صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت مبارزه با گنگستریسم

-

پس از معرفی سرپرستوزیران وزارت های امور داخله و دفاع تا کنون در عرصه افکار عمومی خوشبینی های زیادی مشاهده میشود و بسترهای اعتماد عمومی و حمایت های مردمی از نهادهای امنیتی افزایش یافته است. روندی که در دو وزارت خانه کلیدی امنیتی به وجود آمده است نیز تا حدودی رضایتبخش است. در همین راستا یکی از مهمترین کارهایی که وزیر جدید امور داخله روی دست گرفته است، مبارزه با زورمندان و به عبارت مدرنتر مبارزه با گنگستریسم است.
گنگستریسم شامل هر نوع فعالیت جنایی و تبهکاری سازمان یافته و در عین حال مبتنی بر منافع شخصی و گروپی میگردد. در حقیقت گنگسترها انسانهای شروری هستند که به استخدام تبهکاران و سردمداران فساد و مافیا در میآیند و به خاطر کسب منافع شخصی دست به جنایت و تبهکاری میزنند. از همین رو گنگستریم با تروریسم تفاوت عمده دارد. تروریستها بیشتر به خاطر ایدئولوژی و آرمانهای برساخته دست به جنایت و ترور میزنند. ولی گنگسترها بیشتر به خاطر کسب منافع شخصی و مادی فعالیتهای جنایتکارانه و تبهکارانه دارند و زورمندان نیز در قبال پرداخت و امکانات به گنگسترها، موجودیت و دارایی های غیر مشروع خویش را حفظ میکنند.
در کشور ما سالها است که گروپهای مسلح غیر مسول و غیر قانونی که در واقع بازمانده عصر بی نظمی و جنگهای داخلی و در ظاهر متکی به یکی از تنظیمهای جهادی و یا رهبران سیاسی هستند، فعالیت میکنند. چنین گروپهایی در سراسر کشور به خصوص در پایتخت افغانستان حضور فعال دارند و دشمنان دیرین و خطرناک حاکمیت قانون، نظم و ثبات هستند.
روز گذشته پلیس خانه یکی از این افراد را که دارای افراد مسلح غیر مسول است، محاصر کرد، اما موفق به بازداشت وی نشد. هفته گذشته نیز  یکی از همین افراد با قلدری تمام در برابر نیروهای امنیتی ایستاد و چندین نفر هم در زدوخورد بین او و پلیس کشته شدند. شاید هیچ محله و منطقهای در افغانستان یافت نشود که یکی از همین نوع گروپها در آن حضور نداشته باشند و به مردم آسیب نرسانده باشند.
پدیده گنگستریسم بازمانده از عصر بینظمی که مسلح به انواع سلاحهای گرم و مسلسلهای خودکار هستند، در کشور ما تنها یک پدیده شهری نیست. بلکه در بسیاری از قریهجات و دهات گروپهای مسلحی حضور دارند که تنها متکی به سلاح خود و پول و قدرت زورمندان محلی هستند و هیچگاه تن دهی به قانون و حاکمیت دولت ندارند. در بسیاری از مناطق مردم اختیار مال و ناموس خویش را حتی ندارند و مجبور هستند که مطابق خواستههای قومندانان محلی و مسلحین غیر مسول رفتار کنند.
از همین رو مبارزه وزارت امور داخله یک آغاز نیک و نویدبخش است و باید از آن استقبال و پلیس را در این زمینه حمایت کرد. در روزهای گذشته وزیر جدید وزارت امور داخله طی فرمانهای جداگانه جمع آوری وسایط نقلیه پلیس از نزد زورمندان، افشای اسامی تبهکاران و جنایتکاران شهری و مبارزه جدی با مسلحین غیر مسول و گنگسترهای مردم آزار را شروع کرده است. 
بدون شک پلیس و نهادهای امنیتی در مبارزه با قانونشکنان و زورمندان با چالشهای جدی مواجه هستند. مهمترین چالش، وابستگی این گونه گروپهای تبهکار به یکی از سیاستمداران و یا رهبران تنظیم های جهادی هستند. آنها در زیر پوشش این گونه نامها هزاران جنایت را مرتکب میشوند ولی متاسفانه هیچگاه از سوی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار نمیگیرند و یا به راحتی توسط اربابان خود از چنگال قانون رها میشوند. بارها از این گونه رخدادها در سطح کشور اتفاق افتاده است. اما بدتر از آن این است که بسیاری از این گونه گروپها به نحوی برای خود محلات امنی ساخته اند که دور از دسترس و چشمان نیروهای امنیتی و کشفی قرار دارند. آنان از این گونه محلات پلان های جنایتکارانه را طرح و اجرا میکنند و بسیاری از توطیهها را نیز سامان میبخشند.
اکنون با اقدامات جدید وزارت امور داخله امیدواریهای زیادی برای مردم خلق شده و همه از این اقدامات استقبال کرده اند. امید است که نهادهای امنیتی به خصوص پلیس و رهبری وزارت امور داخله در برابر زورمندان و گنگسترها کوتاه نیایند. مردم حامی و همراه آنها هستند و بی صبرانه منتظر عملی شدن وعدهها و ریشه کن شدن بی قانونیها و بی نظمیها هستند.

دیدگاه شما