صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحریم و تأثیر آن بر حلقه فشار بر گروه های تروریستی

-

ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تحریمات تازه آمریکا بر شماری از اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی استقبال کرده است. وزارت مالیه آمریکا روز گذشته تحریمات تازه بر چهار عضو گروه طالبان و دو عضو شبکه حقانی را اعلام کرده است.
این شاید نخستین واکنش عملی آمریکا در برابر تروریستان پس از اعلام استراتژی جدید آن کشور در باره افغانستان و آسیای جنوبی باشد. با همه اما و اگرهایی که در مورد استراتژی آمریکا بعد از روی کار آمدن ترامپ وجود داشت؛ اما در نهایت آمریکا در برابر افغانستان و آسیای جنوبی تصمیم درستی گرفت و سیاست های خود را در برابر گروه های تروریستی و حامیان آنها به روشنی اعلام کرد.
در بحث تروریسم پیش از این دو مشکل وجود داشت: یکی این که تعریف مشخصی از تروریسم وجود نداشت و در باره مصادق آن در منطقه نظریات مختلفی ابراز می شد. دوم این که در مورد حامیان تروریسم نیز موضع روشنی وجود نداشت و کشورهای عضو ائتلاف مبارزه با تروریسم؛ دقیقا نمی دانستند که در برابر کشورهایی که به گونه¬ای با گروه های تروریسم همکاری می کنند، چه موضعی باید داشته باشند.
در استراتژی جدید آمریکا این دو موضوع تا حدی مشخص گردیده و در مورد پیامد این گونه همکاری ها به کشورهای منطقه هشدار داده شده است. ولی این استراتژی گرچند در عرصه سیاست ها و موضع گیری های سیاسی از جدیت لازم برخوردار بوده؛ اما در عرصه عمل هنوز اقدامات مؤثر و درخوری از سوی آمریکا در چارچوب استراتژی جدید صورت نگرفته است.
تحریم شش تن از مقامات گروه طالبان و شبکه حقانی، می تواند آغاز تطبیق استراتژی آمریکا در منطقه باشد. این اقدام آمریکا با توجه به قاطعیتی که در متن استراتژی آن کشور وجود دارد، می تواند یک هشدار و یا تهدید جدی برای گروه های تروریستی و حامیان آنها به شمار آید.
تا هنوز استراتژی آمریکا تنها در سطح رسانه ها و اظهار نظرها مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گرفت و از آنجایی که پس از شش ماه هنوز مرحله تطبیق این استراتژی آغاز نشده است، تروریستان و حامیان خارجی آنها نسبت به تطبیق و اجرای آن شک و تردید پیدا کرده بودند. حملات پی هم و مرگبار گروه طالبان و شبکه حقانی در ماههای اخیر به این معنا است که این گروه ها می خواهند قاطعیت و جدیت خود را در برابر تصمیمات اخیر آمریکا به اثبات برسانند و قدرت خود را با کشتار افراد ملکی و غیر نظامی نشان بدهند. این به این معنا است که آنها از پیامدهای استراتژی آمریکا در منطقه زیاد بیمناک نیستند.
اگرچه تحریم شش تن از افراد مربوط به گروه طالبان و شبکه حقانی به خودی خود نمی تواند تا آن حد قابل اهمیت باشد که ما در پیامد آن، از فشارهای مالی بر گروه طالبان و شبکه حقانی بحث کنیم؛ اما چنانچه این مسأله را به عنوان یک آغاز در نظر بگیریم، بحث تحریم می تواند به یک موضوع مهم در راستای مبارزه با تروریسم مطرح شود.
همانطوری که مردم افغانستان از استراتژی جدید آمریکا در باره افغانستان و جنوب آسیا استقبال کرده اند و آن را در مبارزه با تروریسم مؤثر دانسته اند، اکنون نیز انتظار دارند که آمریکا مرحله تطبیق استراتژی جدیدش را با توجه به شرایط و اولویت های افغانستان شروع کند.
حکومت و مردم افغانستان از این تحریم ها به هر حال استقبال می کنند و آن را به فال نیک می گیرند؛ اما زمانی این تحریم ها را مؤثر و نتیجه بخش می دانند که اولا؛ برنامه تحریم مقامات طالبان و شبکه حقانی توسعه پیدا کرده و افراد کلیدی بیشتر مربوط به این گروه ها را تحت پوشش قرار دهد. ثانیا؛ علاوه بر تحریم، در ابعاد دیگر نیز فشارها بر این گروه ها بیشتر و شدیدتر گردد.
گروه هایی که با وجود تمامی فراخوان ها و عقب نشینی های حکومت، همچنان بر رویکرد نظامی پافشاری می کنند و بر کشتار مردم بیگناه اصرار می ورزند، شایسته¬ای این است که با برخورد شدید نظامی روبرو شده و از طریق کاربرد زور و فشارهای نظامی مجبور به ترک جنگ شوند.
آنچه مهم است این است که حکومت افغانستان باید همگام با سیاست های جهانی موضع خود را در برابر تروریستان شدیدتر سازد و از موضع گیری های مدارا جویانه در شرایط فعلی پرهیز نماید؛ سیاست های جدید در عرصه بین المللی تا حدی زیادی معلول و محصول تلاش ها و موضع گیری های حکومت افغانستان است؛ بنابراین حکومت و یا بخش های از آن نباید در برابر هراس افگنان و کشورهای حامی آنها طوری موضع گیری کنند که نوعی دوگانگی در سیاست های حکومت و ناهمگرایی در میان بخش های مختلف آن را نشان دهد.

دیدگاه شما