صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا حرکت منظور پشتین برای ما مهم است؟

-

در روزهای اخیر حرکت یک جوان پشتون تبار در پاکستان خبرساز شده و تمام دستگاههای امنیتی این کشور را به چالش کشیده است. منظور پشتین رهبری جنبش تحفظ پشتونها را به عهده گرفته است و خودش هم در ابتدا شاید نمیدانست که این قدر اهمیت پیدا میکند و در سطح جهان در صدر رسانههای دنیا قرار میگیرد. جنبش اعتراضی تحفظ پشتونها در پاکستان در اعتراض به برخورد دولت با پشتونها راه افتاده و اکنون رهبری جوان از این تبار آن را به عهده گرفته و به نظر می رسد که تمام دستگاه حکومت را با چالش جدی مواجه کرده است. مهم ترین مشخصه این حرکت صلح آمیز بودن و چهره مدنی آن است.
همزمان در برخی از شهرهای افغانستان حرکتهای مدنی حمایت از این جنبش به راه افتاده است و نخستین واکنش سیاسی از سوی رییس جمهور غنی نسبت به آن بود. در یک پست تویتری رییس جمهور غنی آمده است که زمانی که منطقه را آشوبهای تروریستی و افراطیت فراگرفته است، دولتهای منطقه باید از حرکتهای مدنی هم چون حرکت منظور پشتین حمایت کنند. پس از آن حتی در بامیان و در کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان حرکتهای مدنی حمایت از منظور پشتین به راه افتاد. در شبکههای اجتماعی نیز کاربران افغان دیدگاههای متفاوتی را در باره این حرکت بیان کردهاند و سایت بی بی سی نیز اخبار مربوط به این جوان پاکستانی را در صفحه افغانستان منتشر میکند. همه این موارد میرساند که منظور پشتین و حرکت مدنی او برای افغانها مهم است و به نحوی با ما ارتباط دارد. اما چرا این حرکت مدنی از سوی یک جوان پاکستانی برا ما مهم است؟
نخستین وجه اهمیت این حرکت برای ما این است که نخستین بار از متن مردمی که همواره حرکتهای مسلحانه و خشونتآمیز برآمده، اکنون یک یک حرکت مدنی و صلح آمیز بیرون آمده است. مدنی بودن و حرکت صلح آمیز جنبش تحفظ پشتونها در کشوری که سالها است گروههای تروریستی و افراطی را تولید میکند و گسترش میدهد، ظهور یک بهار عربی دیگر در منطقه را نوید میدهد. افغانستان سالهاست که از سوی محصلان مدارس دینی که از همین مناطق برخاسته اند و رشد کرده اند، آسیب دیده است. اکنون وقتی یک جنبش مردمی با داعیههای انسانی و برابری خواهانه و به شکل مدنی و صلح آمیز از این سرزمین به راه می افتد، باید خوش حال بود و از آن حمایت معنوی کرد.
نکته دوم این است که هر حرکت و کنش سیاسی در پاکستان سالها است که الگویی برای ساکنان این سوی دیورند قرار می گیرد. از این رو حرکت مدنی منظور پشتین منشاء حرکتهای سیاسی و مدنی صلح آمیز و برابری خواهانه در کشور ما نیز خواهد شد. امید میرود که برخی گروههای مسلح مخالف نظام از این گونه حرکتها درس بگیرند و مبارزه صلح آمیز و مدنی را بر مبارزات مسلحانه و خشونت آمیز ترجیح دهند.
سومین نکته ای که اهمیت این حرکت را برای ما توجیه پذیر می کند، ماهیت حرکت عدالت خواهانه منظور پشتین و هوادارانش است. سالها است که در کشور ما نیز جنبشهای عدالت طلبی به راه افتاده اند و کمتر در بدست آوردن مطالبات و آرمانهای خویش توفیق داشته اند. در سالهای اخیر چندین حرکت مدنی با داعیههای کاملا انسانی و برحق در کشور ما به رافتاد اما عواملی از داخل و خارج کشور سبب شد که این حرکتها یا به انحراف کشانده شوند و یا به فراموشی سپرده شوند.
تجربه شکست و یا به انحراف کشاندن جنبشهای مدنی در افغانستان درس بزرگ هم برای افغانستان است و هم برای جنبش تحفظ پشتونها. برای افغانستان از آن جهت درس است که اگر بخواهیم این حرکت مدنی و صلح آمیز به نتیجه مثبت برسد نباید از لحاظ سیاسی در آن مداخله کرد. هر گونه مداخله در امور داخلی یک کشور دیگر ما را به سوی بی ثباتی بیشتر سوق می دهد. مخصوصا که ما مشکل خط دیورند را با پاکستان داریم و این قضیه تاریخی به مثابه اتش زیر خاکستر میان دو کشور است. از سوی دیگر جنبش تحفظ پشتونها هم باید از هر گونه حرکت قوم گرایانه و واگرایانه پرهیز کند. زیرا به راحتی از سوی دستگاههای امنیتی پاکستان اتهامهای واهی را نصیب خواهد شد که همین اتهامها راه را برای سرکوب و شکست این جنبش فراهم می کند.

دیدگاه شما