صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پل‌سوخته؛ ترافیک سنگین و عابران خسته

-

پل‌سوخته؛ ترافیک سنگین و عابران خسته

از خانه تا محل کارش فقط 15 کيلومترفاصله دارد، اما او، اين فاصله را در چهار ساعت طي ميکند. وقتي به خانه باز ميگردد ناراحت و خسته است؛ زمين وآسمان را فحش داده ميگويد « واي از اين ملک بي بازخواست! اين چه وضع است، نصف روزما در سرک و در رفت وآمد سپري مي شود».

او دستمال کتاني سبز رنگش را از جيب کشيده گرد وغبار سر و گردنش را پاک کرده علاوه ميکند « فاصله گولاي دواخانه تا ميدان شهيدمزاري بيشترازپنجصد متر نيست، اما اين محدوده تبديل به بندرگاهي شده که روز همه را بيگاه ميکند، از ساعت شش و نيم تا هشت و نيم صبح  و از ساعت چهار تا شش عصر، تير شدن از آن عصاب به کس نميماند!».

اين تنها خليفه رحيم نيست که از مشکلات راه بندي پولسوخته و دشت برچي به ستوه آمده است، بلکه روزانه دهها هزار از باشنده گان دشت برچي، ناحيه سيزدهم و بخش از ناحيه ششم کابل حدود چهار ساعت وقت شان را در بين موتر در پلسوخته و امتداد جاده شهيد مزاري سپري ميکنند.

خليفه رحيم از يک زايمان در داخل موتر ياد نموده ميگويد» دوماه پيش به اثر راه بندان پلسوخته يک زن که درد ولادت داشت، او را از برچي به شفاخانه استقلال در کارته سه انتقال ميداد درمسير راه در بين موتر زايمان کرد و نيز مواردي وجود دارد که بيمارعاجلي که بايد هرچه زودتر به دوا و داکتر ميرسيد، دراين مسير به اثر راه بنديها، جان داده است».

او مکث کوتاه نموده سپس کله اش را شورداده مي افزايد» پلسوخته درحدود مرزي سه حوزه پوليس قرار دارد، حوزه ششم پوليس، حوزه پنجم پوليس و حوزه سوم پوليس، اما هر کدام اين حوزات پوليس فقط حق خود را گرفته وهيچ کدام شان در قبال مشکلات آن احساس مسئوليت نمي کنند».

ميرزا محمد که درپياده روي سر پلسوخته دستفروشي دارد گپاي خليفه رحيم را قطع نموده اف کشيده ميگويد:» پلسوخته همانند يک سرحد آزاد است. هيچ قانوني اينجا تطبيق نمي شود و کسي آنرا را رعايت نميکند. ببينيد! درمحدوده پلسوخته، همه چيز از مواد مخدر تا گوسفند، نهال، وسايل کهنه، انتيک، انواع سنگهاي قيمتي، مهرهها، سبزيجات و ميوه جات آزادانه در وسط سرک به فروش ميرسد.

او با يک نيشخند گويا چيزي نو بيادش آمده است ادامه ميدهد» اينجا مواد مخدر فروشان و همچنان برخي از معتادان موترهاي شان را درسرک عمومي پارک کرده موادش را ميفروشند و يا مواد ميخرند، ميني بوسها هم در وسط سرک ايستاده شده مسافر بالا ميکند، اما کسي نيست که بگويد، آقا بالاي چشمتان ابروست!

حجم بيش از حد وسايط نقليه، کم عرض بودن سرک، بي نظمي موتروانان، عدم تطبيق قانون، اخاذيهاي ترافيک و پوليس وعدم مسئوليت پذيري مقامات مسئول سبب راه بندي هاي پلسوخته  و دشت برچي شده است. ميرزا محمد ميگويد» از کوتهسنگي تا پلسوخته نصف سرک را دست فروشان گرفته است. اما ترافيک و پوليس بابي اعتنايي از کنار آن ميگذرند، اين درحالي است که هرکراچي روزانه 25 افغاني به پوليس ميدهند تا مزاحم کار و بار شان نشود.

خليفه رحيم که همه روزه چهار ساعت وقتش را در اين مسير سپري ميکند، سرش را تکان داده ميگويد» يکي از مشکلات عمده راه بندي پلسوخته همين لامذهب رشوه ستاني است. او با دست طرف مينيبسهاي که در وسط سرک ايستاده است مي افزايد، در لين دشت برچي هفتصد عراده مينيبس کار ميکند، هر مينيبس هفته ده افغاني به ترافيک و ده افغاني به نماينده ميدهند تامزاحم شان نشوند».

در گولاي دواخانه و نيز درايستگاه موترهاي برچي و«چهارقلا» تعدادي از معيوبين پيره ده افغاني از موترهاي تونس ميگيرند. خليفه جانعلي يکي ازموتروانان لين برچي ميگويد» اين معيوبين را وزارت کار شهدا و معلولين همانند عزراييل بالاي سر موتروانان مسلط کرده است، آنان نه تنها در نظم شهر کمک نميکند، بلکه سبب برخي بي نظمي ها نيز ميشوند.

او، به معلولي که يک پا دارد و با عصاچوب «بريک» و «کلچ» ميکند اشاره نموده مي افزايد» بيشتر آنان موترواني ميکنند و بدون نوبت پيره ميزنند، تونسهاي شان را در وسط سرک ايستاده نموده مسافر بالا ميکنند، چون خودشان پادشاه شهر اند».

برچي در غرب شهر کابل يک ساحه بدون پلان و نقشه شهري است و تنها يک سرک 20 متره دارد که از پلسوخته ميگذرد، اين منطقه اکنون به يکي از پرجمعيتترين مناطق شهر کابل مبدل شده است. خليفه جانعلي ميگويد» راه بنديها هم از ساحه پلخشک دشت برچي که شروع ميشود تا گولاي دواخانه و کوته سنگي ادامه دارد».

در اوايل ماه جدي سال گذشته وزارت شهرسازي و مسکن بنا به پيشنهاد سرور دانش معاون رياست جمهوري اعلام کرد که ساحات غير پلاني دشت برچي از سوي اين وزارت و شهرداري کابل بهسازي ميشود و مشکل ترافيک و راه بندي هاي آن نيز حل خواهد شد، اما خليفه رحيم ميگويد» تاکنون که نزديک به چهار ماه از آن ميگذرد کدام اقدام عملي نشده است».

خليفه رحيم علاوه بر سرک، ترانسپورت و ترافيک پلسوخته و دشت برچي بر چهار چالش عمده ديگر نيز اشاره نموده مي افزايد» تراکم جمعيت و کمبود امکانات آموزشي و صحي، آب آشاميدني، غيرپلاني بودن ساحه و مشکلات حقوقي وفقدان فضاي سبز و مکانهاي ورزشي، تفريحي و عام المنفعه در اين منطقه از مشکلات ديگر دشت برچي وپلسوخته مي باشد.

دیدگاه شما