صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم منافع شان را بهتر تشخیص می دهند

-

استفاده از بزرگترين بمب غير هسته اي آمريکا در اچين ننگرهار که به کشته شدن نزديک به صد تن از نيروها به شمول فرماندهان داعش انجاميد، با استقبال عمومي در داخل کشور روبرو گرديد. مقامات حکومتي اعلام کردند که اين حمله با موافقت حکومت افغانستان صورت گرفته است. اکثر قريب به اتفاق مردم افغانستان از تصميم جدي حکومت و حاميان بين المللي اش براي مبارزه با داعش و ساير هراس افگنان استقبال کردند و اظهار اميدواري نمودند که در سال پيشرو نيروهاي امنيتي با استراتژي روشن تر و مورال قويتر در برابر تروريسم و حاميان آنها ظاهر شوند و با انگيزه بيشتر از منافع و امنيت مردم افغانستان دفاع کنند.
برخي از اشخاص، اما استفاده از بزرگترين بمب غير هسته اي را در افغانستان براي مبارزه با داعش مؤثر نمي دانند و معتقداند که اهداف ديگري فراتر از مبارزه با داعش از سوي آمريکا در منطقه دنبال مي شود. در اين ميان شديد ترين واکنش از سوي حامدکرزي رييس جمهور پيشين افغانستان صورت گرفته است. وي گفته است که آمريکا با استعمال بمبى به قدرت « بمب اتم» در اچين ننگرهار، حاکميت ملى افغانستان را نقض کرده و به عزت افغانها توهين نموده است. وي افزوده است که اگر حکومت اين حمله را تائيد کرده، خيانت ملي را مرتکب شده است و بايد مورد سؤال قرار بگيرد. او گفت که اکنون به اين نتيجه رسيده است که آمريکا را از اين خاک بکشد.
اين شديد ترين عکس العملي است که از سوي يک مقام بلند پايه پيشين در برابر حکومت افغانستان و آمريکا نشان داده مي شود. البته حکومت کرزي همواره در چگونگي مبارزه با هراس افگنان و حاميان شان در افغانستان مورد انتقاد بوده است. کرزي به مماشات و سياست هاي ضعيف و مبهم در برابر گروه هاي تروريستي متهم بود و بسياري از کارشناسان، قدرت امروزي طالبان و ساير گروه هاي تروريستي در افغانستان را نتيجه سياست هاي ضعيف و منفعلانه حکومت کرزي مي دانند.
دولت آمريکا در گذشته نيز با اعزام نيروهاي بيشتر سعي کرد، تا به نا امني در افغانستان پايان دهد و مبارزه با هراس افگني را شدت بخشد، اما اين سياست آمريکا در عمل با مشکلات بسياري در داخل افغانستان مواجه شد. حکومت پيشين، بمباران هوايي، استفاده از طياره هاي بدون سرنشين و عمليات شبانه را ممنوع کرد و تأکيد کرد که تمام عمليات هاي نيروهاي خارجي بايد با هماهنگي و اطلاع قبلي حکومت افغانستان صورت بگيرد.
با توجه به سياست هاي ناکام حکومت قبلي، مردم از حکومت وحدت ملي انتظار داشتند که راهبردهاي مشخصي را در برابر طالبان و گروه هاي تروريستي در پيش بگيرد و تعريف روشن تري از دوست و دشمن ارائه دهد. بر مبناي همين کاستي ها و انتظارها رييس جمهور غني، استراتژي حکومت را در برابر تروريستان و حاميان داخلي آنها به گونه واضح و شفاف مشخص ساخت. در سايه استراتژي جديد، نيروهاي امنيتي به لحاظ راهبردي، هيچگونه کندي و سکتگي را در مبارزات ضد تروريستي خود احساس نکرده اند.
چيزي که در ماههاي گذشته پديده مبارزه با گروه هاي تروريستي را تا حدودي تحت شعاع قرار داده بود، سياست هاي حکومت جديد آمريکا در قبال افغانستان بود. سياست رييس جمهور جديد آمريکا در مورد افغانستان و در ارتباط به حضور دهها گروه تروريستي در منطقه کاملا روشن نبود. آمريکا اعلام کرده است که سياست آن کشور در باره افغانستان و مبارزه با هراس افکني پس از بررسي هاي بيشتر اعلام خواهد شد؛ اما موضوعي که تا هنوز مشخص گرديده اين است که آمريکا در مبارزه با گروه هاي تروريستي همچنان در کنار افغانستان مي ماند و از سياست هاي اين کشور حمايت مي کند. استفاده از بزرگترين بمب غير هسته اي در واقع نشانه عزم جدي آمريکا و همپيمانانش در حمايت از رويکردهاي امنيتي حکومت افغانستان در برابر گروه هاي تروريستي است.
اين مبارزه از آنجايي که در راستاي منافع مردم افغانستان صورت مي گيرد و با امنيت عمومي ارتباط تنگاتنگ دارد، قابل توجيه و دفاع مي باشد و اظهارات شخصي نمي تواند قضاوت عمومي نسبت به اين مسأله را تحت شعاع قراردهد. رييس پيشين افغانستان همان گونه که در زمان قيادتش بر خلاف خواست عمومي، طالبان را برادر خطاب کرد و در مقابل همکاران خارجي افغانستان ايستاد، اکنون نيز شنا کردن بر خلاف جريان آب را در پيش گرفته است.

دیدگاه شما