صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان در پی «.»

-

عاقلان در پی    نقطه   نروند
گرچه آن نقطه فیلی را قیل کند
بر اساس آخرین گزارشهای رسیده از صحن علنی مجلس نمایندگان در آخرین ساعات دیروز، هنوز جنجالها بر سر کرسی ریاست خانه ملت پایان نیافته است. جلسه عمومی که برای چندمین بار، قبل از ظهر دیروز صورت گرفت بار دیگر حاصلی جز مبادله دشنامهای ناموسی و سخنان رکیک میان نمایندگان در پی نداشته است.
داستان از آنجا شروع شد که در انتخابات داخلی مجلس نمایندگان که یک هفته قبل صورت گرفت، یکی از کاندیدان 55 رای و دیگری 123 رای را از آن خود کردند. بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان کاندیدای برنده باید نصف به علاوه یک کل آرای استعمال شده را کسب کند. به همین خاطر شخص برنده باید حداقل 124 رای را کسب میکرد که با یک رای مخدوش و دارای یک نقطه اضافه در پایین برگه رای دهی این نصاب تکمیل میگردید. اکنون اختلاف بر سر صحت یا عدم صحت برگهای است که دارای یک نقطه اضافه در پایین آن است. به همین خاطر این برگه و یا به عبارتی این نقطه هم جنجال برانگیز و هم البته بسیار ارزشمند در مقیاس دو میلیون دالر شده است. 
به گفته یکی از اعضای مجلس نمایندگان هرچه زمان میگذرد قضیه اختلاف بر سر یک «.» به ظاهر ناچیز عمیقتر و پیچیدهتر میگردد. در روزهای گذشته این نقطه به عنوان گرانترین نقطه در جهان و یا «نقطه دو میلیون دالری» مشهور گردید.  بر اساس آن ضرب المثل مشهور، این همان نقطه ای است که «فیلی» را «قیل» می کند. به گفته یکی دیگر از وکلای پارلمان در دو طرف کسانی در پشت صحنه حضور دارند که مجادلات را مدیریت و جهتدهی میکنند.
به نظر میرسد افراد پشت صحنه دو هدف عمده را دنبال میکنند. اول این که کسانی را به عنوان کاندیدان اصلی در نظر دارند و میخواهند وضعیت را به قدر کش دهند که به هدف اصلی خویش برسند. ظاهرا رای پایین یکی از کاندیدان با آن همه طمطراق ریشه در همین نیتمندی جمعی دارد. دوم این که برخی از وکلای پارلمان به دنبال پول هستند و هرچه این چرخه باطل بچرخد بر وفق مراد آنان میچرخد.
متاسفانه در روزهای گذشته گزارشهای وحشتناکی از توزیع پول میان نمایندگان مجلس در رسانههای جمعی مطرح شده است. هر دو کاندیدای ریاست مجلس نمایندگان ظاهرا به انازه کافی متمول هستند و توانایی توزیع پول را دارند. یکی از وکلای پارلمان در گفتگویی که با او داشتم به گونه عمیق از وکالتش اظهار ندامت کرد و افزود که گاهی صحن علنی مجلس نمایندگان را با سرای شهزاده مقایسه می کنم و در این جا تنها مبادله پول است که تعیین کننده است و دیگر هیچ ارزشی مطرح نیست.
در هر صورت آن چه مهم است این است که اکنون بیش از یک هفته از انتخابات داخلی مجلس نمایندگان می گذرد و هنوز وکلا نتوانسته اند سرنوشت یک «نقطه» را مشخص کنند و به نتیجه برسند. این روند علاوه بر آن که مردم را از کارکرد اعضای فعلی مجلس نمایندگان مایوس کرده است، سرنوشت عمومی و آینده مردم را با تهدید جدی مواجه ساخته است. وکلایی که باید از آرای مردم محافظت کنند و منافع کلان و ملی را در تصمیم گیریهای خویش معیار قرار دهند، هنوز نتوانسته اند خود را از دام منافع کوچک و شخصی برهانند. این روند بدون شک آینده تاریک را نوید میدهد و سبب چالشهای بزرگی در آینده خواهد شد.
در روزهای گذشته با هتاکیها و حرکتهای گنگستری که عدهای از وکلای مجلس انجام دادند، اخلاق در حوزه عمومی افغانستان با صفر برابر شد. دشنامهای رکیک و حرکتهای خلاف شئون ارزشهای انسانی در صحن علنی مجلس نمایندگان آبروریزی کلانی را به لحاظ فرهنگی برای کشور به ارمغان آورد. نتیجه این دشنامها و حرکتها تنها آسیب زدن به اخلاق در حوزه عمومی نبود، بلکه به گونه عمیقتر به نفرت و خصومت قومی دامن زد. اصلا مهم نیست که چه کسی حق است و یا چه کسی ناحق. مهم این است که عملکرد مجموعه خانه ملت تا حال مایوس کننده بوده است. امیدواریم که اعضای بی طرف و وطن دوست مجلس نمایندگان ابتکار را به دست گیرند و به کسانی که با چشم سفیدی تمام سرنوشت یک ملت را به گروگان گرفته اند بیش از این اجازه بیحرمتی به ملت بزرگ افغانستان را ندهند.

دیدگاه شما