صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان در محراق توجه جهان

-

افغانستان در محراق توجه جهان

سرنوشت جنگ در افغانستان اين روزها نگراني هاي زيادي را در مجامع بين المللي بر انگيخته است. بعد از حمله به دو نهاد امنيتي در روز چهارشنبه هفته گذشته، اين نگراني ها افزايش يافته است. شوراي امنيت سازمان ملل متحد با نشر بيانيهاي گفته است که اعضاي اين شورا به شدت نگران تهديدهاي گروه هاي مسلح تروريستي طالبان، القاعده، داعش و گروه هاي مسلح غيرقانوني در مناطق مختلف افغانستان است. شواري امنيت همچنان گفته است که بازداشت و محاکمه عاملان، سازمان دهندگان و حاميان مالي اين گونه اقدامات تروريستي، يک امر ضروري است و از همه ي کشورها خواسته است که فعالانه با حکومت افغانستان در زمينه مبارزه با تروريسم و افراط‌‌‌‌گرايي همکاري کنند.

همچنان سناتور جان مکين، رئيس کميته نيروهاي مسلح مجلس سناي آمريکا در بيانيه اي از دونالد ترامپ رئيس جمهور اين کشور خواسته است که به وضعيت امنيتي افغانستان توجه فوري کند تا وضعيت اين کشور به سوي هرج و مرج نرود. جان مک کين گفته است که مردم افغانستان براي دفاع از کشور خود، در حال مبارزه با دشمن مشترک آمريکا – افغانستان هستند و نبايد فراموش کرد که آمريکا هنوز در افغانستان عليه تروريسم در حال جنگ است و بايد از وقوع حمله‌‌اي مشابه 11 سپتامبر سال 2001 جلوگيري کرد. مک کين از ترامپ خواسته است که با همان قاطعيتي که با داعش مبارزه مي کند با وضعيت افغانستان برخورد کند.

آمريکا و جامعه جهاني بعد از حمله به ساختمان مرکز تجارت جهاني و پنتاگون در 11 سپتامبر 2001، براي مبارزه با گروه طالبان و تروريسم وارد افغانستان شدند. از آن زمان تا کنون، ماموريت نيروهاي بين المللي در افغانستان با فراز و فرودهاي زيادي همراه بوده است و مبارزه با تروريسم در افغانستان، دشواري هاي زيادي براي نيروهاي بين المللي و نيروهاي امنيتي افغانستان، داشته است.

در سال 2001 يگانه هدف نيروهاي بين المللي، سقوط گروه طالبان و باز پس گيري شهرهاي افغانستان از کنترول آنها بود. طالبان به زودي کنترول شهرهاي بزرگ افغانستان را از دست دادند و مردم افغانستان با اميد به آيندهي بدون جنگ و خشونت، از حضور جامعه جهاني استقبال کردند و براي پايه گذاري يک حکومت دموکراتيک در کشور، با تمام دشواري ها، به پاي صندوق هاي راي رفتند و رئيس جمهور شان را برگزيدند.

امروز بيش از پانزده سال از آن روز مي گذرد، هرچند که پيشرفت هاي قابل ملاحظهاي در افغانستان صورت گرفته است و در زندگي شهروندان کشور تغييرات زيادي آمده است، اما امنيت و ثبات در کشور هنوز با تهديد مواجه است و روياي صلح مردم افغانستان، تحقق نيافته است. گروه طالبان که در سال 2001 تنها تهديد جدي براي امنيت افغانستان و ماموريت جامعه جهاني به شمار مي رفت، هنوز در افغانستان خشونت مي آفرينند و در آخرين مورد دو نهاد امنيتي را در کابل هدف حمله قرار دادند و نشان دادند که هنوز به عنوان يک تهديد براي امنيت و ثبات افغانستان به شمار مي روند. علاوه بر اين گروه، بنا به گفته رئيس جمهور غني در کنفرانس امنيتي مونيخ، اکنون حکومت افغانستان با بيست گروه تروريستي ديگر در حال جنگ است.

چه عواملي باعث شد که مبارزه با گروه طالبان و ساير گروه هاي تروريستي در افغانستان، با موفقيت انجام نشود و گروه هاي تروريستي هنوز بتوانند در بخش هاي مختلف افغانستان، حمله هاي تروريستي راه اندازي بکنند و از مردم بي گناه افغانستان قرباني بگيرند؟

يکي از مهم‌‌ترين ترين عوامل؛ عدم توجه جامعه جهاني به منابع تمويل و حاميان سياسي گروه هاي تروريستي بود. گزارش ها نشان مي دهد که گروه هاي تروريستي از سلاح هاي پيشرفته و مدرن برخوردار هستند و با استفاده از اين سلاح ها در برابر نيروهاي امنيتي افغانستان و نيروهاي بين المللي، جنگ مي کنند. جامعه جهاني اما کمتر به اين مسئله توجه کرده است که گروه هاي تروريستي چگونه و از کجا اين سلاح ها را تهيه مي کنند و براي ادامه ي حيات سياسي شان، منابع مالي و حمايت سياسي را از کجا دريافت مي کنند.

عدم توجه به منابع مالي و حاميان سياسي گروه هاي تروريستي، باعث شده است که آنها، هنوز در افغانستان نفس بکشند و براي حکومت افغانستان وجامعه جهاني، چالش خلق کنند. اما به نظر مي رسد که بعد از حمله روز چهارشنبه هفته گذشته در کابل، افغانستان يکبار ديگر محراق توجه کشورهاي جهان قرار گرفته است و سرنوشت جنگ در افغانستان و مسئله مبارزه با تروريسم در کشور، نگراني سياست مداران جهان را برانگيخته است.

تاکيد شوراي امنيت سازمان ملل متحد به محاکمه عاملان حملات تروريستي و سازماندهندگان و حاميان آنها، بيانگر اين مسئله است که قطع منابع مالي تروريستان و وارد کردن فشار بر حاميان سياسي آنها، براي موفقيت در امر مبارزه با تروريسم در افغانستان، يک ضرورت فوري است. جامعه جهاني بيش از يک و نيم دهه، به اين مسئله توجه جدي نکرده است و تداوم اين اشتباه، ناکامي بزرگ جامعه جهاني را در افغانستان رقم خواهد زد.

تلاش هاي اخير حکومت افغانستان براي جلب توجه جامعه جهاني به همکاري قاطعانه در راستاي مبارزه با تروريسم نيز، باعث شده است که در نگاه جامعه جهاني به مسئله جنگ در افغانستان تغييراتي رونما گردد و اين اميدواري را بوجود آورده است که جامعه جهاني وضعيت افغانستان را دوباره بررسي خواهد کرد و اين بار به منابع تمويل تروريسم، حاميان سياسي آنها و از بين بردن پناهگاهاي امن آنها، توجه جدي تري صورت خواهد گرفت.

واقعيت امر اين است که گروه هاي تروريستي تا هنوز در تنگاي اقتصادي و سياسي قرار نگرفته اند و پناهگاههاي امن آنها از بين برده نشده است. تا زمانيکه که اين گروه ها از لحاظ اقتصادي تامين باشند، حاميان سياسي خود را داشته باشند و در پناهگاههاي امن زندگي کنند و برنامه بريزند، مبارزه با تروريسم دشوار و پيچيده خواهد بود.

جامعه جهاني براي پيروزي در جنگ افغانستان، بايد فشارهاي لازم را بر حاميان سياسي گروه طالبان و ساير گروه هاي تروريستي وارد کند، عليه آنها تحريم هاي اقتصادي وضع کنند و طبق قوانين بين المللي با آنها برخورد کنند. همچنان مخفي گاههاي گروه هاي تروريستي بايد کشف و از بين برده شود و منابع تمويل آنها قطع گردد. گروه هاي تروريستي تا زماني که تمويل اقتصادي شوند و از حمايت سياسي برخوردار باشند، از جنگ دست برنخواهند داشت و به روند صلح نخواهند پيوست.

دیدگاه شما