صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنان درخم وپیچ رهرروهای محاکم میدان وردک

-

زنان درخم وپیچ رهرروهای محاکم میدان وردک

گل آرام مثل هفت سال پيش  با دوسيهي کهنه و رنگ ورو رفته که داخلش پرازکاغذهاي فرسوده وکهنه تراست، به عصاچوب بادامي اش تکيه زده، تک و تنها درجاي هميشگي اش ايستاده است.

او حدود پنجاه و هفت سال عمر دارد، اما ايام بازنشستگي واستراحتش را در خم و پيچ دهليزهاي سارنوالي و پشت دروازه هاي محاکم ميگذراند و پيش ميز سارانوالان وقضات حاضري ميدهد.

گل آرام ازاينکه يک زن روستايي وبيسواد است بسيار دلگير و خسته به نظرميرسد، چون او نمي تواند حرفهاي دلش را به زبان کودکي و با اصطلاحات محلي و ساده به قاضيها وداد ستانها که همه مردان شهري اند؛ بيان نمايد.

زبانش نيز کمي گير دارد، سوي لوحهي بالاي دروازه محکمه نگاه نموده غمگينانه ميگويد:» کاش من يک مرد ميبودم و يا دراين ادارات، در جمع اين همه قاضيها و سارنوالان يک زني مي بود که با اوگپاي دلم را ميگفتم، از بد بختيها و سرگرداني هايم قصه ميکردم، شايد به گپايم گوش ميداد، مشکل مرا حل ميکرد و از اين جنجال خلاص ميشدم».

گل آرام، باشنده يکي از ولسواليهاي دور دست ولايت ميدان وردک ميباشد، او دعوايي زمين دارد که يک دعواي حقوق است. گل اندام درحالي از بي هم زباني و نبود کارمند زن در دستگاه قضايي اين ولايت شاکي است که  تنها دو کارمند سارنوالي آن ولايت زن اند.

اما محکمه و ارگان قضايي اين ولايت کاملأ مردانه ميباشد؛ تنها در رياست سارانوالي منع خشونت دو زن بعنوان سارانوال ومامور اداري کار ميکند که بيشتر نقش آنان سمبوليک ميباشد.

عدم حضور زنان درنهاد هايي عدلي و قضائي اين ولايت سبب شده است که بسياري از زنان مدعي ومدعي عليه در محاکم تحت تأثير مردان قرارگرند، آنان نتوانند از حقوق شان دفاع نمايند. وحيده شنکلي رييس امورزنان ميدان وردک ميگويد:» به همين دليل زنان در اين ولايت به ندرت به محاکم مراجعه ميکند».

گل آرام اُف کشيده دوسيه را زيربغلش جا بجانموده عصاچوبش را از اين دست به آن دست کرده ميگويد» گاهي قضات و سارنوالان ولايت ميدان وردک با زناني که جهت اعاده حقوق شان به محاکم  وسارنوالي مراجعه کرده اند برخورد تبعيض آميز و دوگانه داشته اند».

او به لوحهي سر درب محکمه نگاه کرده باصداي لرزان ميگويد» اگر اينجا يک قاضي زن مي بود؛ اينقدر به دهليزها و رهروهايش اذيت و تحقير نمي شدم»، پس از يک مکث کوتاه ادامه ميدهد» احساس زنانهي او حتما مرا کمک ميکرد که دعوايم زودتر حل مي شد، روزها را در پيش محکمه  وشبها را در هوتل و مسافرخانههاي اين شهر سپري نميکردم».

فايزه اميني يکي از فعالان مدني ولايت ميدان وردک به اين باوراست که:» زنان هرگز نميتوانند در محاکم و داد ستانيها حرف دل شان را بامردان درميان بگذارند، همينکه گپ گفته نشد حقيقت پنهان ميماند و در نتيجه حقوق آنان نيز تلف شده پايمال ميگردد».

او به قد نيمه خميده وصورت آفتاب سوخته و دستان ترکيده گل ارام نگاه نموده علاوه ميکند» تنها محاکم و سارانواليهاي ولايت ميدان وردک نيستند که زنان درآن حضور ندارند، بلکه در سراسر اين ولايت حتا يک وکيل مدافع زن هم پيدا نميشود که زنان را در پيشبرد دعاوي شان راهنمايي و کمک نمايد».

اين درحاليست که گل آرام، اين زن بي سواد روستايي، هفت سال است که به خاطر اعاده حقش در مقابل ميز قوماندان، محرير، سارنوال و قاضي که بيشتر آنان مردمان شهري و رندکار اند، ايستاده شده، خود را خم و راست نموده، خود دعوايش را پيش ميبرد.

اوميگويد:» اگر اينجا يک زن مي بود که مرا  در دعوايم مشوره ميداد يا ازطرف من وکيل دعوا مي شد اينقدر سرگردان نميشدم  و ضرورهم نبود که خودم را در اين سن وسال پيري که وقت بازنشستگي ام است آمده دعوا ميکردم».

فايزه اميني که به درد دل گل آرام گوش ميداد به برخي از رسم ورواج هاي ناپسند در جامعه اشاره نموده ميگويد:» عرف و سنت هاي دست و پاگير نيز سبب شده که زنان نتوانند اعاده حقوق نمايند، در بيشتر ولسواليهاي ولايت ميدان وردک، تاهنوز هم زنان بعنوان انسان درجه دو و يا جزء ملکيتهاي مردان محسوب ميشود».

خانم اميني علاوه ميکند» زماني که طرف دعواي يک زن بيسواد دهاتي که او از اصول محاکمات چيزي نميداند؛ يک مرد متمول و خوش روزگار باشد، امکان ندارد  در محکمه با دوسيهي آنان برخورد تبعيض آميز صورت نگيرد».

خانم اميني برخي دوسيههاي دعاوي زنان را برشمرده ادامه ميدهد» اضافه برمحاکم مردانه، نبود وکيل مدافع زن در ولايت ميدان وردک نيز سبب شده است که گاهي زنان مدعي ومدعيعليه، مواردي را به ضررخودشان اقرار نموده و در پاي آن شصت و امضاء نمايند».

درهمين حال اقبال ديدار، رئيس سارنوالي مرافعه ولايت وردک نيز مي پذيرد که تا هنوز روند و سيستم عدلي و قضاي دراين ولايت يک سستم مردانه بوده است. وي اين موضوع را نيز قبول دارد که گاهي زنان بي سواد در سارنواليها و محاکم ناخودآگاه عليه خود اقرار و اعتراف مي نمايند.

وحيده شنگلي رييس امور زنان ولايت ميدان وردک  به اين باور است که بيشتر زنان نمي توانند در محاکم دعوا کنند، بهتر است که قضايايي حقوقي و منازعات بين فاميلي آنان توسط متنفذين و موسفيدان قريه حل گردد».

خانم شنگلي ميگويد:» وقتيکه زنان درسارنوالي و محکمه ميروند، مشکلات شان به دليل بلد نبودن دعوا، نداشتن وکيل مدافع، دوچند ميشود؛ بيشتر زنان نميتوانند به حقوق شان دست يابند، به همين دليل بهتر است که قضايايي خورد و ريز زنانه از مجراي غير قانوني، بصورت عرفي توسط موسفيدان قريه حل و فصل گردد».

اما فعالان حقوق بشر و جامعه مدني ولايت ميدارن وردک، ارگانهاي عدلي و قضاي اين ولايت را متهم به بيتوجهي در امور زنان نموده ميگويند، دخيل نساختن زنان در سيستم عدلي و قضايي در اين ولايت، سبب شده است که تعداد بسيار کمي از زنان جهت بدست آوردن حقوق شان به محاکم مراجعه کنند.

مصطفي وهريز يکي از فعالان مدني اين ولايت ميگويد:»شمار زيادي از زنان ميدان وردک دعاوي شان را از مجراي غير قانوني حل و فصل ميکنند». او مي افزايد:» چطور امکان دارد که يک زن روستايي بي سواد که تازه از قريه و خانه اش بيرون برآمده باشد؛ در محکمه و سارنوالي در مقابل يک سارنوال و قاضي کارکشته و با تجربه ايستاده شده از حقش دفاع نمايد»؟!

گل آرام را هفت سال دعوا، راه رفتن در رهروهاي سارنواليها ومحاکم ميدان وردک پيرتر و مفلوک ترساخته است، او به عصاچوب بادامي اش تکيه زده ميگويد» راه حل مشکلات زنان در محاکم حضور فزيکي و واقعي کارمندان زن در دستگاه عدلي و قضاي اين ولايت ميباشد».
اين درحاليست که در ولايت ميدان وردگ  کمتر از 7% کارمندان ادارات دولتي و حدود 10% کارمندان مؤسسات غير دولتي را زنان تشکيل ميدهند، ولي در ارگانهاي عدلي و قضايي اين ولايت بشمول پوليس کشفي، رياست حقوق، سارنوالي ها ومحاکم فقط دوزن وجود دارد.

گل آرام ميگويد» حضور حدود هشت درصد زنان در بدنه دولت تنها در بخش تعليم و تريبه و معارف است؛ ارگانهاي عدلي و قضايي اين ولايت کاملا مردانه است، اين بخش از بدنه دولت، در انحصار مردان قراردارد که قرباني آن زنان مدعي و يامدعيعليه ميباشند».
محاکم مردانه ميدان وردک با ديگاههاي مرد سالارانه در اين ولايت سبب شده که زنان کمتر به محاکم مراجعه کنند، مواردي وجود دارد که با دوسيهي زنان در اين ولايت عادلانه برخورد نشده است.

دیدگاه شما