان پیشنهادها مشخصی را بهمنظور برطرف سازی موانع و چالشهای موجود فرا راه همکاریهای اقتصادی منطقهای، به اشتراک کنندگان مطرح سازد.
در این نشست 17 طرح مورد تأیید قرار گفت که از جمله به توافق زیر میتوان اشاره کرد:
1. طرح موسوم به «كا سا 1000»؛
2.  احداث راههای منطقهای؛
3. خط انتقال برق و احداث لوله گاز.
نشست ششم
ششمین نشست کنفرانس اقتصادی منطقهای برای افغانستان (ریکا) در ماه سنبله 1394 با حضور هیئت ۳۰ کشور در سطح وزیران و ۴۰ سازمان بینالمللی در کابل برگزار شد. محورهای بحث این نشست در دو روز نخست مطرح  گردید  و روز سوم در مورد دیدگاههای مطرح شده گفتگو شد.
در این نشست مسائل زیر مورد بحث قرار گرفت:
1. تأکید بیشتر بالای مراحل تطبیقی پروژهها؛
2. ایجاد میکانیزمهای تعقیب و پیگیری پروژهها؛
3. ایجاد زمینۀ فرصتهای منطقهای که به اقتصاد و همگرایی بیشتر منطقهای کمک میکند.
علاوه بر این طرحهای زیر نیز توافق شد:
1. پروژههایی چون خط آهنی که از کاشغر چین آغاز و به قرغیزستان، تاجیکستان و افغانستان عبور کرده به ایران میرسد.
2. خط آهن سهجانبۀ تاجیکستان افغانستان و ترکمنستان؛
3. پروژۀ بندر چابهار؛
4. احیای راه تاریخی لاجورد که افغانستان را از مسیر ترکمنستان به بحیرۀ کسپین، آذربایجان، گرجستان و از آنجا به بحیرۀ سیاه و اروپا وصل میسازد، خواهند بود.
نشت هفتم
هفتمین نشست همکاریهای اقتصادی منطقهای راجع به افغانستان (ریکا) به تاریخ سهشنبه ۲۳ عقرب 1396 به مدت دو روز در شهر عشقآباد پایتخت ترکمنستان برگزار میشود. در این نشست نمایندگان ۴۴ کشور و ۳۸ سازمان بینالمللی شرکت میکنند. در این نشست، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در رأس هیئت بلندپایه اشتراک میکند.
محورهای مورد بحث در نشست هفتم:
1. ارزیابی پیشرفتهای صورت گرفته از ششمین نشست ریکا؛
2. بحث روی چالشها و موانع؛
3. نیازهای مالی و سرمایهگذاری در رابطه با پروژههای منطقهای دارای اولویت در عرصههای انرژی، شبکههای ترانسپورتی، تسهیل تجارت و ترانزیت، مخابرات و ارتباطات؛
4. تقویت روابط همکاری بین تاجران و سرمایهگذاران در سطح منطقه
5. اعزام کارگران؛
6. پروژههای دارای اولویت تسهیلات چندوجهی ترانسپورتی و لوجستیکی، توانمندسازی اقتصادی زنان؛
7. امضای توافقنامۀ «راه لاجورد».
دستآوردهای نشست ریکا زیاد است که به بعضی از آن ها اشاره می شود:
1. افتتاح پروژه انتقال گاز تاپی؛
2. آغاز کار اجرای پروژه کاسا یکهزار؛
3. تکمیل مطالعات امکانسنجی پروژه انتقال برق ترکمنستان، افغانستان، پاکستان؛
4. نهایی شدن متن موافقتنامه راه لاجورد و آمادۀ امضا؛
5. موافقتنامه چابهار؛
6. خط آهن آتامراد- امامنظر- آقینه؛
7. خط آهن خواف- هرات.

دیدگاه شما