صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

باخروج کامل نيروهاي ايالات متحده امريکا از افغانستان، چه اتفاقي خواهد افتاد؟

-

باخروج کامل نيروهاي ايالات متحده امريکا از افغانستان، چه اتفاقي خواهد افتاد؟

جنگ افغانستان يکي از برزگترين و طولانيترين جنگهاي ايالات متحده امريکاست که با گذشت  13   سال هنوزهم پايانش به اين زوديها متصور نيست. اين جنگ حدوداً جان، 2400 سرباز امريکايي را گرفته، بيشتر از 700 ميليارد دالر هزينه برداشته است. ولي با اين حال سخن از «برنده شدن» کمتر به گوش ميرسد. گويا هدف ايالات متحده امريکا بيشتر به حفظ وضعيت»بازنده نشدن» در جنگ افغانستان باشد. گروه طالبان بطور مدوام و منظم پايتخت افغانستان (کابل) و مراکز ساير ولايات را مورد هجوم قرار ميدهند.
اکنون، تقريباً به نيمي از ولسواليهاي کشور حضور دارند و هواداران دولت اسلامي (داعش) شديداً بالاي مناطق کوهستاني ولايتهاي شرقي متمرکز گرديده اند. در اينجا ديگر از محبوبيت مأموريت سربازان امريکايي کاسته شده و ناخوشايند مينمايد. علت دلسردي و ناخوشايند بودن مأموريت سربازان امريکايي در افغانستان، بن بست جنگ  و در عين حال به درازا کشيده شدن آن، است. از سوي ديگر آمار و ارقام تلفات و زخميان افراد غير نظامي ناشي از حملات هوايي نيروهاي ائتلاف و ناتو در سال گذشته 600 تن نفر افزايش يافته است، اما آمار و ارقام تلفات نيروهاي نظامي افغانستان در سال 2016، براساس گزارش سيگار و سرمفتش خاص امريکا در مورد باسازي افغانستان، 35 درصد افزايش يافته و به مرز 6800 تن رسيده است.
جنگها دائمي، سخت و خانمانسوز، زمينههاي فرار هزاران جوان افغان را به خارج کشور و پيوستن به گروههاي شبه نظامي و مخالفان، را فراهمآوردهاست. فاصله ميان مردم و حکومت خطر جدي است. نارضايتي مردم از دولت و احياي رقابتهاي قومي کشور را بهسوي وضعيت هرج و مرج (بي ثباتي سياسي) و حتي بدتر از آن سوق خواهد داد. اغلب قدرتهاي منطقهاي؛ چون؛ ايران، پاکستان و روسيه، با هزينه و مصارف ايالات متحده امريکا به اهداف و منافع استراتژيک را پيشبرده و باهم نزديک ميشوند. طوريکه بارها و بارها مقامات قدرتهاي منطقهاي ازجمله مقام ارشد ايران گفته اند: «مابايد از آمريکا تشکر کنيم، چون آمريکاييها در عراق و افغانستان به ما خدمات مجاني ارايه ميدارند». شايد مسائلي يادشده، باعث شده است که رييس جمهور ترامپ مسئوليت بازنگري سياست جنگي کاخ سفيد (امريکا) در قبال جنگ افغانستان را به جيم ماتيس وزير دفاع امريکا و جنرال آچ. آر ماک ماستر داده است.
ايالات متحده امريکا در سال 2011 صدهزار سرباز در افغانستان داشت. در حال حاضر اين رقم اما به 8800 سرباز تقليل يافته است. بحث افزايش دوباره نيروهاي امريکايي در افغانستان، از زمان رويکار آمدن اداره رياست جمهوري ترامپ، بويژه پس از اظهار نظر مشاور امنيت ملي رييس جمهور مبني بر افزايش نيروهاي امريکاي و تعهد حضور آنان براي چندين سال بطور فزاينده مطرح گرديدهاست، ولي از آنجايي جنگ در افغانستان خاتمه نيافته و ادامه آن ممکن سوالهاي را در اذهان بسياري از شهروندان امريکايي در مورد حضور نيروهاي امريکا در افغانستان خلق نموده و ميخواهند، بدانند که چرا تا هنوز دولتها اصرار به افزايش سربازانش در افغانستان دارد؟
با اين حال، دفتر «پست کابل» از سخنگوي طالبان، سياستمداران ولايتي، پرسونل امريکايي، کارمند بخش مطبوعاتي ايالات متحده امريکا گرفته تا راننده تاکسي خواسته تا به اين سوال (باخروج کامل نيروهاي ايالات متحده امريکا از افغانستان، چه اتفاقي خواهد افتاد)؟ پاسخ دهند.
کاپيتان ويليام سلوين سخنگوي نيروهاي دريايي ايالات متحده امريکا در افغانستان در جواب اين پرسش اظهار داشت که: اگر نيروهاي ايالات متحده امريکا و ناتو افغانستان را ترک کنند، زمينه سلطه 20 سازمان تروريستي فعال مستقر در افغانستان و پاکستان فراهم آمده، افغانستان و منطقه دستخوش افراطگرايي و خشونت خواهد گرديد. گروهاي تروريستي جهان نسبت به هرجايي ديگر از جهان به افغانستان متمرکز گرديدهاند. اين گروها به دنبال  اهداف؛ چون: بيثباتي افغانستان و سازماندهي حملات عليه ايالات متحده امريکا در غرب و همچنين نابودي دولت مشروع افغانستان که براي برقراري صلح و ثبات در کشور تلاش ميورزند، ميباشند.
ذيبح الله مجاهد سخنگوي طالبان  در پاسخ به پرسش فوق اظهار داشت که: اگر امريکاييها از افغانستان عقبنشيني نموده و به اشغال افغانستان پايان دهند، اين امر موجب نجات افغانها و امريکا خواهد شد. بيرون شدن کامل نيروهاي امريکايي از افغانستان باعث جلوگيري از بههدر رفتن نيروهاي انساني و منابع اقتصادي و پايان طولانيترين جنگ امريکا در تاريخ امريکا، و کاهش اعتبار امريکا در سطح جهاني خواهد شد. از سوي ديگر، اين امر به معناي نجات براي ما افغانها نيز خواهد بود؛ احتمالاً جنگ در اينجا پايان يابد و با پايان جنگ افغانها متحد شده، يک دولت صحيح و مشروع اسلامي ايجاد مينمايند. بنابراين، اگر اشغال امريکا پايان يابد، مشکل بين ملت و دولت افغانستان نيز به پايان ميرسد.
داود مراديان رييس انستيتوت مطالعات استراتژيک افغانستان  نيز در  همين زمينه اظهار داشت: خروج نيرويهاي امريکا از افغانستان منجر به تجزيه کشور همانند: سومالي به دو حصهاي «سومالي» و «سوماليالند» خواهد شد. قسمتهاي اصلي پشتون نشين به مناقط سابق و مرکزي، شمال و غرب متصل خواهند شد. اين سناريوي است که پاکستان را به عمق استراتژيکش يعني طرح ايجاد «وزيرستان برزگ» از مناطق مرزي پشتون تحت کنترول پاکستان و افغانستان تشکيل شود، نزديک خواهد نمود. روسيه سلطه و سلطنت خود را نسبت به کشورهاي آسياي مرکزي تثبيت خواهد کرد. هرچند واضح است بازيگران سياسي افغان و منطقهاي توانايي مديريت اين سناريو را نداشته و مديريت نميتوانند، در نتيجه بوجود آمدن «وزيرستان» منطقه مرکزي پشتون نشين به يک خلافت اسلامي از نوع سني و پشتون بازگردانده ميشود که در آنجا حملات عليه کشورهاي غربي ميتواند راهاندازي شود.
هاشمينژاد تحليلگر مسائل سياسي، نويسنده و پژوهشگر در جواب به پرسش فوق اظهار داشت که:
افغانستان بهطور کامل به کمکهاي خارجي وابسته است. اگر ايالات متحده امريکا از کشور بيرون شود، دولت سقوط خواهد کرد و درگيريهاي داخلي ميان گروههاي فعال سياسي و نظامي بوجوده آمده، تمام دستآوردها و مؤفقيتهاي بدست آمده پس از سال 2001 از ميان خواهد رفت.
حميدالله توخي تحليلگر مسائل سياسي، نويسنده و پژوهشگر نيز اينگونه پاسخ داد که:
حضور نظامي ايالات متحده امريکا در افغانستان موجب حمايت تمام دشمنان منطقهاي افغانستان، چون: روسيه، ايران، پاکستان و آسياي مرکزي، از طالبان گرديده و تاحال اين حمايت و پشتيبانيها ادامه دارد. ما نميخواهيم که ايالات متحده امريکا براي هميشه و ابد الآباد در افغانستان حضور داشته باشند و از ما دفاع نمايند، بلکه ميخواهيم که خروج نيروهاي ايالات متحده از امريکا از افغانستان، به نحوي مسئولانه و بدون هيچگونه صدمهاي به افغانستان و امريکا اتفاق بيافتد. خروج شتابزده، عجولانه و بدون برنامه به معناي شکست 100 درصدي امريکا  نه تنها در افغانستان بلکه شکست اين کشور در سطح جهاني است. چون پس از آن امريکا مجبور به پايان دادن مأموريتها نظامي خود در سراسر جهان خواهد شد. چنانچه اتحاد جماهير شوري سابق پس از خروج نيروهايش از افغانستان، نه تنها در افغانستان بلکه در صحنه جهاني شکست خورد، که اين شکست منجر به فروپاشي آن شد.
احمدشاه 57 ساله راننده تاکسي در پاسخ به سوال فوق اظهار داشت که
اگر ترامپ تصميم بگيرد که نيروهايش را از افغانستان بيرون بکشد، احتمال شکل گيري سناريوي جنگ داخلي رهبران سياسي که مورد حمايت و پشتيباني کشورهاي همسايه قرار دارند بعيد نخواهد بود. در اين صورت اين يک فاجعه هم براي ما و هم براي ايالات متحده خواهد بود. ترک  جنگ بدون پيروزي قطعاً به معناي باخت بوده و به وجه و اعتبار امريکا در سطح جهاني لطمه وارد مينمايد.
بااين حال، براساس گزارشهاي تأييد نشده به نقل از اداره سر متفتش ايالات متحده امريکا (سيگار) در افغانستان گفته شده است که: «طالبان 40 درصد از تمام ولسوالي افغانستان را تحت کنترول خويش در آوردهاند».

دیدگاه شما