صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیام اصلی سفر رییس جمهور به پاکستان چیست؟

-

جمهور غنی در حالی به پاکستان سفر کرده است که تبصرههای گوناگون در مورد این سفر صورت گرفته است. ریشه برداشتهای گوناگن از این سفر از آنجا ناشی میشود که گفتگوهای طولانی میان ایالات متحده و طالبان در ماههای اخیر صورت گرفته است و حداقل به لحاظ ظاهر امر چنین به نظر میرسد که پروسه صلح افغانستان به مراحل حساسی رسیده است. از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در پیش است و هر گونه رخدادی از جمله سفر رییس جمهور به کشورهای همسای در راستای مسایل انتخاباتی تحلیل میگردد. حتی برخی از تحلیلگران که بسیار به مسایل سطحی نگاه میکنند سفر رییس جمهور غنی به پاکستان را به منظور جلب حمایت پاکستان از تکت انتخاباتی اش ارزیابی کرده اند. این تحلیل به خصوص زمانی صورت گرفته است که در هفته گذشته تعدادی از چهرهها و رهبران احزاب سیاسی و کاندیدان ریاست جمهوری به این کشور سفر کردند و گفته میشود این چهرهها روابط نزدیک با پاکستان دارند و ممکن است در این سفر در مورد حمایت آن کشور از کدام تکت انتخاباتی بحث صورت گرفته باشد.
به نظر میرسد هدف اصلی سفر رییس جمهور به پاکستان بیش از آن که بار سیاسی داشته باشد، به منظور بهبود روابط اقتصادی و تجارت و ترانزیت کالا میان دو کشور و یا از مسیر دو کشور صورت گرفته است. رییس جمهور غنی در مورد جایگاه پاکستان در منطقه و نیز مداخلات پیدا و پنهان این کشور در امور افغانستان آگاهی کامل دارد. او همچنین دیدگاههای روشن در مورد وضعیت اقتصادی منطقه و بهبود روابط افغانستان با همسایگان دارد. از سوی دیگر مناسبات پاکستان با طالبان و حمایتهای بی دریغ این کشور از این گروه تروریستی و دامن زدن به تداوم جنگ و منازعه در افغانستان مسایلی نیستند که کسی از آنها آگاهی نداشته باشد. پاکستان به طور قاطع و آگاهانه جنگ و منازعه را در افغانستان مدیریت میکند و مصارف گزافی را هم در این راستا متحمل میگردد. ریشههای اصلی منازعه در افغانستان با سرنوشت و تاریخ پاکستان گره خورده است و عمیقتر از آن است که بتوان به طور آنی در مورد آن تصمیم گرفت. به همین خاطر احتمالا رییس جمهور افغانستان از پاکستان انتظار ندارد که به این زودی به خواست دولت و مردم افغانستان تن دهد و از مداخله در امور افغانستان دست بر دارد. زیرا هنوز زمینه چنین امری در پاکستان فراهم نشده است و در دیدگاههای اصلی این کشور تغییری حاصل نگردیده است. هنوز تیوری عمق استراتژیک جنرال اسلم بیگ رییس ستاد ارتش پاکستان در دهه 80 میلادی در سرلوحه مناسبات پاکستان با افغانستان قرار دارد.
بنابراین پیام اصلی سفر رییس جمهور به پاکستان بار اقتصادی و تجارتی برای دو کشور دارد و رییس جمهور غنی میخواهد پاکستان را متوجه اهمیت مناسبات اقتصادی دو کشور بسازد. پاکستان هم اکنون نزدیک به 60 میلیارد دالر بدهی دارد. فشارهای اقتصادی بر این کشور و قطع برخی از کمکهای شرکای بین المللی آن از جمله ایالات متحده به دلیل حمایت این کشور از گروههای تروریستی در سالهای اخیر افزایش یافته است. برخی از مقامات پاکستانی تا حدودی متوجه این نقیصه گردیده اند. ولی تا کنون به طور قاطع یک راهکار عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور و تامین منابعی برای بازپرداخت بدهیهای آن به دست نیامده است.
رییس جمهور افغانستان طرحهایی دارد که به اقتصاد و تجارت پاکستان کمک میکند. بخشی از این طرحها از طریق مناسبات نیک با افغانستان قابل تطبیق است. بعید به نظر میرسد که رییس جمهور غنی در این سفر از مقامات پاکستانی تقاضای حمایتهای سیاسی از تیم وی در انتخابات پیش رو را داشته باشد. اما طبیعی است که دیدگاههای مردم و دولت افغانستان را به عنوان رییس جمهور کشور با مقامات پاکستانی مطرح خواهد کرد. چنان که در دیدار با نخست وزیر این کشور و دیگر مقامات از روابط نزدیک این کشور با طالبان به عنوان یک فاکتور منفی در مناسبات میان دو کشور یاد کرده است و خواهان روابط دولت با دولت در مناسبات دو کشور شده است. اما چنان که گفته شد هدف اصلی سفر بهبود مناسبات اقتصادی و تجارتی میان دو کشور است و طبیعی است که پیامد بهبود روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور به نفع مناسبات سیاسی نیز خواهد بود.

دیدگاه شما