صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روندهای دموکراتیک در افغانستان؛ نقطه اجماع ملی و بین‌المللی

-

تقویت و تداوم روندهای دموکراتیک در افغانستان تنها خواست اصلی مردم افغانستان نیست؛ بلکه شهروندان و دولتهای همکار با افغانستان نیز تسریع و سلامت روندهای دموکراتیک را در افغانستان درخواست دارند. حکومت افغانستان در این زمینه مسئول اصلی میباشد ولی تنها مسئول نیست؛ بلکه تمام شهروندان و نهادهای اجتماعی و سیاسی افغانستان باهم مسئول اند. با این هم، مردم افغانستان و شهروندان دولتهای همکار افغانستان، حق دارند این سؤال را داشته باشند که با وجود این همه هزینه مالی و نظامی در افغانستان، چرا کمیسیونهای انتخاباتی با همکاری حکومت افغانستان و جامعه جهانی نتوانستند انتخابات پارلمانی افغانستان را پس از سه سال تأخیر به صورت شفاف و سالم برگزار کنند؟ واقعیت اینست که  برگزاری انتخابات در افغانستان هزینههای خیلی مضاعف را در پی داشته است.
سه سال تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، داشت توانایی حکومت افغانستان و همکاران بینالمللی افغانستان را به صورت جدی زیرسؤال قرار میداد. تعهد حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان انجام اصلاحات به موقع در نظام انتخاباتی و کمیسیونهای انتخابات در افغانستان بود که به موقع خودش انجام نشد و حتا در آخرین ماههای آغاز رقابتهای انتخابات پارلمانی، جنجالهای نگران کننده میان احزاب سیاسی، کمیسیونهای انتخاباتی و حکومت افغانستان شکل گرفت. تنشهای صورت گرفته اگر حل نمیگردید انگیزۀ مشارکت شهروندان را در پروسه انتخابات پارلمانی، بسیار کاهش میداد. با این هم شهروندان افغانستان با تمام تهدیدات امنیتی به پای صندوقهای رأی حاضر شدند. ولی کمیسیونهای انتخاباتی نتوانستند این روند دموکراتیک را آنگونه که باید به صورت سالم و شفاف به سرانجام برساند. با این هم، احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیونهای انتخاباتی باید با هماهنگی لازم این روند را به گونهای به پیش ببرد که باعث سلب انگیزه و اعتماد مردم به این پروسه ملی نگردد. در غیر اینصورت اگر انتخابات پارلمانی نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری گذشته دچار تنش شود، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با نگرانیهای بسیار مأیوس کننده رو برو خواهد شد.
حکومت افغانستان و کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان با درک حساسیت مسئله، باید نهایت تلاش کنند که فرایند انتخابات پارلمانی با سلامت و اعتبار قابل قبول به فرجام برسد. اگر چالش انتخابات پارلمانی به صورت درست و به موقع حل نشود کشورهای کمک کنندۀ افغانستان نیز از تدام روندهای دموکراتیک در افغانستان دلسرد خواهد شد.
زیرا جامعه جهانی علاوه بر شهروندان افغانستان، در برابر شهروندان خودشان نیز احساس مسئولیت و پاسخگویی میکنند. دولتهای بین المللی همکار افغانستان، نیز ناگزیر است که در برابر مالیات و رواداری شهروندان شان در قبال مسایل افغانستان، نتیجه مأموریت شان را به صورت موفقانه در دست داشته باشند.
برگزاری انتخابات پارلمانی اگر سلامت و شفافیت قابل قبول را باز یابد، امید میرود که روندهای دموکراتیک در افغانستان همچنان مسیر خود را به سوی نهادینه شدن به پیش بپیماید. این امر مشروعیت حکومت افغانستان را نیز حفظ میکند و امید را برای آینده افغانستان و انجام موفقانه پروسههای بعدی افزایش میدهد. همچنین، مشارکت گسترده و فرجام موفقانه انتخابات پارلمانی حمایت همه جانبه مردم را از ارزشهای دموکراتیک و ایستادگی آنان را در برابر آموزههای افراطی طالبان، نشان میدهد. این امر اعتماد به نفس مردم و حکومت افغانستان را برای برداشتن گامهای مؤثر در راستای اجرای ساختن برنامههای کلان ملی به خوبی تقویت میکند.
طالبان در مدت سه سال گذشته که حکومت نتوانست پروسه انتخابات پارلمانی را دایرکند، احساس موفقیت میکردند. گروه طالبان فرایند انتخابات پارلمانی امسال را نیز به مثابه یک پروسه نظامی در نظر گرفت و در برابر آن تهدید استفاده از خشونت را اعلام کرد. اما حمایت همه جانبه جامعه جهانی و همکاران بینالمللی افغانستان از پروسه انتخابات و حمایت همه جانبه مردم افغانستان از این روند دموکراتیک، امیدها را برای آینده افغانستان تقویت  کرد و نیروی مضاعف بخشید. بنابراین انتظار اینست که هم نهادهای انتخاباتی و  نهادهای رسمی حکومتی با همراهی احزاب سیاسی و شهروندان افغانستان راجع به تقویت روندهای دموکراتیک در افغانستان دست به دست هم بدهند و تلاش مشترک داشته باشند.

دیدگاه شما