صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیشرفت مراحل تدارکاتی برق‌رسانی به ولایت بامیان

-

پیشرفت مراحل تدارکاتی برق‌رسانی به ولایت بامیان

در جامعه امروزي برق جزء کالاها و نيازمنديهاي ضروري به حساب ميآيد. پس از تغيير مسير لين برق 500 کيلوولت وارداتي از ترکمنستان به کابل از دشت الوان پلخمري از مسير باميان به مسير سالنگ در سال گذشته که باعث اعتراضات گسترده گرديد، کميسيوني از طرف رياست جمهوري موظف گرديد که بر اساس اسناد و شواهد موجود يک بار ديگر اين دو مسير را از لحاظ تخنيکي، اقتصادي، ميزان پيشرفت کارهاي تدارکاتي پروژه و استعجاليت برقرساني مورد مطالعه قرار دهد.
کميسيون مذکور پس از چند روز جلسه و بررسي اسناد موجود، هرچند مسير باميان را داراي مزيت تشخيص داد و ديدگاه شرکت فيشنر را در اين مورد تأييد نموده اما به خاطر اينکه بحث داوطلبي و مراحل تدارکاتي اين پروژه از طريق سالنگ پيش رفته بود و همچنين تأييد بانک انکشاف آسيايي مبني بر تأمين بودجه اين لين برق، مسير سالنگ را به دلايل فوق تأييد نمود. پس از ارائه گزارش نتيجه کار کميسيون به رياست جمهوري، رئيس جمهور  محترم داکتر محمداشرف غني طي حکمي به شرکت برشنا و وزارت انرژي و آب دستور داد که براي تأمين برق مناطق مرکزي و بخصوص باميان تدابير لازم را اتخاذ نموده و تا سال 1398 برقرساني به مرکز باميان، حداقل براي بيست هزار خانواده، تکميل شود. براي اينکه يکبار ديگر بخشي صريح از حکم رئيس جمهور را در اين زمينه يادآور شده باشيم، بخشي از آن در اينجا آورده ميشود.
متن حکم شماره 628 مورخ 4/3/1395 بدين شرح است:
... «حکم رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در مورد منظوري فيصلههاي کميسيون ملي بررسي مسير لين انتقال برق 500 کيلوولت از پلخمري الي ارغندي. به منظور تعهدات حکومت وحدت ملي در راستاي تحقق عدالت و انکشاف متوازن همة مناطق کشور، تأمين شفافيت در طرح و تطبيق پروژههاي انکشافي و فيصله کميسيون موظف ملي بررسي مسير انتقال لين برق 500 کيلوولت از پلخمري الي ارغندي، مراتب آتي منظور است:
1-  به منظور حفظ منافع علياي کشور، تأمين وحدت ملي و ثبات افغانستان پروژه انتقال لين برق 220 کيلوولت (دبل سرکت) به ظريفت 300 ميگاوات برق از مسير دوشي به مناطق مرکزي که توانمندي تأمين برق تمامي ولايات مرکزي را دارد، به شرح ذيل اجرا گردد.
• اعمار شبکه لين انتقال برق 220 کيلوولت (دبل سرکت) به ظرفيت 300 ميگاوات از منطقة دوشي الي مرکز باميان، شروع پروژه ماه سرطان سال جاري و بهرهبرداري آن در ماه قوس سال 1398.
• اعمار ستيشن برق در مرکز باميان، شروع پروژه ماه سرطان سال جاري و بهرهبرداري آن در ماه قوس 1398.
• اعمار شبکه توزيع برق در ولايت باميان براي حداقل 20000 (بيست هزار) خانواده، شروع پروژه ماه سرطان سال جاري و بهرهبرداري آن در ماه قوس سال 1398.
• نهادهاي ذيربط وظيفه دارند تا طرح شبکه انتقال برق به ديگر مناطق مرکزي و ساير ولايات را الي 6 ماه آينده غرض تصويب به کابينه تقديم نمايند.»
پس از صدور حکم رئيس جمهور، مطالعه و سروي تخنيکي پروژه آغاز گرديد و در بودجه مالي وسط سال 1395 بخشي از بودجه پروژه منطور گرديد.
يافتهها نشان ميدهد که حکومت وحدت ملي به تعهدات خود که در قسمت سروي و مطالعه تخنيکي و اقتصادي اين پروژه داده بود، عمل نموده و در زمان پيشبيني شده پروسيجر قانوني و تدارکاتي اين پروژه انجام شده است. روند پيشرفت کار اين پروژه توسط دفتر معاون دوم رياست جمهوري و دفتر معاون دوم رياست اجرائيه تعقيب شده و ميشود. بخصوص استاد دانش معاون دوم رياست جمهوري بهصورت دوامدار روند پيشرفت پروژه را شخصا تعقيب نموده و حکومت را متعهد به تأمين برق مناطق مرکزي از جمله باميان ميداند.
براساس آخرين گزارش از اداره تدارکات ملي پيشرفت مراحل تدارکاتي پروژه برقرساني به ولايت باميان در سه بخش تبيين شده است:
الف) پروژه احداث لين انتقال برق 220 کيلوولت از دوشي تا باميان با نمبر تشخصيه NPA /DABS /95/W -1464/ICB ؛ با قيمت تخميني 75 ميليون دالر در تاريخ 22 قوس 1395 به اداره تدارکات ملي رسيده است. اعلان داوطلبي اين پروژه پس از بازنگري و دريافت نامه عدم اعتراض تمويل کننده (بانک انکشاف آسيايي) در تاريخ 6 دلو 1395 از جانب اداره تدارکات ملي در وبسايت اداره تداکات ملي و روزنامه Outlook نشر گرديده است. پروژه مذکور در تاريخ 7 ثور 1396 آفرگشايي خواهد شد.
ب) پروژه سباستيشن ولايت باميان و توسعه سباستيشن ولسوالي دوشي با نمبر تشخصيه NPA /DABS /95/W -1467/ICB ؛ با قيمت تخميني 20 ميليون دالر. اسناد اين پروژه در تاريخ 22 قوس 1395 به اداره کميته تدارکات ملي مواصلت ورزيده است. مسوده شرطنامه در تاريخ 28 جدي 1395 جهت تأييد نهايي به نهاد تدارکاتي (شرکت برشنا) ارسال گرديد و پس از تأييد شرطنامه در 18 دلو 1395 دوباره به اداره تدارکات ملي رسيده است. پروژه مذکور پس از عدم اعتراض تمويل کننده (بانک انکشاف آسيايي) در تاريخ 27 دلو 1395 از طريق اداره تدارکات ملي در وبسايت اين اداره و روزنامه Outlook نشر گرديد. پروژه  مذکور در تاريخ 4 ثور 1396 آفرگشايي خواهد شد.
ج) شبکهسازي توزيع برق باميان با نمبر تشخصيه NPA /DABS /95/W -1466/ICB و با قيمت تخميني 25 ميليون دالر. اسناد پروژه متذکره در تاريخ 22 قوس 1395 به اداره تدارکات ملي رسيده است. پس از بررسي اسناد پروژه، در تاريخ 28 جدي 1395 جهت تأييد به نهاد تدارکاتي (شرکت برشنا) ارسال گرديد و سپس در تاريخ 9 حوت 1395 پس از تأييد شرطنامه دوباره به اداره تدارکات ملي فرستاده شد. پس از عدم اعتراض تمويل کننده (بانک انکشاف آسيايي) در تاريخ 15 حوت 1395 از طريق اداره تدارکات ملي در وبسايت اين اداره و روزنامه Outlook منتشر گرديد. آفرگشايي اين پروژه در 9 ثور 1396 انجام خواهد شد.
باتوجه به توضيحات فوق در طي سه سال آينده اين پروژه در سه قسمت فوق با هزينه تخميني اوليه 120 ميليون دالر آمريکايي ساخته و به بهرهبرداري خواهد رسيد که ميتواند يک گام مهم براي انکشاف متوازن و تحقق عدالت اجتماعي شمرده شود. از رهبران حکومت وحدت ملي بهخصوص معاون دوم رياست جمهوري و معاون دوم رياست اجرائيه انتظار ميرود که بر روند پيشرفت پروژههاي انکشافي بويژه سرکهاي شرق و غرب و شمال و جنوب از جمله سرک گردن ديوال، سرک دوشي ـ باميان، سرک درهصوف ـ باميان و پروژه برقرساني به باميان را همچنانکه تاکنون به دقت تعقيب کردهاند در آينده نيز تعقيب نموده و چالشهاي احتمالي را از طريق نهادها و ادارات مربوطه برطرف سازند.
آنچه که در بخشي از حکم رئيس جمهور تحت عنوان پلان برقرساني به ساير مناطق مرکزي و ساير ولايات آمده است که «نهادهاي ذيربط وظيفه دارند تا طرح شبکه انتقال برق به ديگر مناطق مرکزي و ساير ولايات را الي شش ماه آينده غرض تصويب به کابينه تقديم نمايند» تاکنون سرنوشت اين فراز از حکم رئيس جمهور براي مردم مشخص نيست که به چه ميزان در اين بخش کار شده است و اگر انجام شده به چه ميزان بوده و چند درصد پيشرفت داشته است. بنابراين توقع مردم اين است که علاوه بر نظارت و پيگيري پروژه لين برق 220 کيلوولت باميان، پلان برق رساني به ساير مناطق مرکزي نيز تعقيب شده و به اطلاع مردم رسانده شود.   

دیدگاه شما