صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت و تضمین امنیت انتخابات

-

  مشارکت شهروندان در پروسه انتخابات، به معنای حمایت از نظام سیاسی افغانستان است. مشروعیت نظام سیاسی از همین طریق تقویت میگردد. تحکیم رابطه دولت و ملت و تقویت انگیزه های مردم برای مشارکت در پروسه انتخابات، پشتوانۀ محکم برای مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان است. واقعیت اینست که رابطه برخی از نخبگان سیاسی افغانستان در سال های اخیر با حکومت افغانستان دچار آسیب شده است. اما شهروندان افغانستان علیرغم ارتباط نزدیک با نخبگان سیاسی، قدرت تحلیل و ارتباط مستقل را با وضعیت سیاسی و نظام سیاسی افغانستان دارا می باشند. ماهیت دموکراسی نیز این اقتضا را دارد که مردم به صورت یک شهروند مستقل بتوانند وضعیت و نظام سیاسی موجود را تحلیل کنند و به صورت مستقل رفتار های سیاسی شان را با نظام سیاسی تنظیم کنند.
ماهیت رأی و مشارکت از طریق رأی سری و مستقیم نیز همین رویکرد را تأیید می کند. در افغانستان هرچند که تاهنوز سنتهای رفتار سیاسی گذشته به صورت پررنگ موجود است اما بازهم زمینههای مناسب برای تقویت ارزش ها و معیارهای دموکراتیک فراهم می باشد. حکومت مکلف است که ارزش ها و دست آورد های موجود را تقویت کند.
گذشته از سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی که بر مشارکت مردم در پروسه انتخابات دخالت دارد، عامل امنیت و احساس امنیت شهروندان در روز انتخابات،  نیز مهم وتأثیر گذار است.  مردم افغانستان در آغازین روزهای ثبت نام برای رأی دادن در انتخابات پارلمانی پیش رو المناک ترین فاجعه را در غرب کابل متحمل شدند. همین مسئله در چگونگی حضور ومشارکت گستردۀ مردم تأثیر بسیار سنگین گذاشت.
از این رو حکومت افغانستان مکلف است که تمام توانایی خود را برای تأمین امنیت انتخابات به کار بگیرد تا بتواند امنیت این پروسۀ ملی و حیاتی را به درستی تأمین کند. بدون شک که مخالفین مردم و حکومت افغانستان از هر راهی ممکن تلاش خواهد کرد که جلو این مانور بزرگ سیاسی را در افغانستان بگیرد ولی حکومت، احزاب سیاسی و مردم افغانستان متوجه اهمیت مسئله هستند که در صورت مختل شدن پروسۀ انتخابات، اعتماد به نفس مخالفین حکومت به شدت قوی می شود و حکومت افغانستان ضربۀ سنگینی را متحمل خواهد شد که جبران آن به زودی ممکن نخواهد بود.
حملۀ انتحاری دیروز بر گردهمایی انتخاباتی در تخار و هرات که منجر به کشته شدن چند تن از شهروندان کشور گردید، نشان می دهد که دشمن با تمام توان تلاش دارد که مردم را از طریق ارعاب و تهدید، از حرکت بسوی دموکراسی باز دارد. دشمن اینک متوجه شده است که نمی تواند فکر و ذهن مردم را از دموکراسی و ارزش های اجتماعی و سیاسی مردم سالار منصرف سازد. به همین سبب تلاش دارد که از طریق تهدید بر مسیر دموکراسی مانع بگذارد تا مردم را از این مسیر منصرف سازد.
ازاین رو، حکومت افغانستان می بایست تمام تلاش خودش را متمرکز کند تا انگیزه های مردم برای تقویت ارزش های دموکراتیک در افغانستان بیشتر شود. این مهم بستگی به این دارد که حکومت افغانستان نهایت کوشش کند تا امنیت برنامه های انتخاباتی  به صورت فنی فراهم شود.
حکومت افغانستان در شرایط جاری کشور، متوجه است که آسیب رسانی گروه های دهشت افکن در افغانستان بسیار محتمل است و اگر امنیت انتخابات به صورت جدی تأمین نگردد ممکنست که روند این پروسۀ ملی تلخکامیهای دیگر را بر مردم افغانستان تحمیل کند.
بدیهی است که بدون مشارکت و همکاری مردم، نمی توان امنیت عمومی را آنگونه که باید تأمین کرد. از این رو حکومت می تواند در کنارمشارکت مردم در پروسۀ انتخابات، بسیج عمومی را برای حفظ نظم وامنیت عمومی به گونۀ فراهم کند که زیر نظر نیروهای امنیتی شهروندان افغانستان در حفظ امنیت و آرامش مراحل انتخابات پیش رو همکار و همراه باشند.
اگر حکومت افغانستان بتواند روند انتخابات پارلمانی را موفقانه به سرانجام برساند، امید و اعتماد در مسیر آیندۀ روشن  را دوباره احیا خواهد کرد. در غیر این صورت، دشمن از طریق راه اندازی جنگ روانی و تبلیغاتی باعث روگردانی گستردۀ مردم از حکومت خواهد شد.

دیدگاه شما