صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

همه باهم از آزادی بیان حمایت کنیم

-

اتحادیه ملی خبرنگاران اعلام کرده که بر اساس رده بندی یونسکو، افغانستان از منطقه سرخ آزادی بیان خارج و شامل منطقه سبز شد.
بر اساس اعلامیه مطبوعاتی این نهاد که دیروز شنبه، به رسانهها فرستاده شد، این تصمیم در جریان کنفرانس سران یونسکو در پاریس اتخاذ شده است.
در اعلامیه مطبوعاتی اتحادیه ملی خبرنگاران کشور آمده که این تصمیم پس از تلاشهای گسترده حکومت برای تامین مصؤنیت خبرنگاران و رسانهها و پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران، گرفته شده است.
آزادی بیان ، یکی از مهمترین حقوق انسانی و جزؤ لاینفک نظام دموکراتیک به شمار می رود. رابطه آزادی بیان با دموکراسی، رابطه ارگانیک و دوسویه است، به این معنا که آزادی بیان تنها در بستر یک نظام دموکراتیک تحقق پیدا می کند و دموکراسی نیز تنها در سایه آزادی بیان معنا می یابد.
در نظام های دموکراتیک، آزادی بیان یکی از عوامل مشروعیت نظام سیاسی به حساب می آید، نظامی که در آن آزادی بیان با محدودیت روبرو باشد، مشروعیت حقوقی و قانونی خود را از دست می دهد. آزادی بیان از آن جهت اهمیت فوق العاده دارد و همواره مورد تأکید نهادهای بین المللی حقوق بشر و کشورهای دموکراتیک قرار می گیرد که این اصل بستر تحقق آزادی های دیگر را برای انسان فراهم می آورد.
آزادی بیان وسیله¬ای پیشرفت جامعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی اعضای آن است، بدون آزادی بیان توسعه و پیشرفت درجامعه با کندی و سکتگی مواجه خواهد شد. از همه مهمتر این که ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم، شرایط، الزامات و مقتضیات امروزی، آزادی بیان را در جامعه ضروری می سازد. در عصر توسعه تکنولوژی نوین اطلاعات، هر فردی نیاز به کسب اطلاعات جدید دارد، تا از طریق دسترسی به اطلاعات در راستای توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تلاش کند.
افغانستان زمان کمی است که آزادی بیان را تجربه می کند. به این دلیل آزادی بیان هنوز در جامعه نهادینه نشده و به عنوان یک اصل ضروری در زندگی اجتماعی مورد احترام قرار نگرفته است. در جریان یک و نیم دهه گذشته این کشور دستاوردهای زیادی در راستای آزادی بیان داشته است. فعالیت بیش از هزار رسانه تصویری، صوتی و چاپی نشانه این است که آزادی بیان در این کشور با استقبال اغلب مردم مواجه شده و اکثر شهروندان از آن حمایت می کنند.
با آنهم آزادی بیان در افغانستان بدون چالش نبوده است. طی این سال ها بارها رسانه ها از سوی گروه های شورشی مورد تهدید قرار گرفته و بر چند رسانه حمله انتحاری صورت گرفته و دهها خبرنگار و روزنامه نگار به قتل رسیده اند. اعمال خشونت و تهدید خبرنگاران در این کشور نه تنها از سوی مخالفان مسلح دولت که از سوی برخی مقامات دولتی و زورمندان محلی نیز صورت گرفته است. تاهنوز خبرنگاران بسیاری مورد خشونت قرار گرفته و ده ها خبرنگار و روزنامه نگار از سوی افراد و گروه های مختلف تهدید شده اند. این نشان می دهد که آزادی بیان در افغانستان تاهنوز شکننده و در معرض آسیب های جدی قرار دارد. بنابراین اگر می خواهیم که ارزش های دموکراسی در افغانستان تقویت شود، اگر می خواهیم که یک جامعه امن و تکثرگرا و مسؤلیت پذیر داشته باشیم و اگر می خواهیم از قید و بند افکار و اندیشه های محدود نگرانه و متعصبانه رهایی یابیم؛ باید آزادی بیان را تقویت کنیم و آن را از موانع و چالش های موجود نجات دهیم.
خوشبختانه حکومت وحدت ملی در راستای تقویت و نهادینه سازی آزادی بیان گام های اساسی و مهمی برداشته است. قضیه خشونت علیه خبرنگاران با جدیت بیشتر تعقیب و پیگیری می شود، دوسیه های قتل خبرنگاران که سال هاست در نهادهای عدلی و قضایی متوقف مانده، دوباره به جریان افتاده است.
تشکیل کمیته مشترک حکومت و رسانه ها که برای بررسی قضایای مرتبط با رسانه ها و بخصوص پی گیری خشونت علیه خبرنگاران ایجاد شده است، یک گام مهم در راستای تقویت و حمایت از آزادی بیان به شمار می آید. محافظت از شغل خبرنگاری و در نظر گرفتن امنیت کارکنان رسانه ها و حمایت همه جانبه از روزنامه نگاران می تواند دسیسه ها و توطئه های دشمنان آزادی بیان را خنثا کرده و پایه های لرزان آزادی بیان را در افغانستان را مستحکم سازد.
تلاش های مشترک نهادهای رسانه¬ای و حکومت همانطوری که تا هنوز در مورد تضمین آزادی بیان و مبارزه با محدودیت ها و ممنوعیت ها و کاهش خشونت علیه خبرنگاران مؤثر بوده است و این مؤثریت سبب گردیده تا یک نهاد معتبر بین المللی مانند یونسکو، از دستاورد افغانستان در زمینه آزادی بیان تمجید کند، در آینده نیز می تواند در راستای تقویت و گسترش آزادی بیان در جامعه مفید واقع شود.

دیدگاه شما