صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عاشورا در خطر دوست و دشمن افراطی

-

عاشورا در خطر دوست و دشمن افراطی

در عنوان بالا، مصداق واژهي افراطي دو گروه است: يکي گروه هاي افراطي که در صدد حذف و کم رنگ کردن انديشه هاي عاشوراي هستند.  گروه دوم افراطي هاي هستند که دانسته و ندانسته با سخن و طرح انديشه هاي غير معقول و غيرمنطقي خويش عاشورا  را به انحراف و بيراهه ميبرند. هردو نگرش افراطي وسطحي نگر براي  مکتب عاشورا خطر و چالش جدي به شمار مي روند  و مردمان که در اين آيام  صاف و صادقانه فارغ از غرض و مرض، از اين آيام تجليل مي کنند و مي خواهند از آموزه هاي عاشورا درس وعبرت بياموزند، متفاوت مي انديشند ازکسان که اين ايام را فرصتي براي عقدهگشاييهاي مذهبي و نمايش تندرويهاي خودشان مي دانند. به  همين اساس مي توان گفت نگرش افراطي به عاشورا از ناحيه دوستان و دشمنان افراطي خسارت هاي زيان باري به انديشه ديني و مذهبي در پي داشته است.
اکنون که در آستانه ايام عزاداري و سوگواري دهه محرم قرار داريم، باکمال تآسف  با چالش هاي مختلف مواجه هستيم و مي طلبد که با در نظر داشت وضعيت کنوني و تهديدهاي امنيتي متوجه رفتارها وحرکت هاي  خود در دههي عاشورا،  به ويژه روزهاي تاسوعا و عاشورا باشيم. در اين ايام مي بايست حرکت ها و عملکردها محتاطانه، دقيق و عاقلانه صورت گيرد، تا از هر نوع حادثه اي  احتمالي که هزينههاي جبرانناپذير جاني و مالي در پي دارد جلوگيري شود و با حرکت هاي هوشمندانه و سنجيده اجازه ندهيم که گروه هاي افراطي با استفاده از  اين فرصت  به اختلافات و درگيري هاي مذهبي دامن بزنند و رويدادهاي هولناکي را خلق کنند، براي اينکه در کام اين بازي هاي خطرناک نيفتيم، بهجاست که انديشيده و عاقلانه به سراغ دههي محرمالحرام به ويژه روزهاي تاسوعا و عاشورا برويم.
خطر اول، دشمنان قسمخورده و تندرو است که از بيخ و بنياد با عاشورا و مراسم عاشورا مشکل دارد و درصدد برهم زدن و نابودي آن است. اين دسته افراد که بيشتر  مزدوران بيروني و ذهنهاي مسموم شده است، با تمام توان و نيرو در تلاش حذف وعدم برگزاري مراسم عاشورا هستند، حتي اگر به  قيمت کشته شدن انسان هاي بي گناه و جنايت هاي بي شمار منجر شود، اين گروه ها چنان مست و مفتون کشتن و خون ريختن است که هيچ چيز نمي تواند مانع جنايت و توحش وبربريت آن ها گردد، آن ها تلاش مي کنند با توجيه و فريب افکار عمومي به جنايت هاي خويش مشروعيت بخشند؛ بنابراين براي  جلوگيري از حملات تروريستي به اماکن مذهبي و مردم عزادار در ايام محرم  بخصوص روزهاي تاسوعا و عاشورا به مسايل امنيتي  توجه و دقت لازم صورت گيرد و اوضاع امنيتي و تهديدهاي که و جود دارد ايجاب مي کند که مردم عزادار با هماهنگي نيروهاي امنيتي با دقت تام و تمام، مراقب حرکت هاي مشکوک بوده و  حرکت هاي مشکوک را در اسرع وقت  با نيروهاي امنيتي شريک سازند. ايجاد مراکز بازرسي شديد نياز بسيار جدي منبرها و مساجد در دههي عاشورا است؛ البته يادآوري اين نکته به معناي به آشوب کشيدن اوضاع، بينظمي و ... نيست؛ بلکه حرکت اين کار مي بايست بسيار متواضعانه و درعينحال دقيق و سنجيده شده با همکاري نيروهاي امنيتي که در ساحه مستقر هستند صورت گيرد. از طرف ديگر مسئوليت داشتن دولت در دفاع از جان ومال مردم نبايد باعث بي تفاوتي مردم در قبال تهديدات امنيتي شوند، اوضاع آشفتهي کنوني و توان دولت در جهت مهار عملياتي تروريستي بر همه روشن است؛ بنابراين امنيت دههي عاشورا با بسيج مدبرانه مردمي در عينحال همگام و همنوا با دولت ممکن و ميسر است.
خطر دوم، حرکت هاي افراطي  تندروانه هستند که از ناحيه يک عده از کسان که مدعي پيروي ازنهضت عاشورا هستند صورت مي گيرند، اين عده  با رفتارهاي تندروانه و اعمال نارواي شان، عاشورا و مکتب عاشورا را از درون آسيب ميرساند. اين ها با رفتارها و حرکت هاي که هيچ سنخيت با عاشورا و مکتب عاشورا ندارد، بهانه را به دست دشمنان ملت افغانستان مي دهند تا به نفاق هاي مذهبي دامن بزنند و زمينه و بستري را براي فعاليت دشمنان مردم افغانستان فراهم سازند. اين سخن چقدر دقيق و بهجاست که ميگويند: «اگر ميخواهي چيزي را خراب کني، از آن بد دفاع کن». افراطيهاي که در داخل مکتب عاشورا تندروي ميکنند، دقيقاً همين کار را مينمايند. با نام امام حسين، همراه با رفتار تندروانه، مکتب امام حسين را ضربه مي زنند. اين افراد از احساسات و عواطف پاک جوانان سوء استفاده نموده و رفتارهاي نارواي را در اين ايام جنبه مذهبي مي دهند.  به راستي کشاندن جوانان در شب  به سرکهاي عمومي شهر، با بلندگوها و هياهو  و زنجيرزدن  با کارد و ريخته شدن خون  در سرکها و  اماکن عمومي، با روح مکتب عاشورا همخواني ندارد که هيچ، بلکه به اين مکتب آسيب هم ميرساند. اين افراد از عاشورا به عنوان ابزار  نمايش و قدرت نمايي استفاده مي کنند.
گشت وگذار دستههاي سينهزني در سرکهاي عمومي در شرايط فعلي نگران کننده است و اوضاع امنيتي کشور مي طلبد که از اين کار صرفنظر شود و اگر  احيانا صورت مي گيرد، بسيار محتاطانه در مسير مشخص، همگام و هماهنگ با نيروهاي امنيتي صورت گيرد.  سوگمندانه بايد گفت که معمولا تعداد از افراد سطحينگر  در ايام عاشورا با تحريک احساسات جوانان آنان را شب به سرکهاي عمومي کشانده با موتر و بلندگو و هياهو به نقاط مختلف شهر مي گرداند، اين کار گذشته از اينکه بسيار خطرناک است، آرامش مردم را نيز برهم زده باعث اذيت و آزارشان ميگردد. هياهوي شبانه در سرکهاي عمومي و برهم زدن آرامش شهروندان، نهتنها با روح عزاداري و عشق به امام حسين سازگار نيست، بلکه خدشهدار کردن مکتب عاشورا و سوءاستفاده از اين مکتب است. روح امام حسين هم از اين حرکتها و برهم زدن نظم و آرامش مردم آزرده ميشود.  بنابراين رسالت  پيروان امام حسين و نهضت عاشورا  اين است که مردم را با مکتب عاشورا آشنا  گرداند و معرفت عاشوراي را افزايش دهند؛ نه اينکه مردم را بيازاريم و از مکتب امام حسين دور بسازيم. عاشورا فرصتي براي همديگر پذيري، ايثار، آزادگي و همگرايي است، اگر رفتار ناعاقلانه و مردمآزار روز  هجده سنبله مردم را اذيت ميکند و به ستوه ميآورد، گشت وگذارها و هياهو در شبهاي عاشورا در سرکهاي عمومي نيز عين حکم را دارد. اگر حرکت هاي روز هجده سنبله در ذهن و ضمير مردم نفرت و بدبيني ايجاد ميکند، بلندگوها و هياهوي شبانه در شبهاي عاشورا آنهم در سرکهاي عمومي و در دور ترين نقاط شهر نيز چنين است. فرقي نميکند که زير نام و عنوان چه چيزي مردم اذيت ميشوند؛ مردمآزاري با هر نام و نشان که باشد، ناپسند و نادرست است. 
خوشبختانه چند سال مي شود که بانگ خون امام حسين(ع) ايجاد شده است و چقدر ارزشمند است که  در روز عاشورا  خون خويش را که ميتواند زندگي دهها مريض در حال مرگ را نجات دهد، به جاي ريختن بر روي سرک و زمين، با مراجعه به شفاخانه ها و بانگ خون امام حسين به بيماران نيازمند و بي بضاعت اهدا کنيم و با اين کار خويش ضمن کمک در جهت نهادينه سازي فرهنگ خون دهي به نيازمندان،  از اجر و ثواب معنوي نيز بهره مند شويم.
يادمان باشد که امام حسين و مکتب عاشورا، متعلق به مذهب و مردم خاص نيست، بلکه متعلق به همه آزاد انديشان و عدالت خواهان عالم هستند، همان گونه  که گاندي رهبر هندوستان امام حسين را الگوي مبارزاتي خويش مي خواند، هرکس که  به عدالت و آزادي عشق مي ورزد، امام حسين را متعلق به خويش مي پندارند، بنابراين تمام مسلمانان از هرفرقه اي اسلامي که باشند  متناسب با شناخت که از امام حسين و مکتب عاشورا دارند با امام حسين و مکتب عاشورا ارادت و پيوند برقرار مي کنند واز محرم و عاشورا براساس فهم و برداشت خويش تجليل وگرامي داشت به عمل مي آورند؛ بنابراين با الگو گيري ازآموزه هاي اخلاقي  امام حسين و يارانش، ضمن احترام به عقيده و باور ديگران در جهت وحدت و همگراي مردم افغانستان و تقويت ارزش هاي ديني و اخلاقي تلاش نماييم.

دیدگاه شما