صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضروت نهادینه سازی فرهنگ مکافات و مجازات

-

وزارت دفاع ملي اعلان کرده است که وظيفه رئيس کشف و استخبارات اين وزارت به دستور رئيس جمهور به حالت تعليق در آمده است، همچنان بنا به دستور وزير دفاع، 9 تن از افسران وزارت دفاع از وظايف شان برکنار شده و به سارنوالي معرفي گرديده اند. اين افراد متهم به غفلت وظيفوي در هنگام حمله بر شفاخانه نظامي سردار محمد داوود خان است. در حمله تروريستي به شفاخانه سردار محمد داوود خان 50 نفر کشته و نزديک به 100 تن زخمي شدند.

از حکومت وحدت ملي بخاطر عدم اجراي اصل مجازات و مکافات همواره انتقاد شده است. تقريبا بعد از هر حمله انتحاري رسانه ها و مردم افغانستان از حکومت مي خواستند تا کساني را که وظايف شان را به درستي انجام نداده اند و غفلت وظيفوي کرده اند، مجازات نمايد و به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي کند. حمله بر شفاخانه نظامي سردار محمد داوود خان نيز با انتقادات جدي از سوي مردم، رسانه ها و نمايندگان مجلس مواجه شد و حتي مجلس نمايندگان در اين ارتباط مسئولين نهادهاي امنيتي را استيضاح کرد.

اما حکومت تا کنون کمتر به اين انتقادات توجه کرده بود و اصل مجازات و مکافات را در نظام رعايت کرده بود. اين اولين بار است که  اين تعداد از افسران وزارت دفاع و يک مقام ارشد آن، به اتهام غفلت وظيفوي و در پيوند به يک رويداد تروريستي، از وظايف شان برکنار و به سارنوالي معرفي  مي شوند. معرفي شدن اين افراد به سارنوالي نشان مي دهد که حکومت افغانستان مصمم شده است که اصل مکافات و مجازات را در نهادهاي امنيتي اجرا کند.

اجراي اصل مکافات و مجازات در هر نظامي ضروري است. بدون اجراي اين اصل، غفلت وظيفوي و کارهاي فراقانوني افزايش خواهد يافت و نظم و انضباط در نظام حاکم نخواهد شد. عدم اجراي اصل مکافات و مجازات، باعث افزايش فساد و سهل انگاري در اجراي وظايف مي گردد. در صورتيکه اصل مجازات و مکافات به درستي از سوي حکومت اجرا گردد، فساد در بخش هاي مختلف دولتي کاهش خواهد يافت و غفلت وظيفوي و سهل انگاري در اجراي وظايف، در همهي ادارات دولتي از بين خواهد رفت.

سهلانگاري در اجراي وظايف يکي از مشکلات جدي در ادارات دولتي است. بسياري از مامورين دولتي وظايف شان را به درستي و با جديت انجام نمي دهند و مراجعين ادارات را روزها سرگردان مي کنند. همچنان سهلانگاري و جدي نبودن در اجراي وظايف، باعث شده است که پيشرفت چنداني در ادارات دولتي وجود نداشته باشد و کارمندان ادارات خلاقيت لازم را براي اجراي بهتر وظايف، به خرج ندهند.

غفلت وظيفوي و سهلانگاري در اجراي وظايف از سوي مامورين دولتي، ديگر براي مردم غيرقابل تحمل است. سهل انگاري و غفلت وظيفوي تمام کارمندان دولت به مردم و روند پيشرفت کشور آسيب مي رساند، اما غفلت وظيفوي در نهادهاي امنيتي زيانبارتر است و آسيبهاي جدي تري به مردم و دولت وارد مي کند. سهل انگاري نهادهاي امنيتي باعث مي شود که تروريستان حملات شان را به سادگي انجام دهند و دهها شهروند و نيروي امنيتي کشور را قرباني کنند.

از سوي ديگر، فرهنگ مجازات و مکافات بايد در کشور نهادينه گردد. نبود مسئوليت پذيري در سطوح مختلف، يکي از چالش هاي جدي فرهنگي در افغانستان است. بسياري از شهروندان مسئوليت اعمال شان و پيامدهاي آن را به عهده نمي گيرند، بخصوص اگر اين مسئوليت، يک خطاي جرمي باشد. اکثر مردم تلاش مي کنند که از زير بار پيامدهاي اعمال، مسئوليتها و رفتارهاي شان فرار کنند و روند قانوني را طي نکنند. اين امر نشان مي دهد که فرهنگ مسئوليت پذيري و مکافات و مجازات در کشور ما وجود ندارد و ضرورت است که اين فرهنگ بوجود بيايد و مسئوليت پذيري در نهادهاي دولتي و در بين شهروندان افزايش يابد.

حکومت افغانستان بايد روند مکافات و مجازات مامورين دولتي را ادامه دهد و از کسانيکه صادقانه در راستاي تامين امنيت و ترقي کشور تلاش مي کنند قدرداني و ستايش کند و کساني را که وظايف شان را به درستي انجام نمي دهند و سهلانگاري مي کنند، مجازات کند.

دیدگاه شما