صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استقلال افغانستان افتخار افغان ها

-

استقلال افغانستان افتخار افغان ها

بدون شک استقلال افغانستان براي همه ي اقوام باهم برادر و برابر اين مرز وبوم افتخار بسيار عظيم و بزرگ بوده و نمود غرور، غيرت و همت بلند آنان است. سالها است که از اين روز تاريخي توسط مردم عزتمند اين ديار گراميداشت به عمل آمده و تجليل مي شود. ولي مهم آن است که تجليل از اين افتخارات تاريخي باعث ايجاد حس مشترک، تاريخ مشترک، درک و درد مشترک گردد و همدلي و همسوي را در ميان اقوام ساکن در اين وطن به وجود بياورد؛ به گونه اي که همهي آنان اين افتخارات را از آن خود دانسته و نسبت به حفظ آن احساس مسؤليت نمايند. به عبارت ديگر به افغان بودن خويش افتخار نموده و احساس سربلندي کنند؛ ولي متاسفانه واقعيتهاي عيني در اين کشور نشاندهنده چنين امري نبوده و نيست. مردم اين سرزمين بيشتر گرفتار منازعه و درگيري، جنگ وخشونتي بوده است که نابودي و از بين رفتن شيرازه هاي زندگي اجتماعي و عقب ماندگي آنان را در پي داشته است و به جاي زندگي مسالمت آميز در کنار هم و تحمل و احترام متقابل به همديگر، به خونهم تشنه بوده اند. در حالي که اين امر کاملا روشن است که در صورت شکسته شدن ستونهاي دوستي و ديگر پذيري، تأکيد بر کينه ونفرت و مباح دانستن خون، مال و ناموس همديگر، فرو ريختن ديوارهاي زندگي در کنارهم را، همراه داشته و يأس و نا اميدي را نسبت به زندگي در جامعه به دنبال خواهد داشت. ما بايد با تمام وجود بپذيريم و احساس کنيم که رفاه و آسايش در اين جامعه و همچنين بدست آوردن علم ودانش، دسترسي افراد به عدالت و برخوردار شدن از آزاديهاي عمومي و ارزشهاي حقوق بشري، با جنگ و منازعه به دست نخواهد آمد و هرگز امنيت و ثبات تامين نخواهد شد. تاريخ بشر نيز گواه و شاهد اين مدعا است که دشمني افراد با همديگر و فقر آنان، بي سوادي و جهل و بي عدالتي هاي گوناگون ميان آنها باعث شعله ور شدن آتش خشم و سبب تحريک انتقام جويي افراد و گروهها گرديده است.
بنا براين، مسؤليت تاريخي اين عصر و نسل ايجاب مي نمايد که همهي ما بدنبال يک هدف مشترک گام برداشته و براي حفظ استقلال و تماميت ارضي اين سرزمين تلاش نمائيم و براي حاکم نمودن روحيه برادري و برابري ميان اقوام، از عوامل تفرقه و نفاق اجتناب نمائيم.
انحصار طلبي و انواع گوناگون تبعيض در حوزه هاي مختلف از جمله تبعيض سياسي و تبعيض در توزيع سرمايه هاي ملي، تبعيض در آموزش، تبعيض قومي و زباني، تبعيض دراستخدام و کار، تبعيض در دسترسي به عدالت، تبعيض در احترام به عقايد و باور ها و تبعيض در کرامت انسانها، هريک فوق العاده مخرب بوده و اميد به زندگي را در اين جامعه به يأس تبديل مي کند و آتش انتقام را شعله ور تر مي سازد و مردم را در جنگ هاي خانمانسوز داخلي گرفتار مي نمايد. ما باورمند هستيم که با وجود افتخارات تاريخي مشترک و به لحاظ درد، درک و حس مشترک انساني و بشري و اهداف و منافع مشترک اجتماعي، مي توانيم در کنارهم زندگي مسالمت آميز داشته باشيم و براي تامين امنيت و ثبات در جامعه مسؤليت خويش را ادا نماييم، در اين ارتباط رسانه ها نيز براي تبليغ و ترويج صلح و ثبات و فرهنگ هم پذيري و صلح آميز، مهمترين رسالت را به دوش دارند و بايد بيش از همه عصرها و دورهها، گامهاي مؤثري را براي تحقق اين آرمان بزرگ برداشته و مسوليت خويش را در قبال آن انجام دهند. بايد اميدوار باشيم که تجليل از افتخارات تاريخي نتيجه بخش بوده و ما را به دريافت راههاي ايجاد همدلي و انجام درست مسوليت هاي ملي، در ارتباط با ايجاد يک جامعه متحد، مترقي و مرفه، کمک نمايد. لذا همه ي ما موظف هستيم که بر اساس واقعيت هاي اجتماعي خويش حرکت نمائيم و مشترکات خود را درک کنيم و به مشترکات خويش بيشتر اهميت دهيم و تلاش کنيم تا از تأکيد و تمرکز روي تفاوت ها پرهيز نمائيم. در اين صورت است که مي توانيم زود تر به امنيت و ثبات و قطع خصومت ها دست يابيم و آتش خانمانسوز جنگ را مهار نمائيم. چنانچه از گذشتهها عبرت نگيريم و مدام مشترکات خويش را ناديده بگيريم از جمله پيامدهاي منفي آن، اين خواهد بود که هميشه درگير برخورد هاي خونين و ويرانگر باشيم. ما همه انسان بوده و همه از افغانستانيم، تکيه روي اين محور معقول و فراگير و نهادينه سازي آن در فرهنگ ملي، بهترين و مؤثر ترين رويه براي دست يابي به امنيت و ثبات است. تاکيد بر معيار انسانيت و ارزشهاي ذاتي حقوق بشري مي تواند يک عامل مهم در ايجاد وحدت ملي در افغانستان تلقي گردد. نگاه انساني و بشري در جامعه نسبت به اقوام، مهمترين و نخستين اثرش رفع تبعيض و از بين بردن تفاوت هاي ناروا و نابجا و رفتن بسوي عدالت اجتماعي است که آرزوي ديرينه مردم اين سرزمين بوده و خواست هميشگي آنان است. پس نتيجه اين که افغانستان خانه مشترک همه ي افغانها است و همه بايد از امتيازات و فرصتهاي برابر بهره مند باشند. هيچ قومي نسبت به قوم ديگر برتر و يا کمتر نيست. اعتقادات و باورهاي ديني و مذهبي همه ي افراد در جامعه قابل احترام است. استقلال افغانستان نيز افتخار همه ي افغانها است.

دیدگاه شما