صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تأمین امنیت؛ تضـمین مشـارکت

-

علاوه بر تأمین شفافیت و سلامت پروسۀ انتخابات، یکی از نگرانی های مهم در مسیر این پروسۀ ملی تأمین امنیت عمومی می باشد. شهروندان افغانستان متأسفانه در آغازین روزهای ثبت نام برای رأی دادن در انتخابات پارلمانی پیش رو المناک ترین فاجعه را در غرب کابل متحمل شدند. همین مسئله در چگونگی حضور ومشارکت گستردۀ مردم تأثیر بسیار سنگین گذاشت.
از این رو حکومت افغانستان مکلف است که تمام توانایی خود را برای تأمین امنیت انتخابات به کار بگیرد تا بتواند امنیت این پروسۀ ملی و حیاتی را به درستی تأمین کند. بدون شک که مخالفین مردم و حکومت افغانستان از هر راهی ممکن تلاش خواهد کرد که جلو این مانور بزرگ سیاسی را در افغانستان بگیرد ولی حکومت، احزاب سیاسی و مردم افغانستان متوجه اهمیت مسئله هستند که در صورت مختل شدن پروسۀ انتخابات، اعتماد به نفس مخالفین حکومت به شدت قوی می شود و حکومت افغانستان ضربۀ سنگینی را متحمل خواهد شد که جبران آن به زودی ممکن نخواهد بود.
حملۀ انتحاری بر گردهمایی انتخاباتی در ننگرهار که منجر به کشته شدن بیش از ده تن از شهروندان کشور گردید، نشان داد که دشمن با تمام توان تلاش دارد که مردم را از طریق ارعاب و تهدید، از حرکت بسوی دموکراسی باز دارد. دشمن اینک متوجه شده است که نمی تواند فکر و ذهن مردم را از دموکراسی و ارزش های اجتماعی و سیاسی مردم سالار منصرف سازد. به همین سبب تلاش دارد که از طریق تهدید بر مسیر دموکراسی مانع بگذارد تا مردم را از این مسیر منصرف سازد.
گروه های افراطی به واقعیت درک کرده است که اگر این وضعیت تا چند سال دیگر دوام پیدا کند، دیگر برای رشد اندیشه های افراطی در افغانستان چندان زمینه های مناسب باقی نمی ماند. به همین لحاظ گروه های افراطی سراسیمه دست به کار شده اند تا اگر شده حتی از طریق انتحار و کشتن، مردم را از مسیری که در پیش گرفته اند باز دارند.
از همین رو، حرکت و انگیزۀ قابل ستایش مردم برای حمایت از دموکراسی و ارزش های حقوق بشری، برای حکومت افغانستان نه تنها یک دست آورد که بعنوان یک پشتوانۀ بزرگ در تقویت حاکمیت ملی و ارزش های مدنی در افغانستان است. از این رو حکومت افغانستان می بایست تمام تلاش خودش را متمرکز کند تا انگیزه های مردم برای تقویت ارزش های دموکراتیک در افغانستان بیشتر شود. این مهم بستگی به این دارد که حکومت افغانستان نهایت کوشش کند تا امنیت برنامه های انتخاباتی  به صورت فنی فراهم شود.
مردم افغانستان در راه رسیدن به ارزش های حقوق بشری و مردم سالار در افغانستان، جان فشانی های تاریخی کرده اند و قربانی های بسیار داده اند. از این رو باید در زمان اکنون نتیجۀ این قربانی ها را بعنوان دست آورد جمعی و تاریخی احساس کند. درست است که مردم افغانستان در زمان اکنون نیز برای حفظ دست آورد های گذشته اش حاضر به فداکاری اند ولی این هرگز به این معنا نیست که مردم افغانستان برای همیشه قربانی بدهند.
حکومت افغانستان در شرایط جاری کشور، متوجه است که آسیب رسانی گروه های دهشت افکن در افغانستان بسیار محتمل است و اگر امنیت انتخابات به صورت جدی تأمین نگردد ممکنست که روند این پروسۀ ملی تلخکامی¬های دیگر را بر مردم افغانستان تحمیل کند.
بدیهی است که بدون مشارکت و همکاری مردم، نمی توان امنیت عمومی را آنگونه که باید تأمین کرد. همکاری مردم و حکومت در برنامه های ایام محرم نشان داد که نتیجه موفقیت آمیز به همراه دارد. از این رو حکومت می تواند در کنارمشارکت مردم در پروسۀ انتخابات، بسیج عمومی را برای حفظ نظم وامنیت عمومی به گونۀ فراهم کند که زیر نظر نیروهای امنیتی شهروندان افغانستان در حفظ امنیت و آرامش مراحل انتخابات پیش رو همکار و همراه باشند.
اگر حکومت افغانستان بتواند روند انتخابات پارلمانی را موفقانه به سرانجام برساند، امید و اعتماد در مسیر آیندۀ روشن  را دوباره احیا خواهد کرد. در غیر این صورت، دشمن از طریق راه اندازی جنگ روانی و تبلیغاتی باعث روگردانی گستردۀ مردم از حکومت خواهد شد.

دیدگاه شما