صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایش توانایی با کشتار و خشونت

-

نمایش توانایی با کشتار و خشونت

طي ماههاي اخير گروه هاي تروريستي و هراس افگنان به منظور انتقام از نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانستان، اماکن عمومي و مراکز نظامي و دولتي را مورد هدف قرار مي دهند، هراس افگنان در نبردهاي رو در رو همواره در برابر نيروهاي امنيتي شکست خورده اند، به همين دليل حملات چريکي را عليه نظاميان افغان در پيش گرفته اند.
حمله ي تروريستي خونبار بر قول اردوي شاهين، که شمارِ زيادي از سربازان ارتش به شهادت رسيدند، واکنش هايي را عليه اين گروه در پي داشت؛ اما پرسش اين است که هدف طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي از ارتکاب کشتار بي رحمانه ي غير نظاميان و عمليات انتحاري به  اماکن عمومي چيست؟  به نظر مي رسد طالبان از تشديد حملات انتحاري و تروريستي و هدف قرار دادنِ مراکز نظامي و اماکن عمومي، چند هدف مهم را تعقيب مي کنند و سعي دارند با پشتوانه ي رسانه هاي جمعي به اين اهداف شان دست يابند.

1.جبران شکست ها در برابر نيروهاي امنيتي
يکي از علت هاي  تشديد عمليات انتحاري طالبان در ماه هاي اخير، جبران شکست هاي سنگيني است که طالبان و ديگر گروه هاي هراس افگن در ميدان هاي نبرد متحمل شده اند، براساس  پاليسي که طالبان با همکاري بعضي از استخبارات کشورهاي منطقه طراحي کرده بودند، چند ولايت را مي بايست در اختيار مي گرفتند و جغرافياي خاصي را در داخل افغانستان تحمت قلمرو مي گرفتند؛ اما طالبان براي رسيدن به اين اهدف ناکام شدند و در جنگ هايي که در هلمند، ارزگان و قندوز انجام دادند، شکست هاي سنگين متحمل شدند و اين شکست هاي پي هم، اختلاف و دو دو دسته گي هايي را در صفوف طالبان به وجود آورده است. طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي با دست زدن به اقدامات تروريستي و کشتار غير نظاميان سعي مي کنند بر شکست هاي شان سرپوش بگذارند و موازنه ي جنگ را به نفع خود تغيير دهند. طالبان مي خواهند تصوير نيرومندي از خود به نمايش بگذارند؛ اما واقعيت امر اين است که  تروريستان هيچگاهي با کشتار غيرنظاميان و انجام حملات تروريستي به اهداف شوم خود نخواهند رسيد و شکست هاي سنگيني که در ميدان هاي نبرد متحمل شده اند، با کشتار مردم جبران نخواهد شد و براي مردم روشن است که اعمال تروريستي و حمله به اماکن عمومي نشانه ي واضح از ضعف و شکست آنان در جنگ رو در رو با نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور است.

2. ضربه زدن به مورال نيروهاي امنيتي
طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي با هدف قرار دادن مراکز نظامي و ايجاد رعب و وحشت در ميان نيروهاي نظامي مي خواهند مورال و اراده ي نيروهاي امنيتي و دفاعي را تضعيف نمايند و نيروهاي نظامي را وادار سازند تا به خاطر حفظ جان شان صفوف نيروهاي امنيتي و دفاعي را ترک کنند؛ از اين رو گروه هاي تروريستي در ماه هاي اخير حملات شان را بر مراکز نظامي و دولتي متمرکز کرده اند، حمله بر شفاخانه ي چهارصد بِستر و قول اردوي 209 شاهين براساس اين پاليسي صورت گرفته است. طالبان با حمله بر مراکز دولتي، با استفاده از ابزار رسانه يي و راه اندازي جنگ رواني فضاي رعب و وحشت ايجاد مي کنند و از طريق رسانه ها القا مي کنند که آن ها به صورت گسترده در صفوف نيروهاي امنيتي نفوذ کرده اند و هر زمان اراده کنند مي توانند چنين عمليات خونين را سازماندهي کنند، بنابر اين شکل گرفتن چنين فضايي از نظر رواني نيروهاي امنيتي و دفاعي را مشوش، سر درگم  و فضاي بدبيني و بي اعتمادي را ميان نيروهاي امنيتي به وجود مي آورد، با کمال تآسف بايد گفت که با وجود اراده ي استوار و مصمم نيروهاي امنيتي و دفاعي و وحدت و همآهنگي آن ها در جهت  مقابله با تروريست ها و شناخت مردم افغانستان از گروه هاي تروريستي که غير از نفرت، کشتار، خشونت و عقبماندگي، پيام ديگري ندارند، اما همسويي ناخواسته ي برخي گروه ها و رسانه ها با اهداف گروه هاي تروريستي و تحليل هاي مغرضانه و برجسته ساختن قدرت گروه هاي مسلح مخالف دولت و طرح مسايل قومي و سمتي در ميان نيروهاي امنيتي يک چالش جدي و تهديد کننده محسوب مي شود، طالبان و ديگر گروه هاي  مسلح و مخالف دولت، از ابزارهاي قومي و سمتي همواره استفاده و از ميان مردم سربازگيري مي کنند. با وجود اين خطر، مي طلبد که دولت افغانستان در هماهنگي با رسانه ها و گروه هاي سياسي و شخصيت هاي تآثيرگزار يک برنامه ي جامع  جهت تقويت نيروهاي امنيتي و دفاعي و مقابله با حرکت هاي تقرقه افگنانه ميان نيرواي امنيتي، طراحي و به صورت مشترک و برنامه ريزي شده، به مقابله با جنگ رسانه يي دشمن پرداخته شود. امروز دولت و ملت افغانستان براي فايق آمدن به اين چالش ها و خنثي سازي اثراتِ منفي تبليغات دشمن جهت تضعيف اراده ي نيروهاي امنيتي و دفاعي به يک چنين پاليسيِ مشترک نياز مبرم دارند که با اطلاع رساني دقيق و هدفمند انگيزه ي نيروهاي دفاعي کشور را تقويت و موفقيت ها و دست آوردهاي آنان را در ميدان جنگ با دشمن بيان کنند و اجازه ندهند که تروريستان با استفاده از خشونت و کشتار اراده ي نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور را تضعيف نمايند.
3. تحريک افکار عمومي عليه دولت
حمله بر اماکن عمومي و کشتار غير نظاميان و رسانه يي کردن آن توسط رسانه هاي جمعي و به ويژه شبکه هاي اجتماعي، افکار عمومي را تحت تآثير قرار مي دهند. گروه هاي  تروريستي بارها هدف از انتشار تصاوير قربانيان و حمله هاي انتحاري را بر هم زدن تعادل رواني جامعه اعلام کرده اند؛ از اين جهت است که طالبان و ديگر گروه هاي مسلح از حمله هاي انتحاري که انجام مي دهند، به طور مداوم تبليغ مي کنند و با پخش صحنه هاي خونبار و غير انساني در شبکه هاي اجتماعي تلاش مي کنند تا موجي از فشار رواني را عليه مردم ايجاد کنند و مردم از اين وضعيت به تنگ آيد و کم کم افکار عمومي عليه دولت تحريک شده و تقابل بين دولت و مردم شکل گيرد.
طبيعي است که اگر دولت در جهت مهار و جلوگيري از عمليات هاي تروريستي يک راهکار جدي نسنجد و اين وضعيت ادامه يابد و به دغدغه هاي افکار عمومي مبني بر مبارزه ي جدي با گروه هاي تروريستي پاسخ لازم داده نشود، فاصله و بي اعتمادي بين دولت و مردم بيشتر مي شود. افکار عمومي عليه دولت تحريک خواهد شد و مردم که قرباني عمليات تروريستي شده است به نحوي دولت را هم در به وجود آمدن اين حوادث مقصر تلقي خواهد کرد و اين آن چيزي است که طالبان و ديگر گروه هاي مسلح به دنبال آن است؛ از اين رو دولت افغانستان مي بايست هوشنمدانه سعي کند افکار عمومي را در مبارزه با گروه هاي تروريستي با خود همراه سازد و اجازه ندهد مديريت افکار عمومي در اختيار طالبان و ديگر گروه هاي هراس افگن و خشونت طلب  قرار گيرد. مي بايست به ديدگاه ها و انتقادهاي شخصيت هاي سياسي و نظامي و مردم در باره مديريت جنگ توجه کند، تغييرات اخير در نيروهاي دفاعي و امنيتي کشور از سوي رييس جمهور اقدام نيک و قابل ستايش است؛ اما تغييرات در مديريت نيروهاي امنيتي و دفاعي مي بايست بدون در نظرداشت گرايش هاي قومي و سمتي به عنوان يک استراتژي همواره مورد توجه رهبران حکومت قرار گيرد و رهبري جنگ  با تروريست ها به عهده ي کساني گذاشته شود که داراي توانايي و شايستگي لازم بوده باشد، نه کساني که ضعف و ناتواني آن ها يک بار تجربه شده است؛ اما به خاطر ملاحظات خاص دوباره به سِمت هاي مهم امنيتي و دفاعي گماشته شود. 
بنابراين دولت افغانستان مي بايست با درنظرداشت اهداف گروه هاي تروريستي از کشتار و هدف قرار دادن مراکز دولتي و اماکن عمومي با نگاه واقع بينانه به واقعيت هاي موجود در جامعه ي افغانستان، توجه به نقدهاي سازنده، تعامل با رسانه هاي جمعي و  روشنگري نسبت به اهداف و پاليسي گروه هاي هراس افگن، اجازه ندهند گروه هاي تروريستي با کشتار و جنايت هاي بي شمار اراده ي نيروهاي امنيتي و دفاعي را تضعيف و با استفاده از تيکنيک هاي رسانه يي افکار عمومي را در راستاي اهداف شان مديريت و تقابل بين مردم و نظام سياسي کشور  ايجاد نمايند، اگر دولت وحدت ملي در روشنايي يک استراتژي سنجيده شده حرکت کند گروه هاي تروريستي و حاميان آن ها پي خواهند برد که مردم افغانستان  چگونه به افکار، تهديدها و کشتارهاي آن ها پاسخ خواهند داد.

دیدگاه شما