صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آینده افغانستان؛ آیا زنان بیشتری قربانی می‌شوند؟

-

آینده افغانستان؛ آیا زنان بیشتری قربانی می‌شوند؟

جولیو ترزی، وزیر خارجه ایتالیا / برگردان: عبدالاحد بهرامی

حقوق زنان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایتالیا دارد. ایتالیا در عرصه بین المللی همواره در تلاش های جهانی در راستای تساوی جنسیتی و مبارزه با تبعیض جنسیتی نقش کلیدی ایفا کرده است. این تلاش ها همچنان شامل آگاهی دهی در رابطه با ضرورت حضور و مشارکت بیشتر زنان در اداره جهان به شمول دیپلماسی و همچنان ترغیب ساختارها و نهادهای حرفه ای برای زنان می شود.

در بیانیه ای که اخیرا از سوی نشست وزرای گروه هشت، شامل هشت کشور قدرتمند صنعتی جهان، صادر شد، آمده است که زنان "عاملان قدرتمند صلح، امنیت و خوشبختی" هستند. اما با این حال، این زنان هستند که اغلب از مذاکرات صلح، و پروسه های انتقال به دور نگه داشته می شوند.

تصمیم گیری های سیاسی که در آنها زنان یا حضور حاشیه ای دارند و یا هم غایب اند، مشروعیت سیاسی خود را نمی توانند بصورت موجه کسب کنند؛ چه آنکه چنین رویکردهای یکسویه ای، حساسیت ها، تجارب و دیدگاه های بخشی از جامعه را نادیده می انگارند و بر این اساس، از نیروهای بالقوه ای که در مسیر دستیابی به مصالحه، ثبات و انسجام ضروری است، باز می مانند. بر این اساس، ما از انتخاب نکوسازانا دلامینی زوما، وزیر داخله آفریقای جنوبی به عنوان اولین زن به ریاست اتحادیه افریقا با گرمی استقبال می کنیم.

ظرفیت ها و توانایی های بالقوه زنان همواره به صورت درست مورد استفاده قرار نمی گیرد. طوری که گیورگیو ناپولیتانو، رییس جمهور جمهوری ایتالیا گفته است که "زنان به عنوان حاملان طبیعی خلاقیت و ابتکار، انسجام، همدلی و واقعبینی به تدریج جایگاه خود را در جامعه و اعتماد پایدار به آینده، به دست می آورند. در حالی که اقشار زنان جوان شایسته به تدریج حضور خود در مقام های عالی دیپلماتیک را افزایش می دهند، آن کشورهایی که از این کاروان عقب می مانند، در واقع بازنده اند.

وزارت خارجه ایتالیا، به هدف بهبود تساوی جنسیتی در اداره جهانی و خدمات عمومی کشورها، اخیرا یک کنفرانس بین المللی را در رابطه با "حضور زنان در دیپلماسی" به راه انداخته است. این اقدام گام مهمی در ادامه برنامه "حضور زنان در خدمات عمومی" که از سوی هیلری کلینتن، وزیر خارجه امریکا در سال 2011 راه اندازی شده بود، به شمار می رود. من فکر می کنم که یک معیار عمده در سنجش موفقیت قدرت‌دهی و تقویت زنان، اینست که وضعیت زنان در حال حاضر در یکی از کشورهایی که با پروسه انتقال روبرو اند، از قبیل کشورهای حوزه مدیترانه و مهمتر از آن افغانستان به تصویر می کشد.

زنان از قهرمانان اعتراضات بهار عربی بودند. آنها بصورت گسترده در اولین دوره های انتخابات دموکراتیک این کشورها شرکت ورزیدند و اکنون در نهادهای دموکراتیک جدید حضور دارند. ما انتظار داریم که رهبران جدید کشورهای عربی، حقوق زنان را در قانون اساسی این کشورها و همچنان در زندگی سیاسی و اجتماعی شان به رسمیت بشناسند. ارتباطات نزدیک میان حقوق زنان و ثبات و امنیت کلی و بازسازی، معیاری است که ما با آن مسیر خود در حمایت از این کشورهای در حال گذار تعیین می کنیم.

ده سال پیش، حضور و مشارکت زنان در بخش زندگی سیاسی در افغانستان به سادگی غیر قابل تصور بود. در نتیجه تلاش های گسترده جامعه بین المللی به شمول ایتالیا به عنوان یک کشور پیشتاز، بسیاری چیزها بصورت چشمگیری تغییر کرده اند. سیاست افغانستان دیگر تنها "یک کلوپ مردانه" نیست. نیروهای فعال و کاری زنان در افغانستان به سرعت در حال افزایش است. اکنون فیصدی دانش آموزان و دانشجویان دختر به 38 درصد افزایش یافته است؛ در حالی که شمار دانشجویان ورودی پسر در دانشگاه ها فقط 20 درصد افزایش یافته است. و اکنون حدود 28 درصد از اعضای نمایندگان شورای ملی افغانستان، زنان اند.

با آنهم، دستاوردهایی که در جریان یک دهه گذشته با فداکاری های زیادی به دست آمده اند، در جلوگیری از خشونت ها و تبعیض های جنسیتی همچنان شکننده اند. وضعیت زنان افغان هنوز هم می تواند با حضور نمایندگان خود در پارلمان و سایر نهادها به عنوان صدای قوی برای زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، تقویت شود. اخیرا حنیفه صافی، رییس امور زنان در ولایت لغمان در حمله ای کشته شد و یک زن دیگر نیز بصورت صحرایی به اعدام محکوم شد و هدف تیراندازی قرار گرفت. این رویدادهای نکوهیده، برای جامعه بین المللی و ایتالیا تکان دهنده بود. اما از سوی دیگر، واکنش زنان به این رویدادها و آمدن به خیابان های کابل نیز برای ما مایه حیرت بود.

این از وظایف و مسئولیت های دولت افغانستان و جامعه بین المللی است تا زنان را از ناامنی فزاینده و از خطر از دست دادن دستاوردهایی که تاکنون به سختی به دست آمده است، حفاظت کنند. به لطف تعهد جدی کشور ایتالیا و سایر کشورهای متحد دولت افغانستان، شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی توکیو بر حفاظت و حراست کامل از حقوق زنان به عنوان جزئی از شاخصه پلورالیستیک جامعه افغان و بهبود وضعیت زنان تاکید کردند. اینکه چگونه اکنون دولت افغانستان به تعهد خود در توسعه و تقویت حقوق زنان عمل می کند، معیار و شاخصی برای میزان کمک های جامعه بین المللی خواهد بود.

کارهای بسیاری وجود دارد که باید انجام شود. ما این را به عنوان یک گزینه در برابر خود نداریم که حراست از حقوق زنان را تقلیل بدهیم. در حالی که زنان افغان صدای خود را به گوش جهانیان می رسانند و می خواهند صدای آنها شنیده شود، جامعه بین المللی نباید آنها را به حال خود رها کنند.

در حالی که ما در توسعه و پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی افغانستان، در کنار این کشور متعهد خواهیم ماند، ما باید این زنان را نیز به حال خود رها نکنیم. این از اهمیت حیاتی برخوردار است که زنان افغان مسئولیت های بیشتری را بر عهده بگیرند و مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند تا بصورت مساویانه با مردان و بامعیار شایستگی و کفایت، خود را به عنوان رهبران آینده کشوری ببینند که در مسیر توسعه و ثبات در حرکت است.

دیدگاه شما