صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت های امروز روزنامه نگاری !

-

ضرورت های امروز روزنامه نگاری !

روز نامه نگاري شايد يکي از بي واسطه ترين ابزار مواجهه بخشي از انسان ها با هم ديگر  باشد که بربنياد منطق گفتگو از زواياي افکار، ايده ها، رنج ها و شاديها، نقايص و کاستيها، اميدها و آرزوها و عواطف و احساسات هم ديگر مطلع مي شوند. روزنامه مخاطبان خودرا بصورت واقعي در يک مواجهه عيني و قابل تجربه قرار ميدهد.  متنها و مفاهيم خلق شده در روزنامه، گويايي و صراحت کم نظيري در انتقال واگويههاي دروني اشخاص و مخاطبين خود از خود به بروز و ظهور رسانده و اصلي ترين پيامهاي خود را در معرض قضاوت  و داوري مخاطبان قرار مي دهد. و... بنابرچنين فهمي از جايگاه و موقعيت روزنامه و روزنامه نگاري، ضروتها و مرجحات وجود  دارد که وضعيتهاي تاريخي و اجتماعي امروز براي ما تعيين ميکند.  ازهمين روي به نظر ميرسد که روزنامه هاي امروز به بازگويي نوع از دغدغه هاي انساني و شهروندي انسان افغانستاني بپردازد که از ترجيحات لازم...برخوردار باشد. مرجحات که در پي مي آيد هرچند داراي اهميت اساسي است ولي جهت گذاري و رويکردهاي معين و تحديد شده  تبييني و توصيفي  پديده ها و مساله هاي روزنامه نگاري امروز خاهد بود.
جامعه
دغدغه و دلواپسي هاي اجتماعي شايد از بزرگترين و اساسي ترين پديده هاي حيات بشري است که ذهن و ضمير انسان را هميشه درگير بسامان کردن چنين نابسامانيها نموده و شهروندان را وا ميدارد تا شيرازه هاي حيات جمعي شان را استحکام بخشيده و دلالت هاي زندگي جمعي شان را روشن  و مدلل سازد. افغانستان اما؛ از آن جاي که بنيان هاي حيات جمعي شان بصورت واقعي از هم فرو پاشيده و آخرين پيوندهاي اجتماعي شان دچار آسيب هاي جدي و طاقت سوز گرديده است، ضرورت داد که روزنامه نگاران امروز در پي شناسايي پارههاي اجتماعي کشور برآمده و متن هاي خلق شده در صفحات روزنامه را در جهت التيام معقول و منطقي زخمهاي پيکره بير مق جامعه خويش عيار و صورت بندي نمايد.
اعتماد اجتماعي، وفاداري هاي ملّي، اخلاق و سنت هاي نيکوي اجتماعي، ميزان و علل جرايم، کجروي ها و انحرافات اجتماعي، اعتياد، قاچاق و جرايم جنسي و جنسيتي، فقر و رابطه آن با ايجاد جرم و ناهنجاري هاي اجتماعي، تنفر و نابردباري هاي قومي و مذهبي، کار و تلاش، صداقت و درستي، انصاف و رواداري، ارزش هاي ملي و... مسايلي است که ضرورت است روزنامه نگار امروز به تحليل و ارزيابي آن بپردازد. بديهي است که تنها پرداختن به اين مسائل، رسالت روزنامه نگار امروز نخواهد بود بلکه جهت دهي به روند احياء حيات جمعي و بساما ن کردن نابساماني هاي جمعي، رسالت خطيرتر و اساسي تر روزنامه نگار امروز است که متنها و خلاقيتهاي شان را صادقانه و شجاعانه به سمت اهداف انساني هدايت نمايد.
سياست و امنيت
سياست و سياست ورزي هرچند در درجه دوم اهميت از منظر تودههاي مردم دسته بندي ميشود ولي سياست و قدرت مقوله اي است که  بسياري از جنبههاي حيات اجتماعي را تحت تاثير قرار داده و زندگي شهروندان بصورت مستقيم تحت تاثير آن قرار ميگيرد. صلح و امنيت، توسعه و مدنيت، حکومت و مديريت و آسايش و رفاه مردم بستگي به نوع سياست ورزي دارد که مدايران سياسي کشور در پيش ميگيرد. برهمين اساس فهم سياست ورزي هاي حاکميت و شرکاء بين المللي کشور ضروري ترين نياز است که در سطوح متفاوت مورد بررسي و تحليل قرار بگيرد. تحليل و تبيين پاليسيها و استراتژي هاي سياسي حکومت، پاليسي و استراتژي سياسي کشورهاي منطقه، پاليسي و استراتژي هاي سياسي قدرت هاي بين المللي، تاکتيک ها و تحليل وضعيت موجود، از ضررتهاي اصلي روزنامه نگاري امروز مي باشد که بايد بصورت عميقتر مورد توجه قرار بگيرد. روزنامه ها نبايد تنها به تحليل وضعيت اکتفا نموده و از بررسيهاي عميق تر و تحليل بنياديتر پاليسي هاي استراتژيک سياسي سر باز زند.
هم راستا با سياست، مقوله امنيت نيز از ضرورتهاي  عصري روزنامه نگار ي است که بصورت مبسوط و عميق مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و به نيازهاي جستجو گرانه مخاطبين شان پاسخ دهد. پرداختن به موضوعات چون؛ پاليسي هاي امنيتي حکومت افغانستان، سياست هاي امنيتي کشورهاي منطقه در مورد افغانستان، پاليسي هاي استراتژيک امنيتي قدرت هاي بين المللي موثر بر امنيت کشور، تحليل وضعيت فعلي امنيت و راه هاي تامين آن ضرورت هاي روزنامه نگاري امروز ما است که بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد.
اقتصاد و توسعه
توسعه و اقتصاد نيز از پُراهميت ترين فاکتورهاي حيات اجتماعي بسياري از جوامع بشري و بخصوص کشور ما است که مسئوليت روزنامه نگاري در اين عصر را سنگين و سنگين تر مي نمايد. اصولا يکي از تاثير گذارترين عوامل که گسستگي اجتماعي کشور مارا موجب گرديد  انحصاري نمودن امتيازات اقتصادي، خانوادگي کردن فرصت هاي توسعه اي و تبعيض آميز نمودن فرصت هاي کاري و شغلي است که تاهنوز ادامه داشته و زمينه هاي ستم و تبعشض و در نتيجه نا آرامي هاي اجتماعي را موجب شده است. براين اساس ضروت است که مباحث جدي چون؛ رفاه و توسعه، فقر و بيکاري، بيعدالتي و تبعيض، توسعه نامتوارن، نظام تبعيض آميز توزيع بودجه ملّي، ايجاد زير ساخت هاي توسعه اي از نيازهاي جدي روزنا مه نگار امروز است که بصورت واقعي و تحليلي مورد توجه و تحليل قرار بگيرد.

تفکر و انديشه
جايگاه تفکر و انديشه در پروسه هاي روزنامه نگاري امروز افغانستان خالي و از غايبان عمده آن محسوب ميشود. هرچند موضوعات انديشگي و تفکر ورزانه مقوله بسيار تخصصي و داراي مخاطبان خاص ميباشد ولي ترويج و عمومي سازي موضوعات فکري مورد ضرورت از نيازهاي اساسي رونامه نگاري امروز ميباشد که بايد مورد توجه جدي واقع شود. تجدد گرايي و نوانديشي ديني در عرصه هاي فقه و حقوق، حکومت و سياست، زن و خانواده، تعميق تفکرات فلسفي، ديني و اجتماعي اصلاح گرايانه، استحکام بنيادهاي تفکر و انديشه هاي صلح مدارانه و مسالمت جويانه برخي از موضوعات است که ضروت طرح آن با ادبيات روزنامه اي لازم و ضروي مي باشد.
حقوق بشر
حقوق بشر شايد از مهم ترين دست آورد هاي بشري است که زمينه صلح، توسعه، رفا و خود اراديت شهروندان جامعه بين المللي و شهروندان بسياري از کشورها را تامين نموده و جوامع زيادي را در مسير اهداف انساني هدايت نموده است. در کشور ما نيز ترويج مفاهيم حقوق بشري و تبيين منطق استدلالي آن ضرورت اجتناب نا پذير مي باشد، که تنها از اين رهگذر به پديده هاي صلح، رفاه و زندگي مسالمت جويانه مي توان دست يافت. تاکيد برار زش هاي حقوق بشري، تقريب کشور با ارزش هاي حقوق بشري، نهادينه کردن ارزش هاي حقوق بشري، تاکيد بر اجراء حقوق بشر و وادار کردن دولت بررعايت آن، تامين آزادي هاي بيان، عقيده، اجتماعات  تظاهرات و رعايت حقوق زن و خانواده موضوعات است که ضروت است با تحليل هاي عميق و استدلال پذير علمي و حقوقي مورد توجه روزنامه نگاري امروز قرار بگيرد.
زن و خانواده
تبيين موقعيت هاي طبيعي زن و مرد در خانواده، چارچوب ارزشي زن و خانواده، حقوق و مکلفيت هاي زن و خانوداه، خشونت عليه زن و خانواده، بررسي عوامل و زمينه هاي اجتماعي خشونت عليه زن و خانواده، افراط و تفريط در ايجاد موقعيت هاي زن و خانواده، تمهيد زمينه هاي رشد و شکوفايي زن و خانواده، تعليم و آموزش و ايجاد حرفه هاي شغلي براي زن و خانواده، نقش زن و خانوداه در ايجاد آرامش جامعه، نقش و زن در ايجاد تنش آلودکردن فضايي اجتماعي و تحريک حساسيتهاي طبيعي، ازدواج و برآورده سازي آسان نيازهاي عاطفي و طبيعي و آموزش هاي مراقبت از خانواده و...محورهاي ضروري است که روزنامه نگاري امروز در قالب ادبيات جذاب و زيباي روزنامه نگاري به تصوير و توصيف بکشد.
ادبيات و هنر
هنر و تقويت و ترويج آن يکي از رسالت هاي ذاتي روزنامه نگاري بوده و اصولا در بستر و محمل هنري است که متن و خلاقيت هاي روزنامه اي از جايگاه و موقعيت پذيرفته شده برخوردار ميگر دد. روزنامه نگاري که از محمل دلفريب هنري خالي باشد حيات مطبوعاتي خودرا در فرصت هاي کوتاهي از دست خواهد داد. عمومي سازي هنر، جهت دهي هنر به سمت ارزش ها، تامين رابطه هنر و ارزش هاي اجتماعي، خلق ادبيات هنري، پرهيز از ادبيات معمولي و کهنه، خلق ادبيات نو، جذاب، و ابتکاري با شکار و چنش کلمات و مفاهيم دل  انگيز، سادگي، رسايي و قابل فهم براي مخاطبين، انتخاب تيترهاي جذاب ، کشِنده ورسا و البته با نگاره اي از ابهام، از ضرورتهاي ذاتي عصرو نثر هاي روزنامه نگاري  مي باشد.

دیدگاه شما